Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YAASINƆ

YAASINƆ 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma nɛ́, tó n n gbɛ̃dake fĩna dì n musu, tó n zɛnkpɛkɛ sɛ̀ gbɛ̃nɛ,
2tó n lɛ́ n ásaru kɛ̀, tó n yã'ona n da yãn,
3ǹ kɛ dí bà, ma nɛ́, ǹ lɛ́ bo yã pìn, zaakũ n na n gbɛ̃dake ↄĩ. Ǹ gɛ́ ǹgↄ̃ zɛzɛ n gbɛ̃dake pìii, ǹ kútɛ kɛnɛ.
4Ǹsun tó i gɛ̃ n wɛ́ gũnlo, ǹsun tó n wɛ́bara tìkisi kũro,
5ǹ n zĩda sía lákũ gã dì ń kɛ̃ nà, lákũ bã dì bo gbàgidikpakpari ↄn nà.
6Ma'ãde, ǹ gɛ́ blɛ̀nↄ gwa, ǹ a yãkɛna tàasi ká ĩni ↄ̃ndↄ̃ kũ.
7À don'arɛde vĩro, à gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ ke dikiri vĩro.
8Àdi zàna zĩ di sakaremɛ, àdi a pↄ́ble kakara pↄ́kɛ̃gↄrↄa.
9Ma'ãde, ĩnigↄ̃ wutɛna ari bↄrɛɛ? Bↄrɛn ĩni vu inn?
10Ndì kámma bo fíti ndì i o fíti, ndì wútɛ fíti ↄkpana n kùsɛɛa.
11Takasi ni gɛ̃nyĩ lán kpãni wɛ́dewɛ bà, pↄ́kĩammana ni summa lán gbɛ̃ kũ à gↄ̃kɛbↄ kũna bà.
12Bisãsiri pã bi gbɛ̃ vãnimɛ, àdigↄ̃ kure kũ ɛ́kɛo da a lɛ́n.
13Àdi yã o kũ wɛ́o kũ ↄo, àdi sèeda kɛńnɛ kũ gbáo.
14Manafiki mɛ́ à a nɛ̀sɛ pana, yã vãni laasunnn àdigↄ̃ lɛ́ gↄrↄ sĩnda pínki.
15Abire yãi kisira ni sua lɛ́zammanaa sari, kakatɛna ni gɛ̃i kãnto, anigↄ̃ futɛna vĩro.
16Yã mɛ̀n suddo kun kũ Dikiri zã̀agu, à kà se suppla kũ à denɛ tɛ̃̀ ũ.
17Zĩdabinaa, ɛ́kɛtonaa, taarisaride dɛnaa,
18yã pãsĩ laasunlɛnaa, wãna vãnii,

19sèeda ɛ́kɛtona kũ danɛnↄ dↄkↄ̃anaao.
20Ma nɛ́, ǹgↄ̃ n de yãditɛnanↄ kũna, ǹsun pã kpá n da yãdannɛnaairo.
21Ǹgↄ̃ kũna n swɛ̃̀ɛ gũn, ǹgↄ̃ dana mↄ̀wakarɛ ũ.
22Ani donnɛ arɛ n táa'onaa gũn, ani n dãkpã n wutɛnaa gũn. Tó n vu, ani lɛ́ damma.
23Zaakũ yãditɛnaa pìnↄ bi fitilamɛ, yãdannɛnaa pì bi gupuramɛ, lɛ́damma kũ foruo bi zɛ́ wɛ̃̀ndidemɛ.
24Ani n sí nↄgbɛ̃ vãni ↄĩ, ani n bo gbɛ̃ pãnde nↄ yãnnanna'onnɛnan.
25Ǹsun a manakɛ ni dɛro, ǹsun tó a wɛ́kpãntɛ̃ n kũro.
26Karuaa dì ń kɛ kori, gbɛ̃ pãnde nↄ sↄ̃ àdi ń wɛ̃̀ndi bɛ̀ɛrɛde kakatɛ.
27Tó gbɛ̃ tɛ́ sɛ̀ à dà a pↄtɛn, a pↄ́kasa ni gí tɛ́ kũi yá?
28Tó gbɛ̃ gɛ̀sɛɛ pɛ̀tɛ tɛ́yↄ̃a, ani gí a kpátai yá?
29Lɛn à de lɛ kũ gbɛ̃ kũ à gɛ̃̀ a gbɛ̃dake nↄiio, zaakũ tó à ↄ kɛ̀a, ani bo pãro.
30Tó nà tɛn gbɛ̃ dɛ, tó à kpãni ò, òdi a yã da pã yá?
31Tó ò a kũ̀, ani a fĩna bo lɛu suppla, ani pↄ́ kũ à vĩ a ↄnn kpá pínki.
32Zinakɛri laasun vĩro, gbɛ̃ kũ àdi abirekũ kɛ dì a zĩda kakatɛmɛ.
33Gbɛ̃na mana kũ kpebonaaoomɛ a baka ũ, a tↄ́ vãni ni kɛ̃aro.
34Zaakũ gↄ̃gbɛ̃ nɛ̀sɛgↄ̃ba mɛ́ ani su kũ pↄfɛ̃o, tó àtɛn fĩna boḿma, ani ń wɛ̃nda dↄ̃ro.
35Ani kútɛkɛbↄ ke síro, bee tó à gba zↄ̃kↄ̃ↄ dànɛ, ani weiro.