Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Proverbio

Proverbio 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Anak ko, estem ay dengngen din pamagbagak ay pangaam si sirib
2ta kanayon ay naannad ka ya madnge sin kalim ay nanemneman ka.
3Tan din kalin di makikamkamalala ay babai et mam-is ay kaman anig ya nalamlamoyot mo lana,
4ngem sin odi na, maiarig din babai ay sana si manpait ay kedet ya matadem ay kampilan ay nanbinas-il di tadem na.
5Din panturongan di siki na et pese, tan din pandanana et manturong sin kad-an di natey.
6Adi na on-onodan din danan ay manturong si biyag. Nasangaw sisya ay manlikeliked sin nakillokillo ay danan, ngem adi na ammo.
7Isonga ed wani, dengngem din ibagak yan adi kan liwliw-an.
8Addawiam din kaman nidi ay babai. Adi ka polos somag-en sin pantew di beey na.
9Tan mo somag-en ka, posen di odom din dayaw mo yan pilit ay idawat mo si ipogaw ay magay seg-ang na din ginon-od mo sin pigay tawen di biyag mo.
10Alaen di mangili din kinabaknang mo ay inligligatam.
11Sin odi na, manbayeweng ka tan enggay komapsot din awak mo.
12Et kanam, “Apay nga sinigaak ay maitdoan ya mabagbagaan?
13Apay nga adiak dedan inkaskaso din omit-itdo?
14Ed wani, sangsangoek di kaibabainak sin sangoanan di natopog ay kaipoipogaw.”
15Say inomem anggoy din danom ay mapo sin bobon mo.
16Baken ka koman kaman ginawang ay mabalin ay pan-inoman di olay sino ay babai.
17Din bobon mo et paran sik-a anggoy ay adi makibingay di odom.
18Mabindisyonan koma din obbog mo. Maragsakan ka koma sin inasawam manipod sin kabarom.

19Napintas sisya yan mapteng ay boyaen din gonay na ay kaman ogsa. Maragsakan ka koma sin soso na yan kanayon koma ay mapnemapnek ka sin layad na.
20Anak ko, apay nga maawis ka sin asawan di odom ta say maragsakan ka sin soso na?
21Tan si Diyos et iilaena am-in ay am-amagen ya em-emeyan di ipogaw.
22Din basol di mangam-amag si lawa et kaman tagdey ay mangna en sisya.
23Matey sisya gapo ta adi makaitpe sin awak na, malitaw gapo sin palalo ay kinaong-ong na.