Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Esekiɛli

Esekiɛli 33

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yinni Gusunɔ u Esekiɛli sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ,
2wunɛ tɔnun bii, ɑ wunɛɡibu Isirelibɑ sɔ̃ɔwɔ ɑ nɛɛ, tɑbu bù n wɑ̃ɑ ben tem sɔɔ, bɑ rɑ ɡbɑmɡbɑ sowo ɡɔsiwɑ.
3Sɑɑ ye sɔɔ, ɡbɑmɡbɑ sowo wi, ù n yibɛrɛbɑ wɑ kpɑ u ɡbɑmɡbɑ so u kɑ wiɡibu nɔɔsiɑ.
4Wi u ɡbɑmɡbɑ ye nuɑ, mɑ u ye ɑtɑfiiru kuɑ, yibɛrɛ ù n nùn sɑmbɑ kuɑ u ɡo, sɑɑ ye sɔɔ, win yɛm mu koo wɔriwɑ win tii sɔɔ.
5U koo ɡbiwɑ yèn sɔ̃ u ɡbɑmɡbɑ ye ɑtɑfiiru kuɑ. Ù kun dɑɑ ye ɑtɑfiiru kue, u koo rɑɑ win wɑ̃ɑru wɔrɑ.
6Su nɛɛ, ɡbɑmɡbɑ sowo wi, u yibɛrɛbɑ wɑɑmɔ bɑ wee, mɑ u ǹ ɡbɑmɡbɑ so u kɑ wiɡibu nɔɔsiɑ. Sɑɑ ye sɔɔ, bɑ̀ n ɡoo sɑmbɑ kuɑ bɑ mwɑ bɑ ɡo, u koo ɡbiwɑ win durum sɔɔ. Adɑmɑ ɡbɑmɡbɑ sowo win tɑɑrɛwɑ. Wiyɑ bɑ koo wi bɑ ɡo min yɛm bikiɑ.
7Tɔnun bii, wunɑ nɑ ɡɔsɑ nɡe ɡbɑmɡbɑ sowo Isirelibɑn suunu sɔɔ ɑ kɑ bu kirɔ ko. A de ɑ nɛn ɡɑri kɑ nɛn kirɔbɑ swɑɑ dɑki kpɑ ɑ bu ye nɔɔsiɑ.
8Nɑ̀ n tɛ̃ nɛɛ, tɔn kɔ̃so ɡoo u koo ɡbi, mɑ ɑ ǹ nùn kirɔ kue u kɑ win dɑɑ kɔ̃sɑ ye deri, u koo ɡbiwɑ win durum sɔɔ kpɑ n nun win yɛm bikiɑ.
9Adɑmɑ ɑ̀ n nùn kirɔ kuɑ u kɑ win dɑɑ kɔ̃sɑ deri, mɑ u yinɑ u ye deri, yɛ̃ro u koo ɡbiwɑ win durum sɔɔ. Kpɑ wunɛ ɑ wunɛn wɑ̃ɑru wɔrɑ.
10Yinni Gusunɔ u Esekiɛli sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, tɔnun bii, ɑ Isirelibɑ yeni sɔ̃ɔwɔ ɑ nɛɛ, wee bɑ rɑ ɡere bu nɛɛ, ben torɑnu kɑ ben durum yɑ bu wɑ̃ɑsi. Yen sɔ̃nɑ bɑ nɔni sɔ̃ɔre. Amɔnɑ bɑ koo kɑ kpĩ bɑ n wɑ̃ɑ.
11Adɑmɑ ɑ bu wisio ɑ nɛɛ, ɑmɛniwɑ nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ ɡeruɑ. Nɑ nɛɛ, sere kɑ nɛn wɑ̃ɑru, nɑ ǹ tɔn kɔ̃son ɡɔɔ kĩ. Nɑ kĩwɑ u ɡɔ̃ru ɡɔsiɑ kpɑ u wɑ u n wɑ̃ɑ. Yen sɔ̃, be, Isirelibɑ bu ɡɔ̃ru ɡɔsio. Mbɑn sɔ̃nɑ bɑ koo tii ɡo.
