Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Bɑndun Gɑri I

Bɑndun Gɑri I 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bɑ Aronin bibun bweseru bɔnu kuɑ wuuru kɑ wuuru. Bibu nnɛwɑ Aroni wi, u mɑrɑ. Berɑ Nɑdɑbu kɑ Abihu kɑ Eleɑsɑɑ kɑ Itɑmɑɑ.
2Nɑdɑbu kɑ Abihu bɑ ɡbiɑ bɑ ɡuwɑ ben tundo u sere ɡu. Be, bɑ ǹ bibu mɑrɑ. Eleɑsɑɑ kɑ Itɑmɑɑ, be tɔnɑwɑ bɑ yɑ̃ku sɔmɑ kuɑ.
3Dɑfidi u Aronin bibun bweseru bɔnu kuɑwɑ nɡe mɛ ben bɑɑwuren sɔmburɑ sɑ̃ɑ. Sɑdɔku u wɑ̃ɑwɑ Eleɑsɑɑn bibun bweseru sɔɔ. Mɑ Akimɛlɛki u mɑɑ wɑ̃ɑ Itɑmɑɑn bibun bweseru sɔɔ.
4N deemɑ tɔmbɑ dɑbiru bo Eleɑsɑɑn bibun bweseru sɔɔ n kere Itɑmɑɑn bibuɡiru sɔɔ. Yen sɔ̃nɑ bɑ Eleɑsɑɑn bibun bweseru bɔnu kuɑ wuuru wɔkurɑ nɔɔbu kɑ tiɑ, nin bɑɑtere kɑ ten wiruɡii. Mɑ bɑ mɑɑ Itɑmɑɑn bibuɡiru bɔnu kuɑ wuuru nɔɔbɑ itɑ, nin bɑɑtere kɑ ten wiruɡii.
5Bɑ bu bɔnu kuɑwɑ kɑ tɛtɛ. Domi be bɑ sɑ̃ɑ sɑ̃ɑ yerun wiruɡibu kɑ Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑrun wiruɡibu, be kpuro bɑ sɑ̃ɑwɑ Eleɑsɑɑ kɑ Itɑmɑɑn bibun bweseru.
6Tire yoro Semɑyɑ, Nɛtɑnɛɛlin bii, Lefin bwese kɛrɑ sɔɔ, wiyɑ u ben yĩsɑ tireru doke sinɑ boko kɑ wiruɡibu kɑ yɑ̃ku kowo Sɑdɔku kɑ Akimɛlɛki, Abiɑtɑɑn bii kɑ yɑ̃ku kowobun wiruɡibu kɑ Lefibɑn wiruɡibun wuswɑɑɔ. Bɑ Eleɑsɑɑ kɑ Itɑmɑɑn bibun bwese nin yĩsɑ tireru dokewɑ kɑ tɛtɛ. Bɑ rɑ ɡinɑ Eleɑsɑɑɡibu ɡɔsiwɑ, yen biru kpɑ bu mɑɑ Itɑmɑɑɡibu ɡɔsi.
