Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Isigiele

Isigiele 33

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hina Gode da nama amane sia:i,
2“Dunu egefe! Sisasu sia: Na dima sia:be, Isala:ili dunu ilima alofele ialoma. Na da soge afae amoga doagala:musa:, gegesu dunu oule masea, amo soge dunu da ilia fi dunu afae sosodo ouligimusa: ilegesa.
3E da ha lai doagala:musa: manebe ba:sea, e da ea fi dunu dawa:digima:ne, ha:giwane husa.
4Ea fi dunu afae da amo fusu webe nabasea be sisasu mae dawa:le, hame hobeasea, ha lai amoga medole legei ba:sea, e da hi baiga bogosa.
5Bai e da sisasu husu mae dawa:le, udigili esalebeba:le. E da amo sisasu noga:le dawa:loba, e da hame bogola:loba.
6Be sosodo ouligisu da ha lai manebe ba:sea, be sisane hame husia, ha lai da masea, amo wadela:i hamosu dunu medole legemu. Be Na da amo sosodo ouligisu dunu ilia medole legesu dunu defele ba:mu.
7Wali, dunu egefe! Na da di amo Isala:ili fi ilima sosodo ouligisu dunu esaloma:ne ilegesa. Sisasu sia: Na dima sia:be, Isala:ili dunu ilima alofele ialoma.
8Na da wadela:i hamosu dunu ema se imunusa: fofada:sea, di da ema ea hou afadenene bu esalusu lama:ne, sisamu da defea. Be di da ema hame sisane iasea, Na da di amo dunu ea medole legesu dunu agoai ba:mu.
9Be di da wadela:i hamosu dunuma sisane iasea, be e da wadela:i hou hame fisisia, e da wadela:i hamosu dunu defele bogosu ba:mu. Be di da sisane iabeba:le, bogosu hame ba:mu.”
10Hina Gode da nama amane sia:i, “Dunu egefe? Isala:ili dunu ilia sia:daha amo ilima bu sia:mu. Ilia da amane sia:sa, ‘Ninia wadela:i hou hamoiba:le, da:i dioi bagade gala. Ninia da geloga:lala. Ninia da habodane esaloma:bela:?
11Ilima amane adoma, ‘Na da Ouligisudafa Hina Gode amola Na da wadela:i hamosu dunu afae bogomu higa:i hodosa. Na da e wadela:i hou hamonanebe yolesili esalumu, hanai hodosa. Isala:ili fi! Dilia wadela:i hou hamonanebe amo yolesima! Dilia abuliba:le bogomu hanabela:?
12Wali, dunu egefe! Isala:ili dunuma adoma, ‘Moloidafa dunu da bu wadela:le hamosea, ea musa: noga:i hou da e hame gaga:mu. Wadela:i hamosu dunu da wadela:i hou fisisia, e da se bidi iasu hame ba:mu, amola dunu moloidafa da muni wadela:i hou hamosea, e da bogoma:ne se iasu ba:mu.
13Na da moloi dunuma Fifi Ahoanusu ima:ne sia:sea, be e da ea musa: noga:i hou da e gaga:musa: defele gala dawa:beba:le, wadela:i hou bu hamosea, Na da ea musa: noga:i hou hamoi bu hame dawa:mu. E da ea wadela:i hou hamoiba:le, bogomu.
14Be Na da wadela:i hamosu dunu ema sisane, e da bogomu sia:sea, be e da wadela:i hou fisili, bu noga:i hou hamosea,
15(adoba:le agoane, e da muni bu imunusa: eno dunuma iasea, amo dunu ea liligi gagui ema bu iasea, o e da liligi e wamolai amo bu iasea), e da wadela:i hou fisili, malei amo da esalusu iaha amoma fa:no bobogesea, e da mae bogole esalumu.
16Na da ea wadela:i hamoi amo gogolema:ne olofomu, amola e da bu noga:i hou lalegaguiba:le, esalumu.
17Be dia fi dunu da Na hou hamobe da moloi hame sia:sa. Hamefa! Ilia hamoi fawane da moloi hame.
18Moloi dunu da ea moloi hou hamobe fisili, bu muni wadela:le hamosea, e da amoba:le bogomu.

