Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - IOBU

IOBU 39

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Ororo nanigosi edia mara negana oi diba, a? Dia hahine edia mara neganai oi itaia noho, a?
2Edia rogorogo huadia duahia dalana, bona edia mara negadia oi ese oi diba, a?
3Idia hekure noho, idia mara noho, edia natudia idia abia noho, ena negana be oi diba, a?
4Uda dekenai edia natudia be idia tubu bada lao, vadaeni idia heau boio, edia sinadia ese idia itadia lou lasi.
5“Uda doniki be daika ese ia ruhaia? Daika ese ia koudia lasi, vadaeni idia heau?
6Lau ese taunimanima noho lasi gabuna, idia dekenai lau henia, edia noho gabuna, bona damena ia noho tano palakana dekenai idia noho, ani?
7Idia be hanua bona regena bada gabudia, dekena amo idia noho siri. Idia be gaukara biaguna ena boiboi idia kamonai lasi.
8Ororo dekenai idia loaloa noho, edia aniani gabuna be unai. Rei bona ava namodia ibounai idia tahua noho.
9“Uda boromakau be oiemu hesiai gaukara do ia karaia, a? Oiemu boromakau ena ruma dekenai, be uda boromakau hanuaboi ta do ia noho, a?
10Uda boromakau be varo dekenai oi dogoatao diba, vadaeni oiemu tano geia gaukara do ia karaia, a? Oi ese oi hakaua diba, vadaeni oiemu murinai do ia raka mai, tano makohia gauna do ia veria, a?
11Iena goada be bada dainai, oi ese oi abidadama henia diba, bona unai dainai, oiemu gaukara metau herea do ia karaia, a?
12Oi abidadama henia, oi laloa ia be do ia giroa mai, bona oiemu uiti, be uiti kwadia gabuna dekenai do ia mailaia, a?
13“Kokokoko ese iena hanina, be ia hamarerea haraga herea, ani? To kokokoko be ia roho diba lasi, manu idia roho bamona.
14Kokokoko ese iena gatoi, be tano dekenai ia rakatania, tano ena siahu ese do ia hasiahudia totona.
15Ia laloaboio gau ta ena aena ese, unai gatoi do ia hamakohia, o uda gauna ese gatoi do ia moia.
16Kokokoko ese iena natuna ia dagedage henia, bona idia dekenai ia karaia, idia be iena natuna lasi bamona. Bema idia mase, iena natuna ia havaraia ena hisihisi, be hekwarahi kava, to ia laloa lasi.
17Badina lau Dirava ese, ia dekenai aonega lau henia lasi, bona laloa maorona ia dekenai lau henia lasi.
18To bema kokokoko ia heau neganai, ia ese hosi mai ena guia tauna ia halusia diba.

19“Iobu e, oi ese hosi dekenai iena goada oi henia, a? Bona hosi ena aiona dekenai, huina latana oi henia, a?
20Oi ese hosi dekenai goada oi henia, vadaeni kwadi bamona ia roho daekau diba, bona iena boiboi dekenai taunimanima idia gari?
21Hosi ese, iena aena dekenai tano ia botaia, mai ena dagedage danu, iena goada dainai ia hekokoroku, bona tuari totona ia heau lao, gari lasi.
22Hosi be gari dekenai idia kirikiri bamona, bona tuari kaia dekena amo idia heau siri lasi.
23Diba ena regena be hosi ena taiana dekenai, bona io idauidau edia diaridiari, be iena matana dekenai.
24To iena dagedage, bona iena badu dainai, tano ia botaia auka, bona ia heau haraga vaira dekenai. Kibi idia hiriria neganai, hosi be tuari dainai ia gari lasi, tuari dekenai ia heau henia noho.
25Kibi ena regena ia kamonai neganai, hosi be inai bamona ia boiboi, ‘Aha.’ Daudau dekena amo tuari ena bonana ia kamonai. Tuari biagudia edia boiboi, bona tuari taudia edia gadodia danu ia kamonai.
26“Iobu e, manu ladana bogibada be oiemu aonega dainai, ataiai dekenai ia roho daekau, bona diho kahana dekenai ia roho lao, a?
27Oiemu oda dainai, be manu ladana ugava ia roho daekau, bona ataiai gabudia dekenai, iena ruma ia karaia, a?
28Ororo ena nadi badana dekenai, iena ruma ia karaia, bona nadi bada herea, ena gabu aukana dekenai ia noho.
29Unai gabu dekena amo, iena matana be daudau dekenai ia negea lao, do ia alaia mase gaudia ia tahua, iena aniani totona.
30Mase tauanidia idia noho gabuna dekenai, ugava manu idia haboua mai, bona ugava natudia ese rara idia inua.”