12Tɔnun bii, ɑ mɑɑ wunɛɡibu sɔ̃ɔwɔ ɑ nɛɛ, ɡemɡii ù n kɔ̃sɑ mɔ̀, win ɡeɑ ye u rɑɑ kuɑ yɑ ǹ win wɑ̃ɑru wɔrɑmɔ. Tɔn kɔ̃so ù n mɑɑ win dɑɑ kɔ̃sɑ deri u ɡeɑ mɔ̀, win yellun dɑɑ kɔ̃sɑ ye, yɑ ǹ derimɔ u kɑm ko. Yen sɔ̃nɑ ɡemɡii ù n kɔ̃sɑ mɔ̀, win yellun dɑɑ yɑ ǹ win wɑ̃ɑru wɔrɑmɔ.
13Nɑ̀ n ɡemɡii sɔ̃ɔwɑ nɑ nɛɛ, u ko n wɑ̃ɑru mɔ win dɑɑ ɡeɑn sɔ̃, mɑ u tɑmɑɑ win dɑɑ ɡeɑ ye, yɑ turɑ, mɑ u seewɑ u dɑɑ kɔ̃sɑ wɔri, u n yɛ̃ mɑ kon win yellun dɑɑ ɡeɑ ye duɑriwɑ. Kpɑ u ɡbi win dɑɑ kɔ̃sɑn sɔ̃.
14Nɑ̀ n mɑɑ tɔn kɔ̃so sɔ̃ɔwɑ nɑ nɛɛ, u koo ɡbi, mɑ u ɡɔ̃ru ɡɔsiɑ u win dɑɑ kɔ̃sɑ deri, mɑ u ɡeɑ mɔ̀ u ɡem swĩi,
15mɑ u tɔrubɑ ye u rɑɑ ɡoo mwɑɑri kɑ sere mɑɑ ɡɑ̃ɑ ni u rɑɑ ɡbɛnɑ wesiɑ, mɑ u nɛn woodɑbɑ mɛm nɔɔwɑmmɛ be bɑ wɑ̃ɑru wɛ̃ɛmɔ, u ǹ ɡbimɔ. U ko n wɑ̃ɑwɑ kɑ ɡem, domi u ɡeɑ mɔ̀.
16Kon win torɑnu kpuro duɑriwɑ kpɑ u n wɑ̃ɑ domi u ɡeɑ mɔ̀.
17Tɔnun bii, wunɛɡibɑ nɛɛ, nɛn ɡere ye, yɑ ǹ sɑ̃ɑ dee dee. Adɑmɑ berɑ bɑ sɑkɑ sɑrɑmɔ.
18Gemɡii ù n win dɑɑ ɡeɑ deri, mɑ u kɔ̃sɑ mɔ̀, u koo ɡbiwɑ kɔ̃sɑ yen sɔ̃.

19Tɔn kɔ̃so ù n mɑɑ win dɑɑ kɔ̃sɑ deri, mɑ u ɡeɑ mɔ̀, u ko n wɑ̃ɑwɑ yen sɔ̃.
20Be, Isirelibɑ bɑ nɛɛ, nɛn ɡɑri yi, yi ǹ sɑ̃ɑ dee dee. Bɑ n yɛ̃ mɑ kon bɑɑwure siriwɑ nɡe mɛ win dɑɑ yɑ nɛ.
21Sɑnɑm mɛ Isirelibɑ bɑ wɑ̃ɑ yoru sɔɔ, ten wɔ̃ɔ wɔkurɑ yirusen suru wɔkurusen sɔ̃ɔ nɔɔbuse sɔɔ, yerɑ ɡoo u kisirɑmɑ Yerusɑlɛmun di. Mɑ u nɑ Esekiɛlin mi u nɛɛ, bɑ Yerusɑlɛmu mwɑ.
22N deemɑ yokɑ durɔ wi, u sere tunumɑ, Yinni Gusunɔ u Esekiɛli win dɑm wɛ̃, mɑ win yɑrɑ kusiɑrɑ. Ye durɔ wi, u nɑ sisiru bururu win mi, yerɑ u kɑ nùn ɡɑri kuɑ.
