Text copied!
CopyCompare
Is Lalag te Megbevayà - Job

Job 39

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Netuenan nu ve ke keenu ed-anak is leew he menge kambing? Nekevantey ke ve te ked-anak te menge selazeng?
2Ebilangen nu ve is menge vulan te keǥingayan dan taman te ked-anak dan? Netuenan nu ve ke keenu sikandan ed-anak?
3Edleku zan is ebeliliten taman te ebpekaanak dan.
4Emun edekelè en is anak dan diyà te sibsivayan, edhipanew heini ne kenè en edlikù.
5Hentei is nengelintau wey mekeuyayà is leew he asnu?
6Iyan a mibeǥey kandin te sibsivayan he egkeubpaan din; ibpeubpè ku ziyà te tanà he mibey-anan en.
7Ebpekeziyù heini te meǥurub he inged ne kenà egkesuat he ebuǥawen.
8Edriǥuriǥu heini ziyà te menge vuntud is ebpen-ahà te egketabtab din.
9“Igkepeterebahu nu ve is baka he simadun? Kenè be heini ed-awà diyà te tudil nu emun mezukilem?
10Egkehiketan nu ve heini ne igkeeradu nu ziyà te vevesukè nu?
11Ebpekesarig ke ve te zesen din para egketerebahu zin is meveǥat he terebahu nu?
12Ebpekesarig ke ve kayi he edtiǥumen din wey edhekuten din is neraǥun pehendiyà te gunasà?
13“Utew mekempet he ed-ahaan is pakpak te ustrits emun edseripakpak, piru kenà heini ebperepeng te kekempet te pakpak te tulabung.
14Ed-ewaan te ustrits is impis din diyà te tanà su para meinit heini.
15Kenè din igkeipeng is kegkeǥieki etawa kegketekutaki zuen te leew he menge langgam.
16Mesipala sikandin te menge pispis din he henduen be te kenà kandin. Kenà sikandin egkeipeng he kela ke mehimu he wazà pulus te midheǥuan din.
17Su wazè ku sikandin beǥayi te ketau wey kedsavut.
18Piru emun lumbà te kebpelelaǥuy ne và din dà ed-engiti is kudà wey is ed-untud kayi.

19“Job, iyan ke ve mibeǥey te kudà te zesen? Iyan ke ve mibeǥey te keburey ziyà te lieg din?
20Iyan ke ve nengelintau wey mekelingketew he iring te terapan ne wey zaan mekeherìhì te igkahandek te menge etew?
21Meviserviser heini he egkahiskahis te tanà, he ebpaahà te zesen din. Ne ebpelelaǥuy pehendiyà te edtebekan.
22Wazè din igkahandek ne kenè din ebpeleǥuyan is tebek.
23Edleletingkik wey edsinew is menge ǥumaan te ed-untud kandin.
24Ebpengelivegbeg is eliyavuk tenged te keǥaan te kebpelelaǥuy zin. Ne kenè en egkesanggen emun ibpezaǥing is budyung.
25Edherìhì emun egkezineg din is daǥing te vudyung. Minsan meziyù pa heini egketuusan din is tebek, ne egkezineg din is kulehian te edtetebek wey is mandar te menge peremandar.
26“Iyan ke ve nenurù te dapay te kedlayang wey kedhendiyà te zivavà?
27Iyan ke ve midsuǥù te kulaǥu te kedlayang wey kebaal te salag diyà te metikang he lugar?
28Diyà ed-ubpà te zempilas is kulaǥu; is metikang he menge vatu ne iyan elesè din.
29Dutun sikandin ebpememantew te egkehimu he edewiyen din, ne egkeehè din haazà minsan diyè dà sikandin te meziyù.
30Emun duen egkeehè din he minatey ebeyaan din heini, ne edsupsupen te menge pispis din is lengesa kayi te minatey.”