Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Anuki - Igikiel

Igikiel 33

Help us?
Click on verse(s) to share them!
7God iwonegu bo, “Tam wawaya wota, tagu akabigubam da dam Isrel kamone kadi kighukighu tomoyina, na awaki anisisiyeni na kuwaiyana bi yagu wonawiiyoyowa na kikatayidi.
8Raghanina anakararumaghatara da wawaya kawakeekeena inarabobo bi gekunikatayi da yana yawa inawamiri bi inamake, na touna yana tamumu kiiravine inarabobo, bi gegha da tagu aro anaverem basuna tam kubera na irabobo.
9Bi meboda kunikatayi da yana bera iyawamiri bi inasinighii, na touna yana tamumu kiiravine inarobobo, bi tamna yawa kunakabi.”