Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Pend-nesihetler

Pend-nesihetler 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I oghlum, danaliqimgha köngül qoyghin, Idraklik sözlirimge qulaq salghin.
2Shundaq qilghiningda ishqa sezgürlük bilen qaraydighan bolisen, Lewliring pem-parasettin ayrilmaydu.
3Chünki buzuq xotunning aghzidin hesel tamidu, Lewliri zeytun yéghidin siliqtur;
4Lékin uning aqiwiti kekridek achchiq, Ikki bisliq qilichtek ötkür.
5Uning qedemliri ölüm girdawigha élip baridu, Tutqan yoli görge bashlaydu.  
6Hayatliq yolini qilche bilgüm yoq dep, Basqan qedemliri turaqsiz bolidu, Nege baridighanliqini héch bilmeydu.
7Shunga, i oghullirim, sözlirimni köngül qoyup anglanglar, Méning dégenlirimdin chiqmanglar.
8Undaq xotundin yiraq qach! Ishiki aