Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Lada

1 Lada 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Aalona bui gãliↄn kɛ: Aalona nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Nadabu, Abiu, Ɛleazaa ń Itamaao.
2Nadabu ń Abiuo gàga ń mae wáaɛ, aai nɛgↄ̃ɛ i sↄ̃o. Ɔ̃ Ɛleazaa ń Itamaao gↄ̃̀ sa'onaↄ ũ.
3Davidi ń Ɛleazaa bui Zadokio ń Itamaa bui Aimɛlɛkio sa'onaↄ kpaalɛ̀ gã ń gão, aaↄ kↄ̃ gba zɛ́ zĩ yã́ musu.
4Aa dↄaanaↄ è dasi Ɛleazaa buiↄ guu dɛ Itamaa buiↄ guula, ↄ̃ aa Ɛleazaa bui uabeleↄ sɛ̀ gbɛ̃ↄn gɛ̃o ń mɛ̀ndoo, Itamaa bui uabeleↄ sↄ̃ swaaↄ̃.
5Aa ń kpaalɛ̀ ń gbɛlaaoɛ an wɛgwasai, asa Ɛleazaa buieↄ ń Itamaa buieↄ dɛ Lua kpɛ́ gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń sa'onkiaↄ ũ ḿpiiɛ.
6Levii bui lakɛ̃na Semaia, Nɛtanɛli nɛ́ ń tↄ́ dàlau kía ń aà ìwaɛ beeↄ wáaɛ: Sa'onkia Zadoki, Abiataa nɛ́ Aimɛlɛki, sa'ona uabeleↄ ń Levii bui uabeleↄ. Tó wà gbɛ̃́ sɛ̀ Ɛleazaa bui guu do, ↄ̃ wì sɛ Itamaa bui guu do.
7Yoialibu mɛ́ sɛ̃́ia, a plaade Yedaia,
8a àaↄ̃de Aliũ, a síiↄ̃de Seoliũ,
9a sↄode Malakia, a soolode Miamɛ,
10a soplade Akozi, a swaaↄ̃de Abia,
11a kɛ̃okwide Yesua, a kwide Sekania,
12a kuɛdode Ɛliasibu, a kuɛplade Yakiũ,
13a kuɛ'aaↄ̃de Hupa, a gɛ̃o mɛ̀ndosaide Yɛsɛba,
14a gɛ̃ode Bilega, a gɛ̃o ń mɛ̀ndoode Imɛɛ,
15a gɛ̃o ń plaode Ezii, a bao plasaide Apisɛsi,
16a bao mɛ̀ndosaide Petaia, a baode Yeezekɛli,
17a bao ń mɛ̀ndoode Yakɛ̃, a bao ń plaode Gamulu,
18a bao ń àaↄ̃ode Delaia, a baasↄo mɛ̀ndosaide Maazia.

19Lá aali gɛ́ zĩkɛi Dii kpɛ́u aaↄ kↄ̃ gba zɛ́n we, lá Dii Isailiↄ Lua dà an dezi Aalonaɛ a dìlɛwa.
20Levii bui kĩniↄn kɛ: Amlaũ bui Sebuɛli nɛ́ Yedeia.
21Lɛabia yoa Isia.
22Isaa bui Selomↄ nɛ́ Yaata.
23Hɛblↄ̃ nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Yelia, Amalia, Yaaziɛ ń Yekamaũo.
24Uziɛli bui Mika nɛ́ Samii.
25Mika dãuna Isia nɛ́ Zakali.
26Mɛlali nɛgↄ̃ɛↄ Mali ń Musio.
27Mɛlali bui Yaazia nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Bɛnↄ, Soaũ, Zakuu ń Ibelio.
28Mali nɛ́ Ɛleazaa i nɛgↄ̃ɛ io.
29Mali nɛ́ Kisi bui Yelamɛli.
30Musi nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Mali, Edɛɛ ń Yelimↄo. Levii buiↄn we an dezi buiↄwa.
31Ampiↄ sↄ̃ aa gbɛlà lá an gbɛ̃́ Aalona buiↄ kɛ̀wa kí Davidi ń Zadokio ń Aimɛlɛkio ń sa'ona uabeleↄ ń Levii bui uabeleↄ wáaɛ. Vĩ̀i buiↄ ń dãuna buiↄ, yã́ doũ wa kɛ̀nɛ́.