Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Singena

Taruxune Singena 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Haruna yixɛtɛne yi yitaxunxi a dii naaninne nan na. A diine nan itoe ra: Nadaba nun Abihu nun Eleyasari nun Itamara.
2Nadaba nun Abihu singen nan faxa benun e fafe xa faxa. E mi dii yo sɔtɔ. Eleyasari nun Itamara nan yi saraxaraline ra.
3Eleyasari yixɛtɛna nde Sadɔki e nun Itamara yixɛtɛna nde Aximeleki yi Dawuda mali Harunaa diine yitaxundeni alogo e xa ti wanle ra.
4Kuntigi wuyaxi yi to Eleyasari yixɛtɛne yɛ dangu Itamara yixɛtɛne ra. Nanara, e yitaxun ikiini: Denbaya xunna muxu fu nun sennin Eleyasari yixɛtɛne yɛ. Denbaya xunna muxu solomasɛxɛ Itamara yixɛtɛne yɛ.
5E yi masɛnsɛnna ti alogo e xa e yitaxun, e yi e ti e wanle ra. Na ma, Eleyasari yixɛtɛna ndee nun Itamara yixɛtɛna ndee birin yi findi yire sariɲanxin kuntigine ra e nun kuntigine Ala xa.
6Natanɛli a diin Semaya, Lewi bɔnsɔnna muxun nan yi e xinle sɛbɛma mangan nun kuntigine nun saraxaraliin Sadɔki nun Abiyatari a diina Aximeleki nun saraxaraline denbaya xunne yɛtagi e nun Lewi bɔnsɔnna muxune birin. E yi denbaya keden sugandi Eleyasari yixɛtɛne yɛ, e mɔn yi keden sugandi Itamara yixɛtɛne yɛ.
7Denbayane sugandi masɛnsɛnna xɔn ikiini: A singen Yehoyaribu nan suxu, a firindena Yɛdaya,
8a saxandena Xarimi, a naanindena Seyorimi,
9a suulundena Malakiya, a sennindena Miyamin,
10a soloferedena Hakɔsi, a solomasɛxɛdena Abiya,
11a solomanaanindena Yosuwe, a fudena Sɛkani,
12a fu nun kedendena Eliyasibi, a fu nun firindena Yakimi,
13a fu nun saxandena Xupa, a fu nun naanindena Yesebeyabi,
14a fu nun suulundena Biliga, a fu nun sennindena Imeri,
15a fu nun soloferedena Xesiri, a fu nun solomasɛxɛdena Hapisɛsi,
16a fu nun solomanaanindena Petaxi, a mɔxɔɲɛdena Esekiyɛli,
17a mɔxɔɲɛn nun kedendena Yakin, a mɔxɔɲɛn nun firindena Gamulu,
18a mɔxɔɲɛn nun saxandena Dɛlaya, a mɔxɔɲɛn nun naanindena Maasiya.

19A yi lan e xa Alatala Batu Banxin wanle suxu na kii nin alo e benba Haruna a yamari e ma kii naxan yi alo Alatala, Isirayilaa Ala bata yi a yamari a ma kii naxan yi.
20Lewi bɔnsɔnna muxu gbɛtɛn naxanye sugandi, ne nan itoe ra: Amiramaa diine yɛ: Subayeli. Subayeli a diine yɛ: Yexedeya.
21Rexabiya a diine yɛ: Yisiya, a dii singena.
22Yisehari a diine yɛ: Selomiti. Selomiti a diine yɛ: Yaxati.
23Xebiron ma diine: a dii singen Yeriya nun a dii firindena Amari nun a dii saxanden Yaxasiyeli nun a dii naaninden Yekameyami.
24Yusiyɛli a diin Mike. Mike a diine yɛ: Samiri.
25Mike xunyɛn Yisiya. Yisiyaa diine yɛ: Sakari.
26Merari a diine yɛ: Maxali nun Musi e nun a diin Yaasiyaa diine.
27Merari mamandenne, Yaasiyaa diine: Sohami nun Sakuru nun Ibiri.
28Maxali a diina Eleyasari. Eleyasari mi dii yo sɔtɔ.
29Kisu a diine yɛ: Yerameeli.
30Musi a diine yɛ: Maxali nun Ederi nun Yerimoti. Lewi bɔnsɔnna muxune nan yi ne ra denbaya yɛɛn ma.
31E fan sugandi masɛnsɛnna nan xɔn alo e ngaxakedenne, Haruna yixɛtɛne. Na liga Manga Dawuda nun Sadɔki nun Aximeleki nun saraxaraline denbaya xunne nun Lewi bɔnsɔnna muxune nan yɛtagi. Na ma, denbayaan muxune birin yi suxi ki kedenna nin keli dii singen ma han a raɲanna.