Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - 1 Meʻa Hokohoko

1 Meʻa Hokohoko 24

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Ko eni ia ʻae ngaahi lakanga ʻoe ngaahi foha ʻo ʻElone. Ko e ngaahi foha ʻo ʻElone eni: ko Natapi, mo ʻApiu, mo ʻEliesa, pea mo ʻItama.
2Ka naʻe mate ʻa Natapi pea mo ʻApia ʻi he teʻeki ke mate ʻa ʻena tamai, pea naʻe ʻikai haʻana fānau: pea ko ia naʻe fai ai ʻe ʻEliesa mo ʻItama ʻae ngāue fakataulaʻeiki.
3Pea naʻe vahevaheʻi ʻakinautolu ʻe Tevita, ʻio, ʻa Satoki ʻoe ngaahi foha ʻo ʻEliesa, pea mo ʻAhimeleki ʻoe ngaahi foha ʻo ʻItama, ʻo fakatatau mo ʻenau ngaahi ngāue ʻi he tauhi naʻa nau fai.
4Pea naʻe tokolahi hake ʻae kau tangataʻeiki naʻe ʻilo ʻi he ngaahi foha ʻo ʻEliesa ʻiate kinautolu ʻoe ngaahi foha ʻo ʻItama; pea naʻe pehē ni ʻa hono vahevaheʻi ʻakinautolu. ʻI he ngaahi foha ʻo ʻEliesa naʻe ai ʻae kau tangata ʻe toko hongofulu ma toko ono naʻe ʻeiki hake ʻi he fale ʻo ʻenau ngaahi tamai, pea ko e toko valu ʻi he ngaahi foha ʻo ʻItama ʻo fakatatau mo e fale ʻo ʻenau ngaahi tamai.
5Naʻe pehē ni ʻae vahevahe ʻakinautolu ʻi he talotalo, ko e faʻahinga mo e faʻahinga; he naʻe fili mei he ngaahi foha ʻo ʻEliesa, pea mei he ngaahi foha ʻo ʻItama ʻae kau pule ki he faletapu, mo e kau pule ki he ngaahi meʻa ʻae ʻOtua.
6Pea naʻe tohi ʻakinautolu ʻe Simaia ko e foha ʻo Netanili ko e tangata tohi, ko e taha ʻi he kau Livai, ʻi he ʻao ʻoe tuʻi, mo e houʻeiki, pea mo Satoki ko e taulaʻeiki, mo ʻAhimeleki ko e foha ʻo ʻApiata, pea ʻi he ʻao ʻoe kau mātuʻa ʻeiki naʻe ʻoe kau taulaʻeiki mo e kau Livai: naʻe fili ʻae fale ʻe taha ʻoe kau mātuʻa maʻa ʻEliesa, pea ko e taha maʻa ʻItama.
7Pea ko eni naʻe toʻo mai ʻae fuofua talotalo kia Sihoialipe, pea ko hono ua kia Sitaia,
8Ko hono tolu kia Halimi, ko hono fā kia Siolimi,
9Ko hono nima kia Malikisa, ko hono ono kia Misamini,
10Ko hono fitu kia Hakosi, ko hono valu kia ʻApisa,
11Ko hono hiva kia Sesua, ko hono hongofulu kia Sikania,
12Ko hono hongofulu ma taha kia Iliasipi, ko hono hongofulu ma ua kia Sakimi.
13Ko hono hongofulu ma tolu kia Hupa, ko hono hongofulu ma fā kia Sesipeapi,
14Ko hono hongofulu ma nima kia Pilika, ko hono hongofulu ma ono kia Imeli,
15Ko hono hongofulu ma fitu kia Heseli, ko hono hongofulu ma valu kia ʻAfisesi,
16Ko hongofulu ma hiva kia Pitia, ko hono uofulu kia Sihisikeli,
17Ko hono uofulu ma taha kia Sakini, ko hono uofulu ma ua kia Kamuli,
18Ko hono uofulu ma tolu kia Tilaia, pea ko hono uofulu ma fā kia Measia.

19Ko hono vahevahe ia ʻokinautolu ʻi heʻenau ngāue ke haʻu ki fale ʻo Sihova, ʻo fakatatau ki honau anga, ʻi he muimui kia ʻElone ko ʻenau tamai, ʻo hangē ko ia naʻe fekauʻi ʻe Sihova ko e ʻOtua ʻo ʻIsileli kiate ia.

20Pea ko hono toe ʻoe ngaahi foha ʻo Livai eni: ʻI he ngaahi foha ʻo ʻAmilami: ko Supaeli: ʻi he ngaahi foha, ʻo Supaeli; ko Setia.
21Pea ʻia Lihapea: ko e ngaahi foha ʻa Lihapea; ko hono ʻuluaki ʻa Isia.
22Pea ʻoe kakai Isia; ko Silomoti ʻoe ngaahi foha ʻo Silomoti; ko Sehati.
23Pea ʻoe ngaahi foha ʻo Hepeloni: ʻa Selia ko e ʻuluaki, mo ʻAmalia ko hono toko ua, mo Seesieli ko hono toko tolu, mo Sikamiami ko hono toko fā.
24Pea ʻoe ngaahi foha ʻo ʻUsili; ko Maika; pea ʻi he ngaahi foha ʻo Maika ʻa Samili.
25Ko e tokoua ʻo Maika ʻa Isia: pea ʻoe ngaahi foha ʻo Isia; ko Sakalia.
26Ko e ngaahi foha ʻo Melali, ko Mali mo Musi: ko e ngaahi foha ʻo Saesia; ko Pino.

27Ko e ngaahi foha eni ʻo Malali ʻia Saesia; ko Pino, mo Sohami, mo Sakuli, pea mo Ipili.
28Naʻe tupu ʻia Mali ʻa Eliasa, pea naʻe ʻikai hano foha ʻoʻona.
29Pea koeʻuhi ko Kisi: ko e foha ʻo Kisi ʻa Silamili.
30Pea ko e ngaahi foha foki ʻo Musi; ko Mali, mo Iteli, pea mo Selimoti. Ko e ngaahi foha eni ʻoe kau Livai ʻo fakatatau mo e fale ʻo ʻenau ngaahi tamai.
31Naʻe fefaiʻaki ʻae talotalo ʻekinautolu mo honau kāinga ko e ngaahi foha ʻo ʻElone, ʻi he ʻao ʻo Tevita ko e tuʻi, mo Satoki, mo ʻAhimeleki, mo e kau tuʻukimuʻa ʻi he kau mātuʻa ʻoe kau taulaʻeiki mo e kau Livai, ʻio, naʻe fai felakaaki ʻe he kau mātuʻa mo honau ngaahi kāinga talavou.