Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Ezekiel

Ezekiel 33

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dimaadua ga helekai mai,
2“Kooe go tangada dangada, goe haga modongoohia ina gi digau o do henua nia mee ala gaa hai dogu madagoaa ma ga hagau dagu dauwa gi dahi henua. Nia gau tenua deelaa e hili di nadau dangada e dahi, e hai di nadau dangada hagaloohi.
3Malaa, di madagoaa di hagaloohi deelaa ma ga gidee ia nadau hagadaumee e lloomoi gi di guongo deelaa, geia ga ili dana buu gi—modongoohia digau o di guongo deelaa.
4Maa e iai tangada ga longono ia, ge hagalee daudali, gei nia hagadaumee aalaa ga daaligi a mee gii made. Malaa, di made o maa le e hai mee hua ginai mee.
5Dono made le e dau hua ginai mee, i mee dela hagalee daudali di haga iloo o di buu. Maa nei bolo mee ne daudali di haga iloo deelaa, gei mee guu mee hua di doo gi daha mo di made.
6Maa di hagaloohi deelaa, i dono madagoaa ne gidee ia nia hagadaumee e lloomoi, gei mee digi ilihia dana buu belee haga iloo gi nia daangada, malaa, nia hagadaumee aalaa ga lloomoi ga daaligi digau huaidu la gii mmade. Au gaa dugu ang gi tangada hagaloohi deelaa e hai mee gi di mmade o digau aalaa.
7“Kooe go tangada dangada, dolomeenei gei Au gaa hai goe di hagaloohi ni digau Israel. Goe ga haga modongoohia gi digaula nia hai aanei ala ga hagi adu ko Au.
8Maa Au ga hagailoo bolo tangada huaidu gaa made, gei goe digi haga modongoohia gi mee bolo gii mee ai di huli dono mouli, gei mee gaa made hua i lodo ono huaidu. Gei au ga dugu adu gi di goe e hai mee gi di made o maa.
9Gei goe ga haga modongoohia gi tangada huaidu, gei mee digi lawa mai gi daha, mee gaa made i lodo ono huaidu. Gei goe e haga mouli.”
10Dimaadua ga helekai mai, “Kooe go tangada dangada, hagalangahia ina gi digau Israel nadau mee aanei ala nogo helehelekai ai: Gimaadou gu daamaha gi madau huaidu mono hala ala nogo haihai. Gimaadou gu mooho hua gi daha. Gimaadou e haga mouli behee?
11Haga modongoohia ina gi digaula bolo Au go Tagi go Yihowah go di God mouli, Au hagalee manawa lamalia gi di made o tangada huaidu. Au bolo mee gii huli hoou gi daha mo ana haihai huaidu gi mouli ia. Goodou go digau Israel, goodou lawa mai gi daha mo godou haihai huaidu. Goodou e aha ala e hiihai gi di made?
12“Dolomeenei, kooe go tangada dangada, haga modongoohia ina gi digau Israel bolo di madagoaa tangada humalia ma gaa hai di huaidu, ana haihai humalia ala ne hai e deemee di haga mouli ia. Maa tangada huaidu ga lawa mai gi daha mo ana haihai huaidu, mee hagalee hai mee gi di hagaduadua. Gei maa tangada humalia ga daamada gaa hai di huaidu, geia hagalee mouli.
13Maa Au ga hagababa ang gi tangada humalia bolo ia ga mouli, gei mee ga hagabau bolo ana haihai humalia la guu dohu, gei mee ga daamada gaa hai di huaidu, malaa, Au hagalee langahia nia haihai humalia a maa ala ne hai. Mee gaa made gi ana hai huaidu ala e hai.
14Maa Au ga hagi anga gi tangada huaidu bolo ia gaa made, gei mee ga lawa mai gi daha mo ana haihai huaidu, gaa hai nia mee humalia ge donu,
15gei mee gaa wanga gi muli di mee dela belee hai ai tigagi dela e pono di boibana o tangada, be di mee dela ne gaiaa koia. Geia ga lawa mai gi daha mo di haihai huaidu, ga daudali nia haganoho ala e haga mouli ia, malaa, ia ga hagalee made, mee ga haga mouli.
16Au ga dumaalia gi ana huaidu ala ne hai. Mee e haga mouli, idimaa mee guu hai nia mee humalia ge donu.
17“Gei digau o do guongo e helehelekai mai bolo Au e hai nia mee hai gee! Gei deeai! Ma go nadau hangaahai ala e hai gee.
18Tangada donu ma gaa lawa mai gi daha mo di humalia, ga daamada gaa hai nia mee huaidu, mee gaa made.

