Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Proverbio

Proverbio 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Anak ko, ay waday tinakderam ay otang di odom ay ipogaw?
2Ay kaman kan nakna si tagdey gapo sin karim?
3Mo siya di, tengel daka sin panakabalin di ipogaw ay sana, ngem siya na di amagem ta mailisi ka: emey ka ay dagos ta manpakombaba ka ay manpakaasi en sisya.
4Adi kan man-illeng pay laeng ono maseyep.
5Ipakat moy kabaelam ay bomolos ay kaman din iyat di ogsa ta ilayawana din manganop ono din iyat di titit ta ilisiana din tagdey.
6Sik-a ay nasadot, adalem din biyag di koton ta lomaing ka.
7Maga di pangolo da,
8ngem man-olnong das kanen da sin tiyagew ya pinag-aani ta say maisagana di kasapolan da sin pinag-oodan.
9Ay daetan pay sas seyep mo? Pig-an pay di bomangonam?
10May, maseseyep ka pay, man-illeng ka pay,
11ngem di pantongpalana et bigla ay bomiteg ka ay kaman din inakewan di tollisan.
12Din makedse ay ipogaw ay magay silbi na yan lomikeliked ay man-et-etek.
13Mankedyakedyat ya mansinyasinyas ta ietekan daka.
14Sinisikap di naigto sin nemnem na, pag lawa di panggep na ya sisya di mangiloglogis adi pankikinaawatan.
15Gapo isdi, bigla ay domteng di dosa na ay magay rimidyo na.
16Waday pito ay ogalin di ipogaw ay kalkaliget Diyos, kadodogis da sin pangila na:
17din mangipapangatos awak na, din maetek, din manpeses ipogaw ay magay basol na,
18din manplano si lawa, din alisto ay en man-amag si lawa,

19din mangitistigos baken tet-ewa ya din mangilapo si adi pankikinaawatan di sinpamilya.
20Anak ko, tongpalem din bilbilin amam yan adi kan liwliw-an din init-itdon inam.
21Kanayon koma ay nemnemnemem dasa.
22Din init-itdo da di mangipango en sik-a mo waday emeyam ya manilib en sik-a mo maseyep ka. Mo bomangon ka et say mamagbaga en sik-a.
23Tan din bilbilin ya pamagbaga da et maiarig si silaw ay mangipaila si iyat mo ay manbiyag.
24Ilisi daka sin makasolisog ay kalin di makilallalaki ay babai.
25Adi kan aklongan din kinapintas na ono maawis sin mata na.
26Tan banol di tinapay di ibayad mo sin hostess, ngem dilikado di biyag mo sin babai ay waday asawa na.
27Ay mabalin aya ay ibolsikom di apoy yan adi mapooan din badom?
28Mo gatinan di esay ipogaw di man-ganggangab ay oling, ay adi maatongan din siki na?
29Siya abe sin makidaag sin asawan di ib-a na, magay adi madosa ay mangamag sina.
30Adi maoyaw di ipogaw ay mangakew ta pangagas nas dagaang na.
31Ngem mo mad-asan, bayadana pay dedan di mamin pito ay banol din inakew na ono idawat na am-in ay wadan sisya.
32Ngem din makibabai et magay nemnem na, tan owat nan dadaelen di awak na.
33Sakit di awak ya kaibabainana ay adi kaponas di magon-od na.
34Tan palalo ay bomonget din asawan di babai gapo si imona, et magay seg-ang na mo man-ibaes.
35Adi kabaew di bonget na olay mo pigay idawat mo.