Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Leemiso Maxaafaa

Leemiso Maxaafaa 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ta na7au, ta aadhdhida eratettaa ezgga; ne haittaa ta akeekaakko yegga.
2Yaatikko, adussa qofai neessi de7ana; ne haasayaikka ne eratettaa qonccissana.
3SHaaramuxa maccaasee inxxarssaappe eessaa ililoi xokkees; i haasayai zaitiyaappekka aadhdhi looxigees.
4SHin a wurssettan - godare uttaadan cammausu; naa77u baggan qanxxiya mashshadan qara;
5i tohoti haiquwaakko duge boosona; i hemetai sitti oottidi, duufuwau efees.
6A de7uwaa ogiyaa qoppukku; i ogeti geella; shin geella gidiyoogaakka a erukku.
7Ta na7au, ha77ikka taani odiyoogaa siya; taani giyoogaappe kiyoppa.
8SHaaramuxa maccaasee heeri booppa; i keettaa penggiyaakko shiiqoppa.
9Hegee xayikko, neeni ne bonchchuwaa haratuyyo aattada immana. Neeni ne yelagatettan meqetti bainna asatu kushiyan haiqqana.
10Ne aquwaa allaga asati ekkana. Ne daafurada shiishshidobai haraassa gidana.
11Wurssettan ne ashoinne ne asatettai gilqqin, neeni oolana.
12Qassi hagaadan yaagana; “Taani timirttiyaa aissi ixxidanaashsha! Ta wozanaikka seeraa aissi karideeshsha!
13Taani tana tamaarissiyaageeti odidobaa ekkabeikke; tana zoriyaageetu zoriyaakka ezggabeikke.
14Hegaa gishshau, taani deree shiiqido yaa7an, akeekennan kauyyanau de7ais” yaagana.
15Neeni ne pulttuwaappe haattaa uya; ne keettaayee xalaalaa siiqa.
16Ne pulttuwaa dabaaban, ne ollaa haattaakka dembban aissi gussai?
17Eta neeni ne xalaalau buzotta; hara allaga uraara koxxoppa.
18Ne pulttoi neeyyo anjjetto; yelagatettan neeni ekkido ne maccaaseera ufaitta.

19Lo77iya gaareedaaninne ufaissiya genesseedan, i xanttai ubba wodekka nena alo; ubbatoo i siiqoi nena omooddo.
20Ta na7au, shaaramuxa maccaasiyaa nena aibissi omooddai? Hara asa machchiyo aibissi qoommai?
21Aissi giikko, asi oottiyoobaa ubbaa GODAI be7ees; i hemettiyo loosso ubbaa xeellees.
22Nagaranchchaa i oottido nagarai oiqqees. A nagaraa gitee a qachchees.
23I ba eeyyatettan haliis; ba huuphiyaa naagibeenna gishshau haiqqiis.