Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - AONEGA HEREVADIA

AONEGA HEREVADIA 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Egu natuna tau e, oi ese oi gwauhamata vadaeni, tau ta ena abiatorehai davana do oi karaia, a?
2Oi ese oi hereva kava dainai, gwauhamata ta oi gwauraia, bona inai gwauhamata be oi dekenai tarapu ta, oiemu uduna ena hereva ese, hekwakwanai gauna oi dekenai ia havaraia, a?
3Inai bamona oi karaia neganai, oi be unai tau ena siahu henunai. To inai tarapu dekena amo, do oi heau mauri dalana be inai: Unai tau dekenai do oi lao haraga, bona do oi noia, oiemu gwauhamata dekena amo oi do ia ruhaia.
4Do oi mahuta lasi, bona do oi hekure diho lasi.
5Unai tarapu dekena amo do oi roho mauri, manu ta o dia ta ese labana tauna, dekena amo ia roho mauri bamona.
6Lahedo taudia ese, dimairi edia kara bamona do idia karaia be namo.
7Dimairi be mai edia king lasi, mai edia lohia ta lasi, bona mai edia biaguna lasi.
8To medu lasi neganai edia aniani idia haboua, bona medu ena nega totona idia hegaegae noho.
9Lahedo tauna e, oi hekure kava ela bona edena negai? Edena negai mahuta dekena amo do oi noga?
10Oi gwau, “Lau be laga-ani totona, nega sisina sibona do lau hekure. Lauegu imana do lau lokua, do lau laga-ani sisina.”
11To oi mahuta neganai, ogogami ese oi dekenai do ia ginidae, dadidadi tauna bamona.
12Kara kava taudia, kara dika taudia, be idia raka lao, hereva koikoi idia gwauraia loaloa noho.
13Edia matana dekena amo toa idia karaia noho. Edia aena bona edia imadia kwakikwakidia, dekena amo danu toa idia karaia noho.
14Edia laloa koikoi dekena amo, kara dika karaia daladia danu idia tahua noho, bona kerere, mai heai danu idia havaraia noho.
15Unai dainai dika bada ese, idia dekenai do ia vara haraga, bona do ia hadikadia ore, ta do ia mauri lasi.
16Lohiabada ia ura lasi gaudia 7 be inai:
17Hekokoroku ena toana. Uduna mai ena koikoi. Kerere lasi taudia alaia karana.
18Kara dika karaia totona laloa idia karaia taudia. Kara dika karaia totona idia haraga momo taudia.

19Uitnesi koikoi tauna. Iena turana edia huanai, kerere ia havaraia tauna.
20Egu natuna tau e, oiemu tamana ena oda hereva do oi kamonai henia, bona oiemu sinana ena hadibaia hereva, be do oi rakatania lasi.
21Nega ibounai edia hereva do oi dogoatao noho. Oiemu kudouna dekenai do oi kwatudia.
22Oi raka loaloa neganai, inai edia hereva ese oi do idia hakaua. Do oi hekure neganai, edia sisiba ese oi do idia naria. Oi noga neganai, idia ese oi dekenai do idia hereva henia.
23Badina edia oda be lamepa bamona, bona edia hadibaia hereva be diari, bona edia matakani be mauri dalana.
24Io, oiemu tamana bona sinana edia sisiba herevadia ese, hahine dikana dekena amo oi do idia hamauria, bona ariara hahine edia hereva koikoi dekena amo danu.
25Unai bamona hahine edia hairai do oi ura henia lasi, bona do oi naria namonamo, edia matadia dekena amo oi do idia koia garina.
26Badina be ariara hahine dainai, tau ta be ogogami tauna do ia lao, bona heudahanai hahine dainai, tau ta ese iena mauri do ia haboioa.
27Tau ta ese lahi ena gida, be iena kemena dekenai do ia abia loaloa, a? Iena dabua do idia gabua lasi, a?
28Tau ta ese lahi ena gida, edia latanai do ia raka, a? Iena aena do idia gabua lasi, a?
29Tau ma ta ena adavana ia sihari henia tauna, danu be unai bamona. Ia ese unai hahine ia abia dainai, iena kerere davana do ia davaria momokani.
30Hitolo dainai tau ta ese aniani ia henaoa neganai, taunimanima ese unai tau idia gwauraia dika momokani lasi.
31To bema idia davaria neganai, unai henaoa tauna ese ia henaoa gauna, ena davana nega 7 do ia henia lou. Iena ruma ena kohu ibounai do ia henia haorea.
32Ia heudahanai noho tauna be mai ena aonega lasi. Ia ese sibona ena mauri ia hadikaia ore noho.
33Bero bona hemarai do ia davaria, bona iena hemarai be do ia noho hanaihanai, doko lasi.
34Badina be mama ese, tau ta ena lalona ia habadua momokani, bona ia ese davana do ia henia neganai, ia be do ia bogahisihisi henia diba lasi.
35Moni davana do ia abia dae lasi, bona harihari gaudia momo dekena amo, iena badu do oi hakerua diba lasi.