7Wuuru kɑ wuurun wiruɡii be bɑ ɡɔsɑ kɑ tɛtɛ, ben yĩsɑ wee. Yehoyɑribuwɑ u sɑ̃ɑ ɡbiikoo. Mɑ Yedɑyɑ u sɑ̃ɑ yiruse. Mɑ Hɑrimu u sɑ̃ɑ itɑse. Mɑ Seorimu u sɑ̃ɑ nnɛse. Mɑ Mɑɑkiyɑ u sɑ̃ɑ nɔɔbuse. Mɑ Miyɑmini u sɑ̃ɑ nɔɔbɑ tiɑse. Mɑ Hɑkɔtu u sɑ̃ɑ nɔɔbɑ yiruse. Mɑ Abiyɑ u sɑ̃ɑ nɔɔbɑ itɑse. Mɑ Yosue u sɑ̃ɑ nɔɔbɑ nnɛse. Mɑ Sekɑniɑ u sɑ̃ɑ wɔkuruse. Mɑ Eliɑsibu u sɑ̃ɑ wɔkurɑ tiɑse. Mɑ Yɑkimu u sɑ̃ɑ wɔkurɑ yiruse. Mɑ Hupɑ u sɑ̃ɑ wɔkurɑ itɑse. Mɑ Yesebɑbu u sɑ̃ɑ wɔkurɑ nnɛse. Mɑ Biliɡɑ u sɑ̃ɑ wɔkurɑ nɔɔbuse. Mɑ Imɛri u sɑ̃ɑ wɔkurɑ nɔɔbu kɑ tiɑse. Mɑ Hesiri u sɑ̃ɑ wɔkurɑ nɔɔbu kɑ yiruse. Mɑ Hɑpisɛsi u sɑ̃ɑ wɔkurɑ nɔɔbu kɑ itɑse. Mɑ Petɑhiɑ u sɑ̃ɑ wɔkurɑ nɔɔbu kɑ nnɛse. Mɑ Esekiɛli u sɑ̃ɑ yɛnduse. Mɑ Yɑkini u sɑ̃ɑ yɛndɑ tiɑse. Mɑ Gɑmulu u sɑ̃ɑ yɛndɑ yiruse. Mɑ Delɑyɑ u sɑ̃ɑ yɛndɑ itɑse. Mɑ Mɑɑsiɑ u sɑ̃ɑ yɛndɑ nnɛse.
19Nɡe mɛyɑ bɑ kɑ bu yi yi bu kɑ sɔmburu ko Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerɔ. Bɑ rɑ ben sɔmburu kowɑ nɡe mɛ ben sikɑdo Aroni u bu yiire bu ko. N deemɑ Gusunɔ Isirelibɑn Yinnin tiiwɑ u Aroni woodɑ ye wɛ̃.
20Lefin bibun bweserun wiruɡii be bɑ tien yĩsɑ wee. Amurɑmun bibun bweseru sɔɔ, Subɑɛliwɑ. Subɑɛlin bibun bweseru sɔɔ, Yesidiɑwɑ.
21Rekɑbiɑn bibun bweseru sɔɔ, Yisiyɑwɑ u sɑ̃ɑ ɡbiikoo.
22Yisehɑrin bibun bweseru sɔɔ, Selomɔtuwɑ. Selomɔtun bibun bweseru sɔɔ mɑɑ, Yɑsɑtiwɑ.
23Heboronin bibun bweseru sɔɔ, Yeriyɑwɑ u sɑ̃ɑ ɡbiikoo. Mɑ Amɑriɑ u sɑ̃ɑ yiruse. Mɑ Yɑsiɛli u sɑ̃ɑ itɑse. Mɑ Yekɑmɛɑmu u sɑ̃ɑ nnɛse.
24Usiɛlin bibun bweseru sɔɔ, Miseewɑ. Miseen bibun bweseru sɔɔ, Sɑmiriwɑ.
25Yisiyɑ, Miseen mɔɔn bibun bweseru sɔɔ, Sɑkɑriwɑ.
26Mɛrɑrin bibun bweseru sɔɔ, Mɑkili kɑ Musi kɑ Musin bii Yɑsiɑn bibɑ.
27Yɑɑsiyɑ, Mɛrɑrin biin bibun bweseru sɔɔ, Sohɑmu kɑ Sɑkuri kɑ Ibiriwɑ.
28Mɑkilin bibun bweseru sɔɔ, Eleɑsɑɑwɑ, wi u kun bibu mɑrɑ. Kisin bibun bweseru sɔɔ, Yerɑmɛɛliwɑ.
30Musin bibun bweseru sɔɔ, Mɑkili kɑ Edɛɛ kɑ Yerimɔtiwɑ. Be bɑ sɑ̃ɑ Lefin bibun bweserun kɛri, berɑ mi.

31Ben tii bɑ tɛtɛ tobɑwɑ nɡe mɛ beɡibu Aronin bibun bweseruɡibu bɑ kuɑ sinɑ boko Dɑfidi kɑ Sɑdɔku kɑ Akimɛlɛki kɑ yɑ̃ku kowobun wiruɡibu kɑ Lefibɑn wiruɡibun wuswɑɑɔ. Kɑ woro tee teyɑ bɑ kɑ ben bɑɑwuren yĩsiru tireru doke, bɑ ǹ ben kerɑnɑɑ mɛɛrɑ.