Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Leemiso Maxaafaa

Leemiso Maxaafaa 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ta na7au, neeni miishsha tal77ida ne shooruwaassi waase gelidabaa gidikko, neeni erenna uraassi ne kushiyaa baqqada geppidabaa gidikko,
2neeni geppido gefaa gitiyan gelidabaa gidikko, ne doonaappe kiyida qaalan oiqettidabaa gidikko,
3simmi neeni ne shooruwaa kushiyan geladasa. Hegaa gishshau, ta na7au, hegaappe kiyanau koyikko, elle ne shooruwaa soo ba; baada waasetettaa i ne bollappe wottana mala, auddashada a woossa.
4Hagaa oottennan de7aidda xiskkoppa; shemppuwaakka shemppoppa.
5SHankkaappe genessiyaa kessa ekkiyoogaadan, gitiyaappe kafiyaa attiyoogaadan, ne huuphiyaa ashsha.
6Inttenoo azallatoo, qaacotukko biite; biidi etappe tamaarite. Yaatidi aadhdhida eranchcha gidite.
7Qaacota ootissanau azaziyaabi, halaqi woikko eta haariyaabi baawa;
8shin banttau maanabaa bone minjjoosona; kattaa cakkiyo wodekka banttau koshshiya kattaa shiishshoosona.
9Nenoo azallau, neeni aude gakkanaashin xiskkuutee? Ne xiskkuwaappekka aude dendduutee?
10Neeni qassikka guuttaa zin77aasa; guuttaa xiskkaasa; kushiyaa shiishsha ekkada, guuttaa shemppaasa.
11Yaatiyo wode hiyyeesatettai panggaadan, pacai ola miishshaa oiqqida asadan, ne bolli yaana.
12Iita asinne hanttaara asi, yuuyi yuuyidi wordduwaa odees;
13i ba aifiyan qim77otees; ba tohuwan bessees; ba biradhdhiyan malaatees.
14A uluwan geellatettai de7ees; i iitabaa qoppees; ubbatookka i ooshshaa medhdhees.
15Hegaa gaasuwan bashshai akeekennan a bolli yaana; i hassayennan meqqana; meqqidikka paxenna.
16GODAI ixxiyo usuppun yohoti de7oosona; i shenetiyo yohoti ubba laappuna:
17karidi xeelliya aifiyaa, worddotiya inxxarssaa, ashkke asata woriya kushiyaa,
18iitabaa maqqiya wozanaa, iitabaakko eesotidi woxxiya tohuwaa,

19wordduwaa bolli wordduwaa gujji gujjidi odiya worddo markkaa, ishatu giddon ooshshaa medhdhiya asa.
20Ta na7au, ne aawaa azazuwaa pola; ne aayyiyaa nena tamaarissidoogaakka aggoppa;
21eta ubbatoo ne wozanan oiqqa; ne qooriyankka qachcha.
22Neeni hemettiyo wode, eti nena kaalettana; neeni zin77iyo wode, eti nena naagana; neeni beegottiyo wodekka, eti nena zorana.
23Aissi giikko, ha azazoti xomppe; timirttetikka poo7o; qassi seeraikka de7uwaakko efiya oge.
24Ha azazotinne ha timirtteti iita maccaarippenne azina machchi cimo inxxarssaappe nena naagana.
25I puulaa ne wozanan qaaqqatoppa; i qim77otankka omoodettoppa.
26Issi attumaasi issi oittaa immidi, shaaramuxa maaccaasa demmanau danddayees; shin azina machcho laggettiyoogee nena worissana.
27Issi asi tamaa idimmin, a maayoi meetettennan attanau danddayii?
28Issi asi tamaa bonqquwaa yedhdhi hemettin, a tohoi xuugettennan attanee?
29Asa machcho laggettiya urai hegaakka mala; o bochchiya ubbai qaxxayettennan attenna.
30Kaisoi namisettidi, baayyo maanau wuuqqikko, asai a karenna.
31SHin i oiqettidabaa gidikko, laappun kushe qanxxana; ba son de7iya miishsha ubbaakka immana.
32SHin maccaasaara shaaramuxiya asi wozana paca; he urai ba shemppuwaa bashshees.
33Deshettiyoogeenne kauyyiyoogee a gakkida saama. A yeellai appe mulekka qucettenna.
34Aissi giikko, maccaasee azinai mishettidi, hanqquwaa suullana; suullidi ba haluwaa kessiyo wode, au qarettenna.
35I aiba afilaamakka ekkenna; ai keena imoikka a hanqquwaa doshissenna.