Text copied!
CopyCompare
BUKU BAEPOLE - Poropepe

Poropepe 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
6Maka suku suku nenge wambu dupwame sipurali kando apa pyuo palu karo pingi dokona mana nyerami ingilyamo.
7Nakamana kamongo mupwa mendepe dee rapu pingi mendepe kara nange.
8Dopa pilyamopape apunda kana pyaka seramo dokopa naramaŋa lao nenge dupwa panyi kana dokopa nyuo malu palyuo retenge.
9Yuu gii akipare akali maka suku suku nenge doko luu palu anda serase? Dee baa anjokorape sipurapala lenge rao kararase?
10Baame lao, Imambu soo nambana kingi kilyanda pyapala luu kuki mee paliru, lara.
11Dopa lapala ramberaku pyao paramo luu palyuo kararamo dokopa luunya renge dokome baa pendewa nembara ingilyamo.
16Kamongome bange yanda ipingi nyepo epe kanda napala daa lalu lao lenge. Wambu kandamili kandamili lengepe pii kyambo lengepe wambu koo pii nalyaminyi kingimi pyao kumungipi suu pinginya suu pingi kopetame yulu pipuli lao suu pingipi koo pelana wangu lakapala makando pengepe mendali kando nembo nembo pii minyuo kyambo lakamingipi dee akali mendeme banya puu minyingi dupwa pipya pyakandanyi retengepe dupwana Kamongo doko kando epe kanda nange.