19Be wadela:i hamosu dunu da ea wadela:i hou hamonanebe amo fisili, hou noga:i hamosea, e da ea esalusu gaga:i dagoi ba:mu.
20Be Isala:ili! Di da Na hamobe da moloi hame sia:sa. Na da dia hamobe defele, dima fofada:mu.”
21Eso bi, amola oubi nabu, amola ode fago amoga ninia mugululi misi eso amoga, dunu afae amo da Yelusaleme gegei amoga hobeale asili, Yelusaleme da dafai dagoi, amo nama olelela misi.
22Daeya e mae misini, na da Hina Gode da gasa bagadewane ani esalebe agoane dawa:i. Amo dunu da diahabe doaga:loba, Hina Gode da nama sia: baouma:ne gasa bu i.
23Hina Gode da nama amane sia:i,
24“Dunu egefe! Dunu fi amo da Isala:ili gugunufinisi moilale bai bagade amo ganodini esala da amane sia:daha, ‘A:ibalaha:me da dunu afadafa fawane, be Gode da Isala:ili soge huluane ema i. Ninia da bagohame esala. Amaiba:le, amo soge huluane da ninia:.’
25Na, Ouligisudafa Hina Gode, Na sia:be ilima alofele olelema, amane, ‘Dilia da hu maga:me dialeawane naha! Dilia da loboga hamoi ogogosu ‘gode’ ilima nodone sia:ne gadosa. Dilia dunu bogoma:ne medole legesa. Adiga dilia da amo soge huluane dilia:iale dawa:bela:?
26Dilia da dilia gegesu gobihei fawane da dili gaga:ma:ne dawa:lala. Dilia hamobe hou da wadela:idafa. Dunu huluane da inia uda adole lasu hou hamonanebe. Adiga dilia da amo soge huluane dilia:iale dawa:bela:?’
27Ilima amane adoma, ‘Na da Ouligisudafa Hina Gode, amola Na da Fifi Ahoanusu. Na da Na Dioba:le dafawane sia:sa. Dunu da mugului moilale bai bagade amo ganodini esala da medole legei dagoi ba:mu. Eno dunu sogega esalebe da sigua ohega fane na dagoi ba:mu. Mogili goumia amola igi haguha wamoaligili esalebe huluane, olole bogogia:i dagoi ba:mu.
28Na da soge amo huluane wadela:lesimu. Amola ilia hidale dawa:su gasa fi hou da wadela:lesi dagoi ba:mu. Isala:ili soge goumi da wadela:i iwila hamoiba:le, dunu da amodili masunu hamedei ba:mu.
29Na da Isala:ili fi ilia wadela:i hou hamoiba:le, ilima se bidi iasea, amola soge huluane wadela:lesisia, ilia da Na da Hina Gode dawa:mu.”
30Hina Gode da nama amane sia:i, “Dunu egefe! Dia fi dunu da moilai gagoi gadenene, amola ilia diasu logoa gilisisia, ilia da dia hou sia:dala. Ilia gilisili amane sia:dala, ‘Ninia Hina Gode Ea waha sia: nabimusa: masunu da defea.’
31Amasea, Na fi dunu da dima dia guba:le aligili, dia sia: nabimusa: gilisisa. Be ilia da dia olelei nabawane hame hamosa. Ilia lafidili asigi sia: fawane sia:sa, be ilia uasu hou hame fisisa.
32Ilia da di amo hedesu dunu amo da magesa:i gesami hea:sa amola ‘sani baidama ‘dusa, agoai dunu di defele ba:sa. Ilia da dia sia: huluane gega naba be nabawane hame hamosa.
33Be dia sia: iligili huluane da dafawane doaga:sea, (amola dia sia:i liligi huluane da dafawane doaga:mu), ilia da balofededafa dunu da ilia gilisisu ganodini esalu, dawa:mu.”