Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hizqqeela

Hizqqeela 33

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
2“Laa asa na7au, ne biittaa asaassi hagaadan yaagada yoota; ‘Taani issi biittaa bollan olaa ehiyo wode, he biittaa asai bantta bolli yiyaabaa wochchiya asa dooro.
3He wochchiyaagee morkkee yiyoogaa be7innee asai naagettanaadan, malkkataa punno.
4Punnin ai asinne he malkkataa cenggurssaa siyidi, naagettennan ixxin, olai yiidi a worikko, suuttaa acoi aagaa.
5I malkkataa cenggurssaa siyidi, naagettennan ixxido gishshau, a suuttaa acoi a bollaana. I siyidi naagettidaakko, haiquwaappe attiyoogaa shin!
6SHin he wochchiyaagee morkkee yiyoogaa be7iiddi, malkkataa punnennan aggikkonne asaa erissana xayikko, olaikka yiidi, he asaappe issi uraa worikko, he urai ba nagaran haiqqees; shin taani a suuttaa wochchiyaagaa achchana’ yaaga.
7“Laa asa na7au, taani nena Israa7eela asaayyo wochchiyaagaa oottaas; taani neeyyo yootiyoogaa siya; siyada asaakka erissa.
8Issi iita asa taani, ‘Laa neeni tumu haiqqana’ yaagiyo wode, i ba nagaraappe simmana mala, neeni ayyo yootana xayikko, he nagaranchchai ba nagaran haiqqees; shin taani a suuttaa neeppe achchana.
9SHin nagaranchchai ba nagaraappe simmanaadan neeni yootin, i ixxikko, ba nagaran haiqqees; shin neeni ne shemppuwaa ashshadasa.
10“Laa asa na7au, Israa7eela asau hagaadan yaaga; ‘Intte, “Nuuni oottido nagarainne naaqoi nu bolla de7ees; hegaappe denddidaagan nuuni gilqqi wurida. Yaatin, nuuni waanidi paxa de7anau danddayiyoonii?” yaageeta.
11Taani ta de7uwan hagaadan yaagada caaqqais; “Nagaranchchai ba nagaraa aggidi, paxa de7ana mala koyaisippe attin, nagaranchchaa haiquwan ufaittikke. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais. Inttenoo, Israa7eela asau, simmite; intte iita oosuwaappe guyye simmite! Aissi haiqqanau koyeetii?” yaagais’ yaaga.
12“Laa asa na7au, ne biittaa asaassi hagaadan yaagada yoota; ‘Xillo asi nagaraa oottikko, a xillotettai a ashshenna; qassi nagaranchchai ba nagaraappe simmiichchikko, kase nagaran i qaxxayettenna. Xillo asikka nagaraa oottikko, kase xillotettaa gishshau de7uwan de7anau danddayenna.
13Taani xillo asa, “Neeni tumu paxa de7ana” yaagido wode, i ba xillotettan ammanettidi nagaraa oottikko, ba oottido nagaran i haiqqanaappe attin, kase xillotettai ayyo qofettenna.
14Qassi taani nagaranchcha asa, “Neeni tuma haiqqana” yaagido wode, i ba nagaraappe simmidi, pirddaanne suure oosuwaa oottikko,
15miishshaa tal77anau oittidobaa zaarikko, wuuqqidobaakka guyye zaarikko, nagaraa oottiyoogaa aggidi, de7uwaa immiya higgiyaa kaallikko, yaatikko, i tuma paxa de7anaappe attin haiqqenna.
16I kase oottido nagarai issoinne qofettenna; ha77i pirddaanne suure oosuwaa oottido gishshau, i tuma paxa de7ana.
17“‘SHin ne biittaa asai, “Godaa ogee likke gidenna” yaagoosona; shin likke gidennaagee eta ogiyaa.
18Xillo asi ba xillotettaa aggidi, nagaraa oottikko, i ba nagaran haiqqana.

19Qassi nagaranchcha asi ba nagaraappe simmidi, pirddaanne suure oosuwaa oottikko, he oosuwan i paxa de7ana.
20SHin intte, “Godaa ogee likke gidenna” yaageeta. Israa7eela asau, taani intte bolli intte oosuwaadan oosuwaadan pirddana’ yaaga” yaagiiddi yiis.
21Nuuni omoodettido tammanne naa77antto laittan, tammantto aginan, ichchashantto gallassan, Yerusalaameppe kessi ekki yiida issi asi katamai kunddidoogaa tau yootiis.
22He bitanee yaanaappe issi gallassaa kasetidi de7iya omarssi GODAA kushee ta bollan shemppiis; shemppin maallado he bitanee taakko gakkanaappe kasetidi, ta doonai dooyettiis; taani duude gidiyoogeenne attiis.
23Yaatin, GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
24“Laa asa na7au, Israa7eela biittan kolettida katamatun de7iya asati hagaadan yaagoosona; ‘Abrahaami barkka de7iya issi asa; ha biittaa laattiis; shin nuuni cora; biittaikka tuma nuuyyo laata gade gididi imettiis’ yaagoosona.
25“Hegaa gishshau, etayyo hagaadan yaaga; ‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Intte ha77ikka goora7idi, suuttaa kessirggibeenna ashuwaa meeta; qassi eeqau goinneeta; shemppuwaa woreeta. Hagaa ubbaa oottiiddi, tumu intte biittaa laattuuteetii?
26Intte intte bisuwan ammanetteeta; intte tuna oosuwaa ootteeta; intte ubbaikka intte shooruwaa shooruwaa maccaasaa tunisseeta. Hegaa ubbaa oottiiddi, tumu intte biittaa laattuuteetii?” yaagees’ yaaga.
27“Etayyo hagaadan yaaga; ‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Taani ta de7uwan caaqqais: Kolettida katamatun de7iya asati bisuwan haiqqana; katamaappe gaxan de7iya asata taani bazzo do7au quma oottada immana; deretuuninne gonggolotun de7iya asati boshan haiqqana.
28Taani he biittaa moorettidanne baisa biitta kessana; eti otorettiyo wolqqai wurana; Israa7eela dereti aiba asinne kanttenna baisa soho gidana.
29Eti oottido tunabaa gaasuwan taani biittaa moorettidanne baisa biitta kessiyo wode, taani GODAA gidiyoogaa eti erana” yaagees’ yaaga.
30“Laa asa na7au, asai katamaa dirssaa lanqqiyaaninne bantta keettatu penggiyan eqqidi, issoi issuwaara hagaadan yaagidi, nebaa haasayees; ‘Haayite; GODAA achchappe yiida qaali aibakko ane siyoos’ yaagoosona.
31Eti kase asai yiyoogaadan neekko yoosona; ta asaadan ne sinttan uttoosona; neeni odiyoogaakka siyoosona; shin oottokkona. Eti siiqobaa haasayoosona; shin eta wozanai go77a xalaalau yaaretees.
32Be7a, neeni etayyo issi siiqo mazamuriyaa lo77o cenggurssan yexxiyaanne diittaa loittidi diixxiya asa mala. Aissi giikko, eti neeni odiyoogaa siyoosona; shin issuwaakka oottokkona.
33“SHin neeni yootidoogee tumu polettana; polettiyo wode, hananabaa yootiyaagee eta giddon de7iyoogaa eti erana” yaagiiddi yiis.