Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ezekiɛli

Ezekiɛli 33

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:
2Gbɛ̃nazĩn nɛ́, o n gbɛ̃́ↄnɛ ǹ mɛ, tó má tò zĩ fɛ̀lɛ bùsuu mɛ́ bùsupideↄ gbɛ̃́ sɛ dìlɛ gugwana ũ,
3tó a è wàlɛ mↄ́ ń zĩo a bùsuu, mɛ́ à kuupɛ̀ gbɛ̃́ↄ gbaa laai yã́i,
4tó wà kuu'ↄ mà, tó wi laaidↄwào, mɛ́ zĩ ń blé, anzĩa mi musuɛ.
5Lá aa kuu'ↄ mà, ↄ̃ aai laaidↄwào, aa ńzĩa dɛ̀ɛ. Tó aa laaidↄ̀wà yãa, dↄ̃ aa ńzĩa mìsi.
6Tó gugwana è wàlɛ mↄ́má ń zĩo, mɛ́ i kuupɛ à gbɛ̃́ↄ gbaò laaio, mɛ́ zĩ gbɛ̃́ blè, ade gà a duuna yã́iɛ, kási aà ga a wi gugwanapi musuɛ.
7Mpi sↄ̃ gbɛ̃nazĩn nɛ́, ḿmɛ ma n dilɛ gugwana ũ Isailiↄnɛ. Tↄ̀ↄ, swã́sɛ yã́ pↄ́ lɛ́ bↄ ma lɛ́uzi, ní ń gbaomɛɛ laai.
8Tó má ò vãikɛnaɛ à gàɛ, mɛ́ ni lɛdawà aà a yãkɛa too, vãikɛnapi a ga a duuna yã́i, kási aà ga a wi n musuɛ.
9Tó n lɛdàwà aà mikɛ̃ a vãikɛawa sↄ̃, mɛ́ i mikɛ̃wào, ade a ga a duuna yã́iɛ, mpi sↄ̃ n nzĩa mìsiɛ.
10Gbɛ̃nazĩn nɛ́, yã́ pↄ́ Isailiↄ lɛ́ o onɛ́ ǹ mɛ, wá duuna ń wá tàaeↄ tↄ̃̀wá, ↄ̃ àlɛ wá ibaba. Kpelewa wá kɛ wàↄ kui?
11Onɛ́ ma Dii Lua ma mɛ̀, ń ma kuao vãikɛna gaa lí kamaguo. Má ye vãikɛna mikɛ̃ a vãikɛawaɛ, kɛ́ à e àↄ ku. Á Isailiↄ, à nↄ̀sɛlilɛ à mikɛ̃ á vãikɛawa. Bↄ́yãi á ázĩa dɛii?
12Gbɛ̃nazĩn nɛ́, o n gbɛ̃́ↄnɛ ǹ mɛ, tó gbɛ̃maa vãikɛ̀, aà maakɛa a aà bↄo. Tó gbɛ̃vãi mikɛ̃̀ a vãikɛawa sↄ̃, a aà kpaguao. Tó gbɛ̃maa duunakɛ̀, a e àↄ ku a gbɛ̃maakɛ yã́io.
13Tó má ò gbɛ̃maaɛ aↄ kuɛ, mɛ́ àlɛ a gbɛ̃maakɛ náaikɛ, à gɛ̀ lɛ́ duunakɛ, aà maakɛa kee aↄ dↄmagu lↄo. A ga duuna pↄ́ a kɛ̀ yã́iɛ.
14Tó má ò vãikɛnaɛ à gàɛ, mɛ́ à mikɛ̃̀ a duunawa, àlɛ yãmaakɛ a zɛ́wa,
15tó à tↄ̀ↄma pↄ́ a sì sↄ̀aanɛ́ ń pↄ́ pↄ́ a sìmáo, álɛ ma ↄtondↄkĩi pↄ́ ì wɛ̃ni inɛ́ gwa, mɛ́ ìli vãikɛo, a gao, aↄ kuɛ.
16Duuna pↄ́ a kɛ̀ kee aↄ dↄmaguo. Kɛ́ à yãmaakɛ̀ a zɛ́wa yã́i, aↄ kuɛ.
17Kási n gbɛ̃́ↄ ì mɛ, ma yãkɛa maao. Ge an yãkɛa mɛ́ maao kai!
18Tó gbɛ̃maa a yãmaakɛa tò mɛ́ àlɛ duunakɛ, a ga a yã́iɛ.

