Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - YAASINƆ

YAASINƆ 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma nɛ́, ǹ làakari dↄ ma dↄ̃naa, ǹ swã kpá ǹ ma ↄ̃ndↄ̃ yã ma,
2lɛ ǹgↄ̃ kú n làakaria, dↄ̃na yã égↄ̃ kú n lɛ́n.
3Kaarua yã'ona ègↄ̃ nna lán zↄ́ bàmɛ, è ń gáɛ kↄ̃n lɛ́nnaao,
4mↄde zãazãa è kɛńnɛ kyã̀kyã lán sɛwɛɛ bà, à lɛ́ nna lán fɛ̃ɛda kpaplaplaaa bà.
5À zɛ́ è mì pɛ́ńyo gaaa, è si kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ tɛ́zinↄo gɛ̀wãan.
6È laasuu lɛ́ wɛ̃̀ndi zɛ́aro, à dↄ̃ a kɛ̃ zɛ́ pìaro.
7Ma nɛ́, ǹ swã kpá ma yãzi sa, ǹton kpɛɛ li ma lɛ́dammanɛro.
8Ǹ pã nↄgbɛ̃ beee takanɛ zã̀azã, ǹton sↄ̃ à bɛ gãalɛziro,
9lɛ n bɛ̀ɛ tón gↄ̃ gbɛ̃ pãndenↄnɛro, lɛ ǹton n wɛ̃̀ndi kpá gbɛ̃ pãsĩnↄaro,
10lɛ n auzikinↄ tón gↄ̃ danↄnɛro, lɛ n zĩ àre tón gↄ̃ ua pãnde deenↄnɛro.
11Nɛ́gↄ̃ mboo n gurↄ yãanaa, nɛ́ yãyã n gbãaa é yãa.
12Nɛ́ be: Ma gi lɛ́dammazi fá! Ma dↄkɛna totonao bé à tò.
13Mɛ́ɛ lɛ́dammarinↄ yã'onnɛna maro, mɛ́ɛ swã kpá ma yãdannɛrinↄziro.
14Féte bé à gↄ̃̀ kɛ̀ mɛ́ kpɛ bↄ anduna píngi wáa.
15Ǹ n zĩnda orozã í mi, ǹ zɛ kↄ̃n n zĩnda lↄ̀gↄ'io.
16N í kwɛɛna bàazi maaro. N í fãna gãalɛ zɛ́ vĩro.
17Ǹ tó àgↄ̃ dɛ n naↄ̃ pↄ́ ũ ado, àtongↄ̃ dɛ gbɛ̃ pãnde pↄ́ ũro.
18Luda aubarika da n íbↄkii pìn, ǹ pↄnnaa kɛ kↄ̃n n gↄ̃kparɛkɛgurↄ nↄↄo.

19N gã yenzidee! N gbikyao maaa! Ǹ tó à bↄ̃̀ndagana gↄ̃ kɛɛnnɛ nna, ǹ a yenzi ni dɛ lán guu e dↄↄ nà.
20Ma nɛ́, bↄ́yãnzin nɛ́ kaarua ni dɛzi? Bↄ́yãnzin nɛ́ bↄ̃̀nda gá kↄ̃n gbɛ̃ pãnde nↄↄozi?
21Gbɛ̃ntee yãkɛna kee utɛna Diinɛro, ègↄ̃ zɛ́ kɛ̀ à sɛ̀ dↄ̃ píngi.
22Zaakɛri taari è bà kpákpanɛ, à durun è à kũ.
23À lɛ́dammamasai é a kpá gaazi, à yↄ̃nkↄkɛ bíta é à sãsã.