Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - Job

Job 39

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1«¿Gam musyanquichu jacha cabracuna imay wachashantapis? ¿Ricashcanquichu lluychucuna wachajta?
2¿Gam musyanquichu charicushanpita ayca quillataraj wachashantapis?
3Wachananpäga guempucäcunmi. Chayrämi wawancuna yurin.
4Nircur itincunana maucha wiñan. Chunyaj jircacho wiñacun. Chayno wiñarcorga maman cajpita aywacun mas mana cutimojna.
5«¿Pitaj camacächisha jirca chucaru bürru cachaylla tiyacunanpaj, mana nunca watana cananpaj?
6Chaycunataga nogami ricachishcä chunyaj chaqui jircata, cachiyoj guechwacunatapis chaycho tiyacunanpaj.
7Chaycunaga manami yachacanchu marcachöga. Manami wiyanpischu carga gatej jarrïrucuna gayarashantapis.
8Intëru jircacunapa cörricachäcun guewata ashir, berdi guewata micunanpaj ashishpan.
9«¿Gamga riguinquichu yügurcushayqui öra chucaru töru-mallwa arunanta, waquin wäcayqui wichgaränancho iwal puñunanpaj cashantapis?
10¿Yügurcur aruchinquimanchuraj? ¿Cuspiyacunata garchaparcur pushaptiqui guepayquita shamunmanchuraj?
11¿Callpayoj captinchuraj chay uywaman yäracunqui? ¿Arupäshunayquipäpis yäracunquimanchuraj?
12¿Chaqui micuyniquicunata ashtapäshunquichuraj? Nircur ¿ërachöpis shuntapäshunquichuraj?
13«Masqui tantiyacuy avestruz äbipaj: Cushisha älanta sapsicun ancano päriyta munashpan.
14Avestruzga wacharir runtuncunata agushcho cachaycun shanay agushta goñöchishallanwan runtun pashtamunanpaj.
15Manami yarpachacunchu ima ñitirinantapis, ni ima animal lluchcaparinantapis.
16Chay äbiga wawancunapaj fiyumi. Wawancunataga manami quiquinpa wawancunatanöchu rican. Manami imapis gocunchu yangallapaj runtuta wachasha carpis.
17Chay äbitaga noga manami yarpayta goshcächu. Manami munashcächu alli yarpayniyoj cananta.
18Jatarcur cörriyta gallaycur ichanga muntädu aywajtapis pasaypa llallin.

19«¿Gamchu callpayojyächishcanqui cawalluta? ¿Gamchu ajchantapis matancanpa wiñachishcanqui?
20¿Gamchu chuclusnöraj pinticachänanpaj camacächishcanqui? Cawalluga sinchi gaparar manchachicunrämi.
21Allpata aspicachan. Imatapis mana manchacuypa pillyamanga yagacuycun.
22Manchariytapis mana yachanchu. Manchariypitapis asicun. Sablita ricashpanpis manami sicsicyanchu.
23Muntädu aywajpa lëcha apacunan shagllajyan. Sablipis, sajmaypa tucsicunapis achicyaypa achicyaycan.
24Juclla chayayta munashpan fiyupa cörrerga may carutapis rätumi chayarin. Trompëta wagamuptinnaga manami ichiycunnachu.
25Trompëtacuna wagamuptenga cawalluga wagan. Carupita-pachami mayan pillya cashantapis. Wiyan capitancuna gayarpaycajtapis pillyajcuna gaparpaycajtapis.
26«¿Gam yachachinquimanchu wamäshu anca pärinanpaj? ¿Gamchu yarpayta goshcanqui sur caj-läman aywananpaj?
27¿Gamchu nishcanqui allgaycuna gagacunacho gueshwanta rurananpaj?
28Allgayga junajpa chacaypapis gagacunallacho tiyan. Pacacunanpaj gagacunapa puntanman ratan.
29Chaypitami ricachacur caruman rican imatapis charinanpaj.
30Wawancunaga yawartami upun. Maychöpis wañusha caycashanmanmi allgaycunaga shuntacan.»