19Tó gbɛ̃vãi a vãikɛa tò, ↄ̃ àlɛ yãmaakɛ a zɛ́wa, aↄ ku a yã́iɛ.
20I mɛ ma yãkɛa maao, kási má yã́kpalɛkɛ ń a baadeo a yãkɛawaɛ.
21Wá zↄblea wɛ̃̀ kuɛplade guu, a mↄ kwide gↄↄ sↄode zĩ́, gbɛ̃e pìlimá Yelusalɛũ à mↄ̀ a òmɛɛ à mɛ̀: Wà wá mɛɛwia dɛ̀.
22E gbɛ̃́pi àↄ gɛ́ mↄ́i a oosi, Dii gbãa dɛ̀dɛa, ↄ̃ à ma lɛ́na gòlɛ. Kɛ́ a gu dↄ̀ gↄ̃ɛpi mↄ̀, ma lɛ́na golɛa, ma lɛ́ kpaaũa lↄo.
23Ɔ̃ Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:
24Gbɛ̃nazĩn nɛ́, gbɛ̃́ pↄ́ kú Isaili bùsu wɛ̃́lɛpi ziauↄ yã'oa ma aa mɛ̀, Ablahaũ mɛ́ ado yãa, kási ↄ̃mɛ bùsuɛ bee vĩ. Azaiasa an gbɛ̃́ pↄ́ aa dasi, aa gↄ̃ bùsupi vĩↄ.
25A yã́i tò, onɛ́ ma Dii Lua ma mɛ̀, lá aaì nↄ̀ↄ kòlokpasai só, aaì wɛ́malɛ tã́aↄzi, mɛ́ aaì gbɛ̃dɛ, a maa aaↄ bùsupi vĩa?
26Lá aa zɛ̀ ń fɛ̃ndao, aaì yãbɛ̃ɛkɛ, mɛ́ an baade ì gbãsĩkɛ ń a gbɛ̃́dee nao, a maa aaↄ bùsupi vĩa?
27Onɛ́ ma Dii Lua ma mɛ̀, ń ma kuao wa bɛziadepiↄ kwɛ́ ń fɛ̃ndaoɛ, mí zↄ̃ɛwiadeↄ kpa wàiↄwa aa ń só, sɛ̃gbãdeↄ ń gbɛ̀'ɛdeↄ i gaga ń gagyão.
28Má tó bùsupi gↄ̃ da yàaa fↄ̃̀ↄↄ, an ĩ́andãa ń gbãa yã́ musu a midɛ, i gↄ̃ fↄ̃̀ↄↄ. Gbɛ̃e a Isaili bùsupi baa vĩ lↄo.
29Tó ma ń bùsu tò da yàaa fↄ̃̀ↄↄ, aaↄ dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii.
30Mpi sↄ̃ gbɛ̃nazĩn nɛ́, n gbɛ̃́ↄ lɛ́ n yã'o kpɛ́ gĩↄ saɛ ń kpɛɛlɛↄ, aalɛ okↄ̃ɛ aalɛ mɛ wà mↄ yã́ pↄ́ lɛ́ bↄ ma lɛ́u ma.
31Ma gbɛ̃́ↄ ì mↄ n kĩ́i, aaì zↄ̃lɛ n aɛ, aaì swã́kpa n yã́i, kási ìli kɛnɛ́o. Aa yemazi ń lɛ́o, ↄ̃ an sↄ̃ ì ta ↄvãiwa.
32Ń dɛnɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ ì yenzi lɛ sí ń lↄↄ nao ń pↄ́lɛadↄ̃o ũ. Aaì swã́sɛ n yã́i, kási ìli kɛnɛ́o.
33Tó yã́pi mↄ̀, kási yã́pi a mↄɛ sↄ̃, aaiↄ dↄ̃ sa kɛ́ ãnabi kú ń guu.