Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sandane

Sandane 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N ma diina, xa i bata dɛ xuiin tongo i muxu gbɛtɛna donla goronna tongo, xa i bata layirin xidi muxu gbɛtɛna fena nde yi,
2xa i bata i xunna raso fena nde yi i fala xuiin xɔn xa i bata suxu i ya tuli sa xuine xɔn,
3nayi i xa ito nan liga alogo i xa i yɛtɛ ba a yi, i to bata bira doli kanna ra. Siga, i sa i yɛtɛ magodo, i yi i adamadi boden mafan han!
4I nama i matabu, i nama i yɛɛn naxi,
5fanni i munma xunba a yii, alo bolena a yɛtɛ sɔtɔma donson na kii naxan yi, alo xɔliin naxan a yɛtɛ bama luti ratixin na.
6I tan muxu narixina, sa dondonla mato. I miri a fe raba kiin ma, i yi fekolonna nde sɔtɔ.
7Manga yo mi dondonla xun na, a xun mato muxu mi na, kuntigi mi a ma.
8Anu, a donseen namarama a waxatini, a balon malanma se xaba waxatini.
9I tan muxu narixina, i luma saxi han waxatin mundun yi? I kelima xixɔnli waxatin mundun yi?
10I na i sa, yeriyerinna yi dangu i ma ndedi, i xi ndedi, i yi i yiine filin e bode ma ndedi,
11yiigelitɔyaan yi baga i ma alo mafu tiina, e nun setareyana alo muɲadena.
12Muxun naxan wule falane tima fuyantenna na a ra, muxu xaxilitarena.
13A yɛɛne magirama bodene yanfadeni, a lanfane rakolon a sanne ra wundoni, a yiine maliga.
14Tinxintareyaan nan a bɔɲɛni. A fe ɲaxini tɔnma waxatin birin, a yɛngɛne rakelima.
15Nanara, gbalona a sɔtɔma nɛn xulɛn, a halagi sanɲa ma kedenni a yigitɛgɛ.
16Se sennin nan na naxanye raɲaxu Alatala ma, han se solofere a mi tinɲɛ naxanye ma mumɛ:
17Yɛɛ wasoxine, wule fala lɛnne, sɔntarene faxa yiine,
18bɔɲɛn naxan kɔtɛ ɲaxini tɔnma, sanna naxanye e mafurama siga fe ɲaxi ligadeni,

19wule seren naxanye wulen falama, e nun muxun naxan yɛngɛne rakelima ngaxakedenmane tagi.
20N ma diina, i fafe a yamarine suxu, i nama i nga xaranna rawolɛ ayi.
21E sa i xaxinli habadan, e bira i kɔɛ alo ɲɛrɛna.
22E tima nɛn i yɛɛ ra i ya sigatine yi. E i kantanma nɛn i ya xixɔnli, i na keli, e yi i kawandi.
23Amasɔtɔ yamarini itoe luxi nɛn alo lɛnpuna, xaranni ito findixi kɛnɛnna nan na. I xuru falan naxan i sɔnna yitama i ra, na i tima siimayaan kiraan nan xɔn.
24E i ratangama nɛn ɲaxalan yalunxin ma e nun muxu gbɛtɛna ɲaxanla fala ɲaxumɛne.
25I nama kunfa na ɲaxalan sifan xɔn a tofanna ma. I nama tin a i rakunfa a mato faɲin xɔn.
26Amasɔtɔ yalunden na feen yatɛma buru xun kedenna saren nan na, muxu gbɛtɛ ɲaxanla i niin nan fɔxɔ ra.
27Muxun nɔɛ tɛɛn sɛ nɛn a yibaan kui hali a dugin birin mi gan ba?
28Muxun nɔɛ sigan tiyɛ tɛɛ wolonne fari hali a sanne mi gan ba?
29Na luxi nɛn alo muxun na bira muxu gbɛtɛna ɲaxanla fɔxɔ ra, a na a yiin din a ra, na feen saranma a ra nɛn.
30Yamaan mi muɲaden naɲaxuma xa a seen muɲaxi alogo a xa kamɛn ba.
31Koni hali na, a na suxu, fɔ a xa a se muɲaxin ɲɔxɔn fi dɔxɔ solofere a yanginna ra, a yii seene birin yi ɲan a konni.
32Koni xɛmɛn naxan na yalunyaan liga na xaxili mi na. Naxan na a liga, a waxi a yɛtɛ halagi feen nin.
33A bɔnbɔma nɛn, a rayarabi, a yagin mi bama a ma.
34Amasɔtɔ xɔxɔlɔnna xɛmɛn naxaɲɛma ayi nɛn, a nɛma a gbeen ɲɔxɛ, a mi kininkininɲɛ.
35A mi yangin yo rasuxɛ, a mi diɲɛ, hali i yanginna fixin na gbo ki yo ki.