Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - IOBU

IOBU 39

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ororo nanidia edia mara negadia na dibamu a? Dia hahinedia edia mara ai o itadia taomu a?
2Edia rogorogo huadia iduahidia bona edia mara negadia,
3e hekuremu, e maramu, natudia e abidiamu, negadia na dibamu a?
4Natudia tau-anidia e lomu, bena tano paka ai e bada oho bada ohomu; idia na e raka ohomu, sinadia asie lou henidiamu.
5Uda donikina na daika ese e kahua nege? Uda hosina na daika ese e ruhaia nege?
6Lau ese tano ḡaḡaena na henia, ena noho gabuna, bona laguta na henia baine noholaia, ani?
7Ia ese hanua heloḡo-heloḡona e dadaraiamu; ḡaukara biaguna ena lolo se kamonaimu;
8ororo ai e loamu, ana aniani gabuna bunai; rei bona ava namodia iboudiai e tahudiamu.
9Uda boromakauna na oi isiaimu baine lao heni a? Emu boromakau rumana ai baine noho rani a?
10Tano iruana totona kwanau amo ba mataia kau diba, eiava oi murimu ai koura tanodia baine ḡaudia a?
11Bavabidadama henia, ena goada na bada dainai, eiava emu ḡaukara ikarana ia ba habadinalaia, a?
12O abidadama heniamu, o tomu baine lou mai, emu uit na ikwadilaina gabuna baine mailaia, a?
13Kokokoko ese hanina e hahetapo-hetapoamu mai heaḡina ida; a hanina mai huina ida na hebogahisi ḡauna ena a?
14Badina be gatoina na tano ai e rakatanidiamu, tano ese baine hasiahu-siahudia totona.
15E helalo boiomu ḡau ta aena ese baine hamakohidia, eiava uda ḡauna ta ese baine moidia tao.
16Ia ese natuna e dagedaḡe henidiamu, e kara idia na dia ia natuna na heto; ena be ena hekwarahi be asi anina, to ia na se garimu;
17badina be Dirava ese aonega na iena amo vada e abia oho, bona lalo-parara sina taina danu se henia.
18A e heaumu negana ai, ia ese hosi bona latanai e guimu tauna na e kirikirilaidiamu.

19Oi ese hosi ena siahu o henia, bona aiona na goada amo o hadabualaia, a?
20Oi ese o harohoamu kwadi na heto a? Ena tubebe reḡena na mai garina.
21Koura ai e pana dagumu, ena goada e heaḡilaiamu; tuari totona e raka lasimu.
22Gari na e kirikirilaiamu; ia na asi kudou-hetaha dibana; dare vairana amo se tata kerehaimu.
23Diba pauana reḡena na taiana ai; io bona matani-ḡadiva kimoredia na matana ai.
24Ena daḡedaḡe bona ena badu ai tano e veria haraḡa-haraḡamu; kibi reḡena e kamonaimu negana ai se gini taritarimu.
25Kibi e hiririamu negana ai, ia na e tomu “Aha”. Dauha amo tuari bonana e kamonaimu; tuari biagudia edia lolo bona tuari taudia edia hone danu.
26Bogibada na oiemu aonega dainai e roho isimu bona diho kahana e roho laomu a?
27Oiemu haheḡani dainai ugava na e roho daemu bona atai gabudia ai ena ruma e karaiamu a?
28Nadi-gini ai ena ruma e karaiamu bona e nohomu, hagahaga ena gabu aukana ai;
29unu amo damuna e roha heniamu, dauha amo ia matana ese e itaiamu.
30Ia natuna ese rara e inuamu, bona mase tau-anidia e miamu gabuna ai, ia na unuseni ai.