19Gei tangada huaidu dela ma ga lawa mai gi daha mo di haihai huaidu, gaa hai nia mee humalia ge donu, malaa, ia ga mouli.
20Gei ogo goodou go digau Israel, goodou e hai bolo Au e hai nia mee hai gee. Au ga hagi aga goodou gi godou hangahaihai.”
21I di lima laangi o di madangaholu malama o di madangaholu maa lua ngadau o di madau lahi gi daha mo Israel, taane dela ne lele gi daha mo Jerusalem, ga hanimoi gi di au, ga hagi mai di mooho o Jerusalem.
22Hiahi i mua taane deelaa dono dau mai, au gu longono eau di mogobuna mahi o Dimaadua dela gu haga honu au hagatau. Di madagoaa taane deelaa ne dau mai luada, Dimaadua ga haga uda mai gi di au di mogobuna gii mee au di helekai. Gei au guu mee di helekai labelaa.
23Dimaadua ga helekai mai,
24“Kooe go tangada dangada, goe gi iloo bolo nia daangada ala e nohonoho i lodo nia waahale mooho o Israel le e helehelekai boloo: Abraham la tangada hua e dahi, gei tenua deenei hagatau la guu wanga gi mee. Gei gidaadou digau dogologowaahee, dolomeenei tenua deenei la tenua ni gidaadou.
25Haga modongoohia ina gi digaula nia mee ala e helekai iei Au go Tagi go Yihowah: Goodou e gai nia goneiga ala e iai nia dodo. Goodou e daumaha gi nia ada balu ieidu. Goodou e daaligi tangada gii made. Ma di aha dela e hai goodou bolo tenua deelaa la tenua ni goodou?
26Goodou e hagadagadagagee gi godou hulumanu dauwa. Godou hangahaihai la koia e huaidu. Goodou huogodoo e hai di huaidu be di manu. Ma di aha dela e hai goodou bolo tenua deelaa la tenua ni goodou?
27“Haga modongoohia ina gi digaula bolo Au, go Tagi go Yihowah, go di God mouli, Au e haga iloo ang gi digaula bolo digau huogodoo ala e noho i lodo nia waahale mooho la ga dadaaligi gii mmade, ge digau ala e noho i lodo henua gaa gai go nia manu lodo geinga. Gei digau ala e pala hagammuni i tomo nia gonduu mo i lodo nia bongoo la gaa hai nadau magi gaa mmade.
28Au gaa hai tenua deelaa gii hai di anggowaa, gei di mogobuna dela nogo hagadagadagagee mo di hagapuu ginai digaula la ga hagaodi. Nia gonduu o Israel gaa hai di lodo geinga ga deai tangada e haele laa laa ai.
29Au ga hagaduadua nia daangada i nadau ihala, gaa huli tenua la gii hai di anga henua, deenei la di madagoaa digaula ga modongoohia ginaadou bolo ma ko Au dela go Dimaadua.”
30Dimaadua ga helekai mai, “Kooe go tangada dangada, goe gi iloo bolo nia daangada le e helehelekai i di goe i di nadau madagoaa ma ga dagabuli i nia daalinga nia waahale mo nia ngudu nia bontai o nadau hale. Digaula e helehelekai i nadau mehanga boloo, ‘Gidaadou gaa hula dolomeenei e hagalongo be nia maa nnelekai bolo aha ala e hai mai i baahi o Dimaadua.’
31Agu daangada le e dagabuli mai e hagalongo be nia maa ni aha ala e hagi anga kooe gi digaula, gei digaula hagalee e haga kila aga nia maa. Digaula e helehelekai hagahumalia mo di aloho, gei digaula e duudagi hua beelaa nadau mouli hagagailaa.
32Digaula e hai goe be tangada dela e haihai ana daahili haga manawa lamalia dangada, be tangada e badubadu dana ‘harp’. Digaula gu longono ginaadou au helekai, gei digaula hagalee daudali nia maa.
33Di madagoaa au helekai huogodoo ala ma ga kila aga, gaa donu e hai be nia maa, deelaa di madagoaa o nia daangada ga iloo bolo ma di soukohp gu i nadau baahi.”