Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa

Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Aaroona zaretu citati hagaappe kaallidi xaafettidaageeta. Aaroona naati Nadaaba, Abiiha, El77aazaranne Itaamaara.
2SHin Nadaabinne Abiihu na7a yelennan bantta aawaappe kase haiqqidosona. Hegaa gishshau, El77aazarinne Itaamaari qeese gididosona.
3Daawiti Aaroona zareta eta oosuwaadan oosuwaadan citan shaakkiis. El77aazara yaraappe Xaadooqinne Itaamaara yaraappe Abimeleki Daawita maaddidosona.
4El77aazara yarati tammanne usuppun citan shaahettin, Itaamaara yarati qassi hosppun citan shaahettidosona. El77aazara yaratu halaqati Itaamaara yaratu halaqatuppe dari beettido gishshau, hegaadan haniis.
5El77aazara yaratu giddooninne Itaamaara yaratu giddon Beeta Maqidasiyau halaqatinne Xoossaa oosuwau halaqati de7iyo gishshau, hageetinne hinkkootinne oosuwaa saaman shaakkidosona.
6El77aazara yaratinne Itaamaara yarati bantta kayan kayan saamaa kessidosona. Kessin Leewa zare gidiya Nataani7eela na7ai xaafee SHamaa7ee eta mazggafiis. Kawoinne a halaqati, qeesiyaa Xaadooqinne Abiyaataara na7ai Abimeleki, qeesetu yaratu halaqatinne Leewatu yaratu halaqati ubbati ha yohuwau markka.
7Ha asati saamaa kessin, koiro saamai Yihoyaariba gakkiis. Naa77anttoi Yadaaya gakkiis.
8Heezzanttoi Hariima gakkiis. Oiddanttoi Sa7oorima gakkiis.
9Ichchashanttoi Malkkiyaa gakkiis. Usuppunttoi Miyaamiina gakkiis.
10Laappunttoi Haqqooxa gakkiis. Hosppunttoi Abiiya gakkiis.
11Uddufunttoi Yaasa gakkiis. Tammanttoi SHakaaniyaa gakkiis.
12Tammanne isiininttoi Eliyaashiba gakkiis. Tammanne naa77anttoi Yaaqiima gakkiis.
13Tammanne heezzanttoi Huppa gakkiis. Tammanne oiddanttoi Yesheka7aaba gakkiis.
14Tammanne ichchashanttoi Bilgga gakkiis. Tammanne usuppunttoi Imeera gakkiis.
15Tammanne laappunttoi Heziira gakkiis. Tammanne hosppunttoi Happixeexa gakkiis.
16Tammanne uddufunttoi Pataahiyaa gakkiis. Laatamanttoi Yihezqqeela gakkiis.
17Laatamanne isiininttoi Yaakiina gakkiis. Laatamanne naa77anttoi Gamuula gakkiis.
18Laatamanne heezzanttoi Dalaaya gakkiis. Laatamanne oiddanttoi Ma7aaziyaa gakkiis.

19GODAI Israa7eela Xoossai eta maizza aawaa Aaroona baggaara azazidoogaadan, eti GODAA Beeta Maqidasiyaa gelidi, kayan kayan oottanau xaafettidosona.
20Leewa zaretu halaqati harati hagaappe kaallidi xaafettidaageeta. Yehidaayi SHabu7eela baggaara Amiraama zare.
21Yishee Rahaabiyaa zare.
22Yahaati SHalomiita baggaara Yixihaara zare.
23Yiriiyi, Amaaree, Yahaazi7eelinne Yiqami7aami Kebroona zare; eti bantta yeletaa maaran xaafettidosona.
24SHamiiri Mikiyaasa baggaara Uzzi7eela zare.
25Zakkaariyaasi Mikiyaasa ishaa Yishiyaa baggaara Uzzi7eela zare.
26Maahili, Mushinne Yaa7izee Maraara zareta.
27Yaa7iziyaa naati heezzati SHohaama, Zakkuuranne Iibira.
28Maahila naati naa77ati El77aazaranne Qiisha. El77aazarayyo attuma na7i baawa.
29Qiishayyo Yiraahima7eela giyo issi attuma na7ai de7ees.
30Mushayyo Maahila, Edeeranne Yiremoota geetettiya heezzu attuma naati de7oosona. Hageeti Leewa zaretu halaqata.
31Kase eta dabboti, Aaroona zare qeeseti oottidoogaadan, Leewa zaretu halaqatinne kaalotiya ishanttuppe issoi saamaa yeggees. Saamai kiyiyo wode Kawoi Daawiti, Xaadooqi, Abimeleki, qeesetu halaqatinne Leewatu halaqati markka.