Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - YAASINƆ

YAASINƆ 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma nɛ́, tó n n gbɛ̃daaa fĩa dì n musu, tó n kpɛ́gaau sɛ̀ gbɛ̃nɛ,
2tó n lɛ́ n ásaru kɛ̀, tó n yã'ona n da yãn,
3ǹ kɛ lán kɛ̀ bà, ma nɛ́, ǹ lɛ́ bↄ yã pìn, zaakɛ n na n gbɛ̃daaa ↄzĩ. Ǹ gá ǹgↄ̃ zɛzɛ n gbɛ̃daaa pìzi, ǹ agbaa kpánɛ.
4Ǹton tó ii gɛ̃ n wɛ́ɛnlo, ǹton tó n wɛ́ɛbaa tìisi kũro,
5ǹ n zĩnda sía lán gãa è ń kɛ̃ nà, lán bãa è bↄ bàkpakpari ↄzĩ nà.
6Mɛade, ǹ gá zɛ̀nↄ gwa, ǹ a yãkɛna tàasi kɛ, nɛ́ ↄ̃ndↄ̃ kũ.
7À dↄn'aɛdee vĩro, à gbɛ̃nsi ke dii vĩro.
8È kũsãɛ zi di kwɛɛmɛ, è a pↄ́blee kakↄ̃a pↄ́kɛ̃gurↄ.
9Mɛade, nɛ́gↄ̃ daɛna ai bↄrɛmɛ? Bↄrɛn nɛ́ vu iin?
10Nɛɛ̀ kámma bo féte nɛɛ̀ ii o féte, nɛɛ̀ daɛ féte ↄkpana n kùsɛa.
11Takaasi é gɛ̃nzi lán kpãi wɛ́ɛdewɛ bà, pↄ́kɛ̃sãmmana é summa lán gbɛ̃ kɛ̀ gↄ̃kɛbↄ kũna bà.
12Gbɛ̃ntee pãa nɛ́ gbɛ̃ zaaamɛ, ègↄ̃ lili oo kↄ̃n ɛgɛɛo da à lɛ́n.
13È yã o kↄ̃n wɛ́ɛo kↄ̃n ↄↄo, è sèeda kɛńnɛ kↄ̃n gbáo.
14Mↄnafiki bé à à nↄ̀sɛ pana, yã zaa wàarin ègↄ̃ paa gurↄ píngi.
15Beee yãnzin mↄ́nzi é mↄ́a lɛ́zana sai, kaatɛna é gɛ̃zi kãndo, eégↄ̃ fɛɛna vĩro.
16Yã mɛ̀n swɛɛdoo kuu kɛ̀ Dii zàn, à kà se swɛɛplaa kɛ̀ dɛnɛ tɛ̃̀ ũ.
17Wada, ɛgɛtona, taarisaide dɛna,
18yã pãsĩ wàaripana, wãna zaaazi,

19sèeda ɛgɛtona kↄ̃n danɛnↄ dↄkↄ̃anao.
20Ma nɛ́, ǹgↄ̃ n de yãdiɛnanↄ kũna, ǹton pã kpá n da yãdannɛziro.
21Ǹgↄ̃ kũna n swɛ̃̀ guu, ǹgↄ̃ dana kã̀mbɛɛ ũ.
22Eé dↄnnɛ aɛ n táa'ona guu, eé n dãkpa n daɛna guu. Tó n vu, eé lɛ́ damma.
23Zaakɛ yãdiɛna pìnↄ nɛ́ fitiamɛ, yãdannɛna pì nɛ́ gupuraamɛ, lɛ́damma kↄ̃n totonao nɛ́ zɛ́ wɛ̃̀ndideemɛ.
24Eé n sí nↄgbɛ̃ zaaa ↄzĩ, eé n bↄ gbɛ̃ pãnde nↄ yãnnanna'onan.
25Ǹton à maakɛɛ ni dɛro, ǹton tó à wɛ́ɛkpãntɛ̃daɛnzina n kũro.
26Kaarua è tó ń gↄ̃ kori, gbɛ̃ pãnde nↄↄ sↄ̃ è ń wɛ̃̀ndi bɛ̀ɛdee kaatɛ.
27Tó gbɛ̃ tɛ́ sɛ̀ à dà a pↄtɛ, à pↄ́kãsãa é gí tɛ́ kũziↄ́?
28Tó gbɛ̃ kɛ̀sɛ pɛ̀ɛ tɛ́yↄ̃a, eé gí à kpataziↄ́?
29Lɛn à dɛ lɛ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ gɛ̃̀ a gbɛ̃daaa nↄↄzio, zaakɛ tó à ↄ kɛ̀a, eé bↄ pãro.
30Tó nↄaa e gbɛ̃ dɛɛ, tó à kpãi ò, wè à yã da pãↄ́?
31Tó wà à kũ̀, eé à fĩa bo lɛo swɛɛplaa, eé pↄ́ kɛ̀ à vĩ a uan kpá píngi.
32Zinakɛri laasuu vĩro, gbɛ̃ kɛ̀ è beee kɛɛ è a zĩnda kaatɛmɛ.
33Gbɛ̃na maa kↄ̃n kpɛbↄnaon à baka ũ, à tↄ́ zaaa é kɛ̃aro.
34Zaakɛ gↄ̃gbɛ̃ nↄ̀sɛgↄ̃aanↄ bé eé su pↄfɛ̃o, tó èe gɛ̃ɛ booḿma, eé ń wɛ̃nda gwaro.
35Eé agbaakpabↄ ke síro, baa tó à gba bíta dànɛ, eé weziro.