23Yinni Gusunɔ u Esekiɛli sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ,
24tɔnun bii, wee ye tɔn be bɑ tiɑrɑ Yerusɑlɛmun bɑnsɔ bɑ ɡerumɔ. Bɑ mɔ̀, Aburɑhɑmu u wɑ̃ɑwɑ wi turo. Kɑ mɛ, u tem mɛ mwɑ. Kɑɑ sere ɡere bɛsɛ be sɑ dɑbi, mɑ bɑ sun tem mɛ wɛ̃?
25Yen sɔ̃, ɑ bu sɔ̃ɔwɔ ɑ nɛɛ, wee ye nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ bu sɔ̃ɔmɔ. Nɑ nɛɛ, bɑ yɑɑ temmɔ kɑ yen yɛm sɑnnu. Bɑ bũnu sɑ̃ɑmɔ, mɑ bɑ tɔmbu ɡoomɔ. Yerɑ bɑ tɑmɑɑ tem mɛ, mu ko n sɑ̃ɑ beɡim?
26Ben tɑbu yɑ̃nɑ bɑ rɑ n nɑɑnɛ sɑ̃ɑ. Bɑ rɑ n dɑɑ kɔ̃sɑ mɔ̀wɑ, bɑɑwure u kɑ win winsim kurɔ kpunɑmɔ. Yerɑ bɑ tɑmɑɑ tem mɛ, mu ko n sɑ̃ɑ beɡim?
27A mɑɑ bu sɔ̃ɔwɔ ɑ nɛɛ, ɑmɛniwɑ nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ ɡeruɑ. Nɑ nɛɛ, sere kɑ nɛn wɑ̃ɑru, be bɑ wɑ̃ɑ bɑnsu sɔɔ mi, bɑ koo bu ɡowɑ kɑ tɑkobi. Be bɑ wɑ̃ɑ yɑkɑsu sɔɔ, ɡbeeku yɛɛyɑ yi koo bu tem. Be bɑ mɑɑ kukuɑ ɡbɑ̃rɑ dɑmɡinu sɔɔ kɑ kpee bɑɑbɑ sɔɔ, bɑrɑrɑ tɑ koo bu ɡo.
28Kon tem mɛ ɡɔsiɑ bɑnsu. Mɛn dɑm mu koo kpe mɛ̀n sɔ̃ bɑ tii sue. Bɑ koo mɛn ɡuunu deri. Goo kun mɑɑ sɑrɔ mi.
29Nɑ̀ n tem mɛ bɑnsu koosiɑ mɑm mɑm n kɑ be, Isirelibɑ sɛɛyɑsiɑ ben dɑɑ kɔ̃sɑn sɔ̃, sɑɑ ye sɔɔrɑ bɑ koo ɡiɑ mɑ nɛnɑ nɑ sɑ̃ɑ Yinni Gusunɔ.
30Tɔnun bii, wunɛɡibu Isirelibɑ bɑ wunɛn fɑɑɡi mɔ̀ ɡɑnin bɔkuɔ kɑ dii kɔnnɔsɔ. Bɑɑwure u win winsim sɔ̃ɔmɔ u mɔ̀, ɑ nɑ su dɑ su Yinni Gusunɔn ɡɑri nɔ.
31Mɑ bɑ nɑɑmɔ dɑbi dɑbinu bɑ nun swɑɑ dɑki. Adɑmɑ bɑ ǹ mɔ̀ ye ɑ bu sɔ̃ɔmɔ. Bɑ wunɛn ɡɑri yɑɑkoru sɑ̃ɑ mɑ bɑ ben tii tiin ɑrufɑɑni nɑɑ ɡire.
32Wee ɑ sɑ̃ɑwɑ nɡe ben bɑrɔ wi u dɔkɔru do. A mɑɑ bɑrɑ soberu yɛ̃. Bɑ rɑ wunɛn kirɔbɑ swɑɑ dɑki kpɑ bɑ kun be mɛm nɔɔwɛ.
33Adɑmɑ ye ɑ bu sɔ̃ɔwɑ mi kpuro yɑ̀ n koorɑ, bɑ koo ɡiɑ mɑ nɛn sɔmɔ u wɑ̃ɑ ben suunu sɔɔ.