Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yáasiↄ

Yáasiↄ 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma nɛ́, laaidↄ ma ↄ̃nↄwa, swã́kpa ǹ ma wɛzɛ̃ yãma,
2kɛ́ ǹ e ǹyↄ̃ ku n dↄ̀ↄwa, dↄ̃a iↄ ku n lɛ́u.
3Káalua lɛgbɛ'i ìↄ na lán zↄ́wa, ì ń gálɛ ń lɛ́ nao,
4ãma gbɛzã ì kɛnɛ́ ĩ́i lán gↄ̃iwa, ì ń zↄ̃ lán fɛ̃nda lɛna kpɛplawa.
5Aà zɛ́ ì mipɛńnↄ gawa, ì si ń gbɛ̃́ pↄ́ tɛaziↄ bɛdau.
6Ìli làasookɛ wɛ̃ni zɛ́wao, a dↄ̃ a zã zɛ́piwao.
7Ma nɛ́, swã́sɛ ma yã́i sa, ńsu gi ma lɛdamaio.
8Pãalɛ nↄɛ bee taaɛ zã̀, ńsu ǹ aà bɛ gãaɛ baa vĩo.
9Ńsu ǹ n gbãakpa gbɛ̃pãlewao, ńsu ǹ n wɛ̃ni kpa gbɛ̃́ pãsĩwao,
10kɛ́ n àizɛɛↄ su gↄ̃ dãↄnɛo, mɛ́ n zĩ ài su gↄ̃ ua pãledeↄnɛo.
11Ńyↄ̃ aaukɛ n gↄↄ vlã́wa, ńyↄ̃ ibaba, n yɛ̃̀ɛɛ a láa,
12ní mɛ: Ma gi lɛdamai fá! Ma sakaa totoau mɛ́ tò.
13Mi lɛdamadeↄ yã'onɛ mao, mi swã́sɛ ma yãdanɛdeↄzio.
14Ma gↄ̃a wɛ̃na pↄ́ ũ míↄmiↄ kɛ́ dṹnia ma e zã̀o.
15Ǹ nzĩa ola imi, zɛ ń nzĩa lↄ̀ↄ'io.
16N nibↄna ibↄlɛa bàasi maae? N í gufↄ̃ bↄa gãaɛ zɛvĩo.
17To àↄ dɛ n na pↄ́ ũ ado, asu àↄ dɛ gbɛ̃e pↄ́ ũo.
18To Lua báaada n biapiu, pↄnakɛ ń n ɛ̀waasogↄↄ nↄo.

19N tue báasɛ̃de! N zↄ̃́tɛ̃n kɛfɛna! To bↄ̃̀nↄbleaaànↄ lí kangu gↄↄpii, ní aà báasɛ̃ nidɛ lá gu lɛ́ dↄ.
20Ma nɛ́, bↄ́yãi ńyↄ̃ nↄ pãle nidɛi? Bↄ́yãi ńyↄ̃ bↄ̃̀nↄble ń nↄ pↄsɛoi?
21Gbɛ̃nazĩnaↄ yãkɛae ulɛa Diiɛo, ìↄ zɛ́ pↄ́ aa sɛ̀ dↄ̃ píi.
22Vãikɛna tàae ì aà kṹ, aà duuna ì ba zuɛ̀.
23Aà lɛdamamasai a aà kpa gai, aà sↄũkɛ zↄ̃ↄ a aà sã́sã.