Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yáasiↄ

Yáasiↄ 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma nɛ́, tó n n gbɛ̃do fĩa dì n miwa, tó n kpɛ́gaausì gbɛ̃́ɛ,
2tó n lɛ́ n kalikɛ̃̀, tó n yã'oa n dayãu,
3lá ńyↄ̃ kɛn la ma nɛ́: Lɛbↄ yã́piu, asa n na n gbɛ̃do ↄzĩɛ. Gɛ ǹyↄ̃ zɛzɛ n gbɛ̃dopizi, awakpaɛ̀.
4Ńsu to i gɛ̃ n wɛ́uo, ńsu to n wɛ́baa gbiakũo,
5ǹ nzĩa siwà lá tue ì ń kɛ̃́wa, lá bã ì bↄ fíikpana ↄuwa.
6Zígbiade, gɛ́ bↄↄna gwai, ní aà yãkɛa tàasika, ńyↄ̃ ↄ̃nↄkũ.
7A dↄaana vĩo, a gbɛ̃zↄ̃ↄ ge dii vĩo.
8Ì blɛ kũ̀sũa di saɛ, ì a pↄblea kãaa pↄkɛkɛgↄↄ.
9Màade, ńyↄ̃ↄ wúlɛa e bↄɛ ni? Bↄɛ ńyↄ̃ vu ń ioi?
10Ni kã́mabo yↄↄ, ni i'o yↄↄ, ni wúlɛ yↄↄ ↄkpaa n kùɛ.
11Pↄ́ taasi a gɛ̃nzi lán kpã́iwɛliwɛwa, nↄana a mↄma lán gbɛ̃́ pↄ́ gↄ̃kɛbↄ kũawa.
12Gbɛ̃nazĩn pãá gbɛ̃vãiɛ, ìↄ bɛbɛ ń ɛɛo dↄ a lɛ́u.
13Ì yã'o ń wɛ́o ń ↄo, ì seelakɛnɛ́ ń gbáo.
14Mↄafili mɛ́ aà nↄ̀sɛ pà, vãi wàai ↄ̃ ìↄ pa gↄↄpii.
15Bee yã́i músi a mↄwà lɛzasai, kaaũ a gɛ̃aàzi kã́ndo, aↄ fɛlɛa vĩo.
16Yã́ mɛ̀n soolo ku kɛ́ Dii zau, à kà se sopla kɛ́ a ye a gĩyãio.
17Káakua, ɛɛtoa, yãesaidedɛa,
18yãpãsĩ wàaipaa, wãa ń vãio,

19seelade ɛɛtoa ń daɛↄ pɛãaao.
20Ma nɛ́, ǹyↄ̃ n mae yãdilɛaↄ kũa, ńsu pãkpa n da yãdanɛio.
21Ǹyↄ̃ kũa n sↄ̃u gↄↄpii, ǹyↄ̃ daa yàbaa ũ.
22A dↄaanɛ n táa'oa guu, a n dↄ̃́a n wúlɛa guu. Tó n vu, ali lɛdama.
23Asa yãdilɛapiↄá filiaɛ, yãdanɛpiá gupuaɛ, lɛdama ń leleaoá zɛ́ wɛ̃nideɛ.
24A n si nↄɛ vãiwa, a n bↄ nↄɛ pãle yã́ nana oanɛu.
25Ńsu ǹ aà kɛfɛnkɛ nidɛo, ńsu to aà gↄ̃gwawɛ n kũo.
26Káalua ì ń gↄ̃ gii, gbɛ̃pãle nↄ yã́ sↄ̃ ì ń bɛɛɛ midɛ.
27Tó gbɛ̃́ tɛsɛ dà a pↄlɛu, aà pↄkasa a gí tɛ́kũie?
28Tó gbɛ̃́ kɛ̀sɛpɛ̀lɛ tɛyↄ̃wa, a na aà gbáwao lé?
29Màaɛ ń gbɛ̃́ pↄ́ gɛ̃̀ a gbɛ̃́dee nↄ yã́uo, asa tó à ↄnàwà, a bↄ pão.
30Tó nↄa lɛ́ gbɛ̃dɛ, tó à kpã́i'ò, wì a yã́ dilɛ pãe?
31Tó wà aà kũ̀, a fĩabo lɛɛ sopla, i pↄ́ pↄ́ a vĩ a ua kpa píi.
32Gbɛ̃́ pↄ́ ì wúlɛ ń pãle nↄo làasoo vĩo, gbɛ̃́ pↄ́ ì bee kɛ lɛ́ azĩa ↄ̃̀ↄkpaɛ.
33Gbɛ̃a gbãa ń kpɛbↄao mɛ́ aà baa ũ, aà tↄ́ ĩ́i a kɛ̃wào.
34Asa íbɛlɛ a aà zã́ nↄ̀sɛ fɛlɛ, i tↄsiwà aà wɛ̃nagwasai.
35A awakpabↄe sio, baa tó à gba zↄ̃ↄ dàɛ̀, a weio.