Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YAASINƆ

YAASINƆ 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma nɛ́, ǹ laakari dↄ ma dↄ̃naaa, ǹ sã kpá ǹ ma ↄ̃ndↄ̃ yã ma,
2de ǹgↄ̃ kú n laakariia, dↄ̃na yã nigↄ̃ kú n lɛ́n.
3Karua yã'onaa dìgↄ̃ nna lán zↄ́ bàmɛ, àdi ń gátɛ kũ lɛ́nnao,
4ama kpɛkpɛ àdi kɛńnɛ kyã̀kyã lán sɛwɛ bà, àdi ń zↄ̃ lán fɛ̃nɛda lɛ́nna kpa plade bà.
5A zɛ́ dì mì pɛ́ kũńwo gaa, àdi si kũ gbɛ̃ kũ ò tɛ́inↄo gyãwãn.
6Àdi laasun lɛ́ wɛ̃̀ndi zɛ́aro, à dↄ̃ a zã zɛ́ pìiaro.
7Ma nɛ́, ǹ sã kpá ma yãi sà, ǹsun kpɛ li ma lɛ́dammanɛro.
8Ǹ pã nↄgbɛ̃ dí takanɛ zã̀zã, ǹsun na a bɛ gãnulɛiro,
9de n bɛ̀ɛrɛ sún gↄ̃ gbɛ̃ pãndenↄnɛro, de ǹsun n wɛ̃̀ndi kpá gbɛ̃ pãsĩnↄaro,
10de n aruzɛkɛnↄ sún gↄ̃ dakenↄnɛro, de n zĩ àre sún gↄ̃ ↄn pãnde bedenↄnɛro.
11Ĩnigↄ̃ nda n gↄrↄ lakanaaa, ĩni fɛ̃fɛ̃ n gbãna ni láka.
12Ĩni pi: Ma gi lɛ́dammai fá! Ma dↄkɛna kũ foruo mɛ́ à tò.
13Mádi arufannanↄ yã'onnɛna maro, mádi sã kpá ma yãdannɛrinↄiro.
14À gↄ̃̀ fíti kũ mà kpe bo andunia dagura.
15Ǹ n zĩda orozã í mi, ǹ zɛ kũ n zĩda lↄ̀gↄ'io.
16N í kↄtɛna bàai manaro. N í bona gãnulɛa zɛ́ vĩro.
17Ǹ tó àgↄ̃ de n nanↄ pↄ́ ũ ado, àsungↄ̃ de gbɛ̃ pãnde pↄ́ ũro.
18Luda arubarika da n íboki pìn, ǹ pↄnna kɛ kũ n kɛfɛnnakɛgↄrↄ nↄo.

19N gã yenyĩde! N bikyao mana! Ǹ tó a bã̀ndaragana gↄ̃ kɛnnɛ nna, ǹ a yenyĩ ni dɛ lákũ gu dìgↄ̃ dↄ nà.
20Ma nɛ́, bↄ́yãin ĩni karua ni dɛɛ? Bↄ́yãin ĩni bã̀ndara gá kũ gbɛ̃ pãnde nↄoo?
21Bisãsiri yãkɛna ke utɛna Dikirinɛro, àdigↄ̃ zɛ́ kũ à sɛ̀ dↄ̃ pínki.
22Yãvãnikɛri taari dì bà kpákpanɛ, a durunna dì a kũ.
23Lɛ́dammamanasari ni a kpá gai, a yↄ̃nkↄkɛ zↄ̃kↄ̃ ni a sãtɛ.