Text copied!
CopyCompare
Icamanal toteco; Santa Bíblia - EZEQUIEL

EZEQUIEL 33

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sempa TOTECO nechcamanalhui huan nechilhui:
2“Tlacatl, xiquincamanalhui momasehualhua huan quej ni xiquinilhui: ‘Quema niquinhualica soldados ipan se tlali para ma quihuilanaca, nopa masehualme catli itztoque ipan nopa tlali quitlapejpeníaj se tlen inijuanti huan quitlalíaj para ma tlamocuitlahui huan ma quitlachili canque hualahuij inincualancaitacahua.
3Huan quema nopa tlamocuitlahuijquetl quiita monechcahuíaj nopa soldados para quihuilanase nopa tlali, quipitza nopa tlapitzali para quinyolmelahuas nopa masehualme ma mocualtlalica.
4Huan sintla se acajya quicaquis nopa tlapitzali huan amo quichihuilis cuenta huan icualancaitacahua quimictise, huajca amo aqui quihuicas tlajtlacoli por imiquilis, san elis yaya itlajtlacol.
5Pampa yaya quicajqui quema quipitzque nopa tlapitzali pero amo quichihuili cuenta. Huajca melahuac yaya itlajtlacol para mijqui pampa, sintla quichihuilijtosquía cuenta, hueltosquía quimanahuijtosquía inemilis.
6Pero sintla nopa tlamocuitlahuijquetl quiitas monechcahuíaj nopa soldados catli icualancaitacahua huan amo quipitzas nopa tlapitzali para quinyolmelahuas nopa masehualme ma mocualtlalica, huan ajsiquij nopa soldados huan quimictise se acajya, nopa masehuali miquis por ya itlajtlacolhua, pero na nijtlajtlanis cuenta nopa tlamocuitlahuijquetl.’
7“Huan quej nopa eltoc ica ta, tlacatl. Na nimitztlalijtoc quen se titlamocuitlahuijquetl campa israelitame. Monequi tijcaquis nochi catli nimitzilhuía huan tiquinyolmelahuas catli niquijtojtoc para quimatise catli ininpantis.
8Sintla na niquijtos para temachtli se masehuali catli amo cuali miquis, huan ta amo tiquilhuis catli niquijtohua para ma moyolcuepa; huajca nopa masehuali catli amo cuali miquis por itlajtlacol, pero na nimitztlajtlanis cuenta por imiquilis.
9Pero sintla ta tiquilhuis nopa masehuali catli amo cuali para ma moyolcuepa, huan yaya amo moyolcuepas; huajca miquis por itlajtlacolhua, pero tijmanahuis monemilis.
10“Huajca ama, tlacatl, quej ni xiquinilhui nopa israelitame: “ ‘Amojuanti anquiijtohuaj para nochi amotlajtlacolhua huan amotlaixpanolhua eltoc amopani huan yeca ya tlantiya amonemilis huan anmotlatzintoquilíaj, ¿quenicatza huelis noja timocahuase tiyoltoque?’
11Huajca xiquilhui para na, niDIOS Catli Más Nijpiya Tlanahuatili, niquijtohua: ‘Temachtli amo nijnequi ma miqui niyon se masehuali catli amo cuali. Na nijnequi ma quicahua iojhui catli amo cuali huan ma quipiya nemilistli. Huajca anisraelitame, ximoyolcuepaca huan xijcahuaca amotlajtlacolhua pampa na amo nijnequi ximiquica 33:11 Nica para miquis quinequi quiijtos para miquis ica machete o para tlatzacuiltilistli o quema ayamo huehuejtixtoc. Temachtli nochi tlacame miquise se tonali masque cuali o amo cuali..’
12“Huan ta, tlacatl nojquiya xiquinilhui ya ni: ‘Catli cuali quichihua se cuali tlacatl amo quimanahuis inemilis sintla pehua tlajtlacolchihuas. Niyon quinenpolos se tlajtlacolchijquetl itlajtlacol, sintla yaya quicahuas itlajtlacolhua huan pehuas quichihuas catli xitlahuac.
13Sintla niquilhuis se tlacatl catli quichihua tlen xitlahuac para temachtli itztos, huan teipa pehuas tlajtlacolchihuas, ma amo moilhuis catli cuali quichijqui achtihui quimanahuis inemilis pampa na ayacmo nijchihuilis cuenta catli achtihuiya quichijqui. Huan yaya miquis por nopa tlajtlacoli catli quichijqui teipa.
14Huan sintla niquilhuis se masehuali catli quichihua tlen amo cuali para temachtli miquis, pero teipa yaya moyolcuepas tlen itlajtlacolhua huan pehuas quichihuas catli cuali huan catli xitlahuac, yaya itztos.
15Cuali elis sintla yaya sempa quicuepas catli quiprendajcahuilíaj quema tetlanejtía se tlamantli huan quicuepas catli teichtequilijtoc. Cuali elis sintla monejnemiltis senquistoc quen quiijtohua nopa tlanahuatili catli temaca nemilistli huan ayacmo quichihuas catli amo cuali. Huan sintla nopa masehuali quichihuas ni tlamantli, huajca temachtli itztos. Amo miquis 33:15 Xijtlachili 33:11..
16Huan amo nijchihuilis cuenta itlajtlacolhua catli achtihuiya quichijqui pampa ama ya quichihua nochi catli cuali huan catli xitlahuac. Huajca temachtli itztos. Amo miquis.’
17“Tlacatl, nopa momasehualhua quiijtohuaj para na amo nijchihua catli xitlahuac, pero eltoc inijuanti catli amo quichihuaj catli xitlahuac.
18Huajca seyoc huelta nimechilhuis ni: Sintla se tlacatl quichihua catli xitlahuac pehua tlajtlacolchihua, huajca miquis por itlajtlacolhua.

19Huan sintla se tlacatl catli amo cuali moyolcuepas huan quicahuas catli amo cuali quichihuayaya huan pehuas quichihuas catli cuali huan catli xitlahuac, huajca temachtli itztos.
20Anisraelitame, anquisenhuiquilíaj anquiijtohuaj para na niamoTECO amo nijchihua catli xitlahuac, pero nimechilhuía, nimechtlajtolsencahuas sesen tlen amojuanti anisraelitame quen quinamiqui ica catli anquichihuaj.”
21Ipan 5 itequi tlen metztli majtlactli ipan toisraelita calendario 33:21 Elqui 8 itequi enero, 585 a.C. ipan tocalendario tlen ama. quema tiyohuiyayaj para 12 xihuitl techquixtijtoyaj tlen totlal, ajsico campa na se tlacatl catli cholojtejqui ipan altepetl Jerusalén huan nechilhuico: “Tocualancaitacahua ya quiitzquitoque altepetl Jerusalén.”
22Huan TOTECO quitlalijtoya imax ipan na ica tiotlac tlen nopa seyoc tonali quema nopa tlacatl ayamo ajsiyaya. Huan quema nechitzqui quitlapo notoscac, pampa niitztoya ninonotzi 33:22 Xijtlachili Ez. 3:26, 27 quema Ezequiel pejqui mochihua nonotzi.. Nechtoscatlapo para huelis nicamanaltis ihuaya nopa tlacatl quema ajsisquía campa na.
23Huan Toteco nechcamanalhui huan nechilhui:
24“Tlacatl, nopa masehualme catli noja itztoque ipan nopa altepeme catli tlasosololme ipan tlali Israel quisenhuiquilíaj quiijtohuaj para itztoque quen Abraham catli itztoya iseltzi huan moaxcati nochi ni tlali huan inijuanti itztoque miyaqui, huajca noja más huelise moaxcatise nopa tlali seyoc huelta.
25Huajca ama xiquinilhui nopa israelitame ni camanali catli na, niDIOS Catli Más Nijpiya Tlanahuatili, niquijtohua: ‘Amo anmoaxcatise sempa nopa tlali pampa tlahuel antlajtlacolchihuaj. Anquicuaj nacatl ihuaya estli, anquinhueyichihuaj tiotzitzi huan antemictíaj. Sintla quej nopa anquichihuaj, ¿anmoilhuíaj anmoaxcatise nopa tlali?
26Nojquiya tlahuel antlahuilanaj ica machete, anquinsihuacuilíaj amohuampoyohua, huan anquichihuaj miyac tlamantli catli na amo nijnequi niquitas. Huajca amo ximoilhuica para anmoaxcatise nopa tlali.’
27“Nojquiya xiquinilhui para quej ni na, niDIOS Catli Más Nijpiya Tlanahuatili, niquijtohua: ‘Temachtli nimechilhuía para nopa masehualme catli itztoque ipan nopa altepeme catli tlasosololme, miquise ipan tlahuilancayotl. Huan catli itztoque ipan cuatitlamitl, quincuase tecuanime. Huan catli motlatijtoque campa tepamitl catli tilahuac huan ipan ostotl, miquise ica cocolistli.
28Huan nopa tlali nijchihuas quen se huactoc tlali. Huan nopa chicahualistli catli ica mohueyimatiyayaj, nijtlamiltis. Huan nochi tepeme tlen tlali Israel mocahuase tlasosololme hasta amo aqui huelis panos nopona.
29Huan quema ya nijtlamisosolojtos nopa tlali por inintlajtlacolhua, huajca inijuanti quimachilise para na niDIOS.’
30“Tlacatl, momasehualhua camanaltij tlen ta ipan ininchaj huan campa ipuertajyo nopa tepamitl. Quiijtohuaj se ica seyoc: ‘Xihualaca huan ma timopaquiltica. Ma tijtlacaquilica nopa camanali catli huala tlen TOTECO.’
31Huan quena, inijuanti hualahuij quen nelía elisquíaj nomasehualhua huan mosehuíaj moixpa para quitlacaquilise tlaque tiquijtohua, pero masque quicaquij, amo quichihuaj catli na niquinilhuía. Ica inincamac quiijtohuaj para teicnelíaj, pero amo neli. Pampa ipan ininyolo achi más quiicnelíaj inintomi.
32Inijuanti san quicaquij mocamanal para mopaquiltíaj. Mitzitaj quen tielisquía se tlacatl catli yejyectzi itoscac para huicas huicatl tlen teicnelijcayotl, o se catli yejyectzi tlatzotzona. Quicaquij mocamanal, pero amo quichihuaj catli tiquinilhuía ma quichihuaca.
33Pero quema panos nochi nopa tlatzacuiltilistli catli tiquinyolmelajtoc huan catli temachtli panos, inijuanti quimachilise para melahuac oncac se tlajtol pannextijquetl tlatlajco tlen inijuanti.”