Text copied!
CopyCompare
Bible Revizyon 2008 - 1.TARİHLER

1.TARİHLER 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Harunoğulları'nın bağlı oldukları bölükler: Harun'un oğulları: Nadav, Avihu, Elazar, İtamar.
2Nadav'la Avihu babalarından önce, oğul sahibi olamadan öldüler. Onun için Elazar'la İtamar kâhinlik yaptılar.
3Davut Elazar soyundan Sadok'la İtamar soyundan Ahimelek'in yardımıyla Harunoğulları'nı yaptıkları göreve göre bölüklere ayırdı.
4Elazaroğulları arasında İtamaroğulları'ndan daha çok önder olduğundan, buna göre bölündüler: Elazaroğulları'ndan on altı boy başı, İtamaroğulları'ndan ise sekiz boy başı çıktı.
5Gerek Elazaroğulları, gerekse İtamaroğulları arasında kutsal yerden ve Tanrı'yla ilgili hizmetlerden sorumlu önderler vardı. Bu yüzden atanmaları kayırılmaksızın kurayla yapıldı.
6Levili Netanel oğlu Yazman Şemaya, kralın ve görevlileri Kâhin Sadok, Aviyatar oğlu Ahimelek, kâhinler ve Levililer'in boy başlarının gözü önünde kura çekimini kaydetti. Kura sırayla, bir Elazar ailesinden, bir İtamar ailesinden çekildi.
7Birinci kura Yehoyariv'e düştü, İkincisi Yedaya'ya.
8Üçüncüsü Harim'e, Dördüncüsü Seorim'e,
9Beşincisi Malkiya'ya, Altıncısı Miyamin'e,
10Yedincisi Hakkos'a, Sekizincisi Aviya'ya,
11Dokuzuncusu Yeşu'ya, Onuncusu Şekanya'ya,
12On birincisi Elyaşiv'e, On ikincisi Yakim'e,
13On üçüncüsü Huppa'ya, On dördüncüsü Yeşevav'a,
14On beşincisi Bilga'ya, On altıncısı İmmer'e,
15On yedincisi Hezir'e, On sekizincisi Happises'e,
16On dokuzuncusu Petahya'ya, Yirmincisi Yehezkel'e,
17Yirmi birincisi Yakin'e, Yirmi ikincisi Gamul'a,
18Yirmi üçüncüsü Delaya'ya, Yirmi dördüncüsü Maazya'ya düştü.

19İsrail'in Tanrısı RAB'bin buyruğu uyarınca ataları Harun'un verdiği ilkelere göre RAB'bin Tapınağı'na gidip görev yapma sırası buydu.
20Öbür Levililer: Amramoğulları'ndan Şuvael, Şuvaeloğulları'ndan Yehdeya.
21Rehavyaoğulları'ndan önder Yişşiya.
22Yisharoğulları'ndan Şelomot, Şelomotoğulları'ndan Yahat.
23Hevron'un oğulları: İlk oğlu Yeriya, ikincisi Amarya, üçüncüsü Yahaziel, dördüncüsü Yekamam.
24Uzziel'in oğlu: Mika. Mika'nın oğlu: Şamir.
25Mika'nın kardeşi: Yişşiya. Yişşiya'nın oğlu: Zekeriya.
26Merarioğulları: Mahli, Muşi, Yaaziya.
27Merari'nin torunlarından Yaaziya'nın oğulları: Şoham, Zakkur, İvri.
28Mahli'den: Elazar. Elazar'ın oğlu olmadı.
29Kiş'ten: Kiş oğlu Yerahmeel.
30Muşi'nin oğulları: Mahli, Eder, Yerimot. Levi soyundan gelen boylar bunlardır.
31Bunlar da kardeşleri Harunoğulları gibi, Kral Davut'un, Sadok'un, Ahimelek'in, kâhinler ve Levililer'in boy başlarının gözü önünde kura çekti. Büyük boy başları da, kardeşleri olan küçük boy başları da kura çektiler.