Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - YƐKOTINƆ̀

YƐKOTINƆ̀ 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1M birɛ, kɑ̀ɑ bɛ́i nkɛ yĩ ɑ bo yietí ɑ kou bɑ̀nnì kɛ potɛ́ ɑ nɔ̀ùtɛ̀ kɛtenkɛ̀,
2kɑ̀ɑ fìtɛ́ ɑ nùù kɛ tɑnnɛ́ ɑmɑ́ɑ̀ tinɑ́ɑǹtì miɛkɛ.
3Kɑ̀ɑ mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ fɔ̃́ɔ̃̀ tiekɛ dibɑ̀nnì. Kɔtɛ kóò bɑ̀ńtɛ̀ mɛcɑ̃ɑ̃ nkòò dɑ yóu.
4Bɑ́ ntú ɑ bo om̀pɛ̀, bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ inuɔ ndɑ pĩ́.
5Dennɛ ɑmɑ́ɑ̀ tɛyúɔ́tɛ̀ ɔ̃ɔ̃ yentɛ́nɛ̀mɛ̀ opɑɑwɑɑ̀, tɛnɔ̀tɛ̀ ɔ̃ɔ̃ yentɛ́nɛ̀mɛ̀ ticùɔ̀tì.
6Fɔ̃́ nhotɔ̃nnɛ́kótì, kɔtɛ sikɛ̃ṹ borɛ̀ kɛ́yɑ̀ sì dɔ̀ɔ̀rimɛ̀ kɛ́pɛ́tɛ́ mɛciì.
7Sikɛ̃ṹ í mɔkɛ wèè sì bɑ̀ɑ, sì í mɔkɛ wèè sì bɛnkú mutɔ̃mmú, sì í mɔkɛ okpɑ̀ɑ̀tì,
8kɛ nɛ́ ɔ̃ɔ̃ wɑɑ́ nsi diitì dididɛ̀ì mɔ̀nnì kɛ bo nyo.
9Fɔ̃́ nhotɔ̃nnɛ́dékótì ɑ yó nduɔ́ kɛ́ítɛ́ ɔ̃̀mmɔ̀nnì? A yóó entɛ ɔ̃̀mmɔ̀nnì?
10A yóó yĩ́ m bo duɔ́ sɑ́m̀pɔ́ nwe kɛ́ṹṹ nsɑ́m̀pɔ́, kɛ́om̀pɛ̀ sɑ́m̀pɔ́.
11A bo n yóó dɑɑtɛ kɛ̀ tidɑwɑntì dɑ ĩkú, kɛ̀ mɛsémmɛ̀ dɑ pĩ nhoyúókù kɔ̃mɛ.
12Wèè cèntì kɛ poti siyɑ́ɑ̀bìsí ò tu osĩ́ntɛ́nìtì nwe.
13Kɛ ɔ̃ nkɑ̃míí inuɔ nkɛ nɑ́ɑ́nnɛ̀ o nɑɑ̀cɛ̀i kɛ fietì inɔ́mbí,
14kɛ dɔ́ mɛyɛi nkɛ mɛ̀ wɑnti sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ ce nyɛkpɑ̀rɛ̀.
15Dɛɛ̀ te kɛ̀ mɛyɛi nhɔ̃ɔ̃ ò do dimɔ̀nnì dimɑ́ɑ̀, kóò potɛ́ bɑ́ ò bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́yentɛ́ bìtì!
16Dɛnɛnnɛ̀ bo dɛ̀kuɔ̀ ndi Kuyie nyí dɔ́ dɛ̀, dɛ̀yiekɛ̀ ndi ketíkɛ kù í dɔ́ kɛ́yɑ̀ dɛ̀ fɛnɔ̀nfɛ̀, dɛɛ̀ tu: Tɛpɔ̀tɛ̀, siyɑ́ɑ̀bìsí, ɑ bo sɔ̃́ntɛ́mɛ̀ kɛ́kuɔ onìtì, iyɛntotí yɛiyi, wèè cɑ̃ɑ̃ mɛyɛi mmudɔɔ̀rìmù, ɑ bo nsoúmmɛ̀ kɛ nɑ́ɑ́ nhɑ í yɑ̀ dɛ̀, nɛ̀ ɑ bo ncemmɛ̀ yɛkpɑ̀rɛ̀ ɑ tebìí cuokɛ̀.
20M birɛ, nyo ɑ cicɛ dɑ nɑ́ɑ́ ntì, bɑ́ɑ́ yetɛ ɑ yɔ̃ tié.
21Ãnnɛ́ i ɑ yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ, kɛ́ nyì dùúkú ɑ fɔ̃̀níí kusɑ̃rìkù kɔ̃mɛ.

22Iì yó ndɑ ni ɑ cèmmu, kɛ́ ndɑ bɑɑ ɑ duɔ́ dɛ̀, kɑ̀ɑ èntɛ ì ndɑ nɑ́ɑ́nnɛ̀.
23A cicɛ nɛ̀ ɑ yɔ̃, bɛ tié ndò nfìtírɛ̀ ndɛ, kɛ tú kuwenniku, bɛ̀ dɑ kpɑnnɛ̀ kɛ dɑ bɛnkú mufòmmu cɛ nku.
24Iì yó ndɑ kɑ̃nkɛ́ onitipòkù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ otɔù pokù nùnɑɑtí.
25A bɑ́ nyɑ́ɑ́ ndɛ kóo nitipòkù botí o wenniku kpɛ́í, bɑ́ɑ́ yie nkòò dɑ soutɛ́ nɛ̀ o nuɔ.
26Onitipòkù wèè dɔù í bo kòò dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ o borɛ̀ ɑ kpɛrɛ ɔ̃ɔ̃ yɛ̀ sɑ́m̀pɔ́ nwe, wèè mɔ̀kɛ o dɔù kòò tɔ̀kɛ́nɛ̀ ò bo níntɛ́mɛ̀ ɑ fòmmu.
27Òmɔù bo ɑ̃nnɛ́ muhɑ̃ɑ̃́ nho yɑɑ̀yɔ̀rɛ̀ miɛkɛ kòo yɑ̀ɑ̀tì bɑ́ɑ́ cɔ́útɑ́ɑ̀?
28Onìtì bo nɑ kɛ́nkérí muhɑ̃ɑ̃́ miɛkɛ kɛ bɑ́ɑ́ cɔ́útɑ́ɑ̀?
29Mɛɛ̀ botí nku ɑ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́kɑ́ɑ́kɛ́ ɑ kou pokù kɛ̀ bɛ̀ dɑ yóu.
30Bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í ncĩ̀ɛ̃́ nwèè yùúkú kɛ bo kuɔ dikònnì dɔ̀mmɛ̀.
31Kɛ̀ bɛ̀ ò yɑ̀ ò ɔ̃ɔ̃ yietí kucɛ mɛ̀yiekɛ̀ ndi, kɛ́duɔ́ nho kpɛrɛ dɛmɔu ò mɔ̀kɛ dɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
32Wèè mɛ nduɔ́nɛ̀ otɔù pokù ò tu kuyɛìnkù nku, kɛ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ o fòmmu.
33Bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ ò puotímu kóo fɛ̀ìkùnnɛ bɑ́ dɛ kó ifɛi bɑ́ɑ́ deè.
34Dɛ̀ ɔ̃ɔ̃ yonkɛ o dɔù nwe kòo miɛkɛɛ pɛikɛ kòò mpɛiri bɑ́ mmɛsémmɛ̀ bɑ́ɑ́ ò pĩ.
35Ò ɔ̃ɔ̃ í ndɔ́ tiyeti mɑtì, bɑ́ kɛ̀ di dɔ́ dí ò cu kɛ̀ dɛ̀ nsũ ò bɑ́ɑ́ yie.