Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - 1. Dnevnika

1. Dnevnika 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A meðu sinovima Aronovijem ovi su redovi: sinovi Aronovi bjehu Nadav i Avijud, Eleazar i Itamar.
2Ali Nadav i Avijud umriješe prije oca svojega i nemahu djece; zato biše sveštenici Eleazar i Itamar.
3I razdijeli ih David: Sadoka, koji bijaše od sinova Eleazarovijeh, i Ahimeleha, koji bijaše od sinova Itamarovijeh, po redu njihovu u službi njihovoj.
4I naðe se sinova Eleazarovijeh više poglavica nego sinova Itamarovijeh, kad ih razdijeliše: od sinova Eleazarovijeh bijaše poglavica po domovima otaèkim šesnaest, a od sinova Itamarovijeh osam po domovima otaèkim.
5I biše razdijeljeni ždrijebom i jedan i drugi; jer poglavari u svetinji i poglavari pred Bogom bijahu i od sinova Eleazarovijeh i od sinova Itamarovijeh.
6I popisa ih Semaja sin Natanailov pisar od plemena Levijeva pred carem i knezovima i Sadokom sveštenikom i Ahimelehom sinom Avijatarovijem i pred poglavarima porodica otaèkih meðu sveštenicima i Levitima, jedan dom otaèki uzevši za Eleazara a jedan za Itamara.
7I pade prvi ždrijeb na Jojariva, drugi na Jedaju,
8Treæi na Harima, èetvrti na Seorima,
9Peti na Malhiju, šesti na Mejamina,
10Sedmi na Akosa, osmi na Aviju,
11Deveti na Isuja, deseti na Sehaniju,
12Jedanaesti na Elijasiva, dvanaesti na Jakima,
13Trinaesti na Ufu, èetrnaesti na Jesevava,
14Petnaesti na Vilgu, šesnaesti na Imira,
15Sedamnaesti na Ezira, osamnaesti na Afisisa,
16Devetnaesti na Petaju, dvadeseti na Jezekila,
17Dvadeset prvi na Jahina, dvadeset drugi na Gamula,
18Dvadeset treæi na Delaju, dvadeset èetvrti na Maziju.

19To je red njihov za službu njihovu, kojim idu u dom Gospodnji na posao svoj po naredbi Arona oca svojega, kako mu bješe zapovjedio Gospod Bog Izrailjev.
20A od ostalijeh sinova Levijevih bijaše od sinova Amramovijeh Suvailo; od sinova Suvailovijeh Jedaja,
21Od Reavije, od sinova Reavijinih poglavar Jesija;
22Od sinova Isarovijeh Selomot, od sinova Selomotovijeh Jat;
23A od sinova Jerijinih Amarija drugi, Jazilo treæi, Jekameam èetvrti;
24Od sinova Uzilovijeh Miha; od sinova Mišinijeh Samir;
25Brat Mišin Jesija; od sinova Jesijinih Zaharija.
26Sinovi Merarijevi: Malije i Musije; od sinova Jazijinih Veno.
27Sinovi Merarijevi od Jazije: Veno i Soam i Zahur i Ivrije;
28Od Malija Eleazar, koji nemaše sinova;
29Od Kisa, od sinova Kisovijeh: Jerameilo;
30I od sinova Musijevih Malije i Eder i Jerimot. To bijahu sinovi Levitski po domovima otaca svojih.
31I oni bacaše ždrijeb prema braæi svojoj, sinovima Aronovijem, pred Davidom i Sadokom i Ahimelehom i poglavarima domova otaèkih meðu sveštenicima i Levitima, od domova otaèkih svaki poglavar prema bratu svojemu mlaðemu.