Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yuba

Yuba 39

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“I a kolon ba bolen diin xalima waxatin naxan yi? I xɛnle toma ba, e nɛma diin xalɛ?
2I e kuiin maxali waxatin yatɛma ba? I e dii xali waxatin kolon ba,
3e na e felen e dii xalin tɔrɔni, e yi e diin xali?
4E diine sɛnbɛn sɔtɔma, e gbo xunnabani. Na xanbi ra, e keli e ngane fɛma, e mi fa fama sɔnɔn.”
5“Nde burunna sofanla xunnabaxi? Nde a fulunxi?
6N bata tonbonna findi a dɔxɔden na, fɔxɔ bɔxɔn yi findi a konna ra.
7A na sɔnxɔ sɔnxɔ xuiin mɛ taane yi, a gele, a mi soo ragiin xuiin mɛ mumɛ!
8A sigama a dɛgɛdeni geyane nan fari, dɛnaxan xinde, a yi mɛn fen.”
9“Burunna ɲingen tinɲɛ findɛ i ya walikɛɛn na ba? A xiyɛ i ya xuruseene balon sa seen dɛxɔn ba?
10I nɔɛ a xidɛ alogo a xa i ya xɛɛn bi ba? A xɛɛ rabɔnbɔ seen bandunɲɛ i fɔxɔ ra mɛrɛmɛrɛne yi ba?
11I yigin sɛ a yi ba, bayo a sɛnbɛn gbo? I ya wali xɔdɛxɛne luyɛ a ma ba?
12I yengi sɛ a ma ba? A fɛ i ya se xabaxine ra i xa, a fa e sa i ya lonna ma?
13Dangaranfulene gabutɛne yitema sɛwani, koni e mi nɔɛ tuganɲɛ alo xɔliin bodene.
14A xɛlɛne luma biraxi bɔxɔn nan ma, a yi e lu burunburun wolonni.
15A mi mirixi a ma fa fala e nɔɛ yibɔɛ nɛn, a burunna subena nde tiyɛ e yi nɛn.
16A ɲaxu a diine ra alo a tan xa mi e xalixi, a mi gaxuma fa fala a bata tɔrɔ fuuni e xalideni.
17Ala bata a kuma fe kolonna ra, a mi xaxili fixi a ma.
18Koni, a na keli a gideni, a gelema nɛn soon nun soo ragiin ma.”

19“I tan nan sɛnbɛn fima soon ma ba? I tan nan a kɔɛ ma xabene saxi ba?
20I nɔɛ a ratuganɲɛ alo suɲɛna? A gbelegbele xuiin magaxun nan tima.
21A bɔxɔni sɔxɔnma a torone ra lanbanni, a sɛwaxi a fangan na, a sigama ganla yɛɛ ra yɛngɛni.
22Gaxun bɔtɛ mi a xa, a mi kuisanna kolon, a mi xɛtɛma a xanbi ra silanfanna yɛɛ ra.
23Xalimakuli sa seen nun tanban gbeen nun a xurin naxan xidixi a fari, ne xuiin minima a nɛma a giyɛ.
24A kunfaxin tuganma, a siga. Xɔtaan na fe, a mi fa nɔɛ tiyɛ yɛngɛni.
25Xɔta xuiin na mini, a gbelegbele sɛwani, a yɛngɛn xirin mɛma hali a nɛma sa wulani, e nun kuntigine gbelegbele xuiin nun yɛngɛ so xuina.”
26“Sɛgɛn tuganma i ya xaxilimayaan nan xɔn ba, a yi a gabutɛne yibandun sogeteden yiifanna binni?
27Singbinna tuganma i ya yamarin nan bun ba, a yi a tɛɛn sa geya matexine fari?
28A yigiyaxi gɛmɛ yirene nin, a yire makantanxine nin geyane xuntagi.
29A a donseen fenma mɛnna nin a nɛma dɔxi, a yi sa a to yire makuyeni.
30Binbine dɛnaxan yi, a mɛnna nin, a diine baloma wunla nan na.”