Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Lepin Padahk Audapan Kan

Lepin Padahk Audapan Kan 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Samwa, tehk oh rong kanahieng ei kupwurokong oh erpit.
2Ke ahpw pahn esehla weweidki ei kaweid kan, oh omw koasoi kan pahn kasalehda me ke ahneki loalokong.
3Kilin ewen lih pwopwoud men pahn mem rasehng sukehn loangalap oh eh metik uhk pahn kansenamwahu rasehng lehn olip,
4ahpw ni imwilah sohte mehkot me e pahn kihong uhk, ihte nsensuwed oh medek.
5Liho pahn kahrehiukalahng nan wasahn me melahr akan; ahl me e kin weweid loale iei ahl en kolahng mehla.
6E sohte kin weid nan ahl en kolahng mour; ahpw e kin salongasang, oh e sohte kin wehwehki dahme wiewiawi.
7Eri, samwa ko, kumwail rong ie oh dehr manokehla dahme I ndinda.
8Kumwail keiweisang soangen lih menet! Dehr pil keilahng limwahn eh wenihmw!
9Pwe ma soh, meteikan me pahn uhd alehdi wahu me kumwail ahneki mahs, oh kumwail pahn kamakamala ni amwail pwulopwul nan pehn aramas me sehse mahk akan.
10Ei, mehn liki kan pahn kihsang amwail pai, oh mehkan me kumwail koadoahkihadahr pahn uhd kohieng emen tohrohr.
11Kumwail pahn wonohn weiweirek nan dewemwail awiawih mehla, udukamwail pahn sosohrasang,
12oh kumwail ahpw pahn nda, “Dahme I sohte alehki padahk pwuko? Dahme I sohte mweidkihong emen en kapwungiehla?
13I sohte rong oh tehk arail padahk.
14I ahpw mwadangete diarada ei nameneklahr.”
15Loalopwoatohng omw pwoud oh kihong ih kelehpw omw limpoak.
16Seri kan me emen lih torohr pahn kaipwidiong uhk sohte pahn seweseiuk.
17Noumw seri kan me pahn laudla oh seweseiuk, ahpw kaidehn mehn liki kan.
18Eri, ke en pereperenki omw pwoud oh rapahki omw peren rehn serepein me ke pwoudiki—

19me masamwahu oh kaselel rasehng tie men. Eh kaselel en kansenamwahwihiuk; en kapilkinuhkpene eh limpoak.
20Samwa, dahme ke pahn kihongki emen lih tohrohr omw limpoak? Dahme ke anahnehki linganen en emen ohl eh pwoud?
21KAUN-O kin ketin mahsanih mehkoaros me ke kin wia. E kin ketin mwasamwasahn uhk wasa koaros me ke pahn kohla ie.
22Dipen aramas suwed men iei lidip ehu. E kin lohdi nan lidip en dipe kan.
23E kin mehla pwehki eh sohte kak katokehdi eh ineng. Eh pweipwei mwuledek pahn kahrehiong ih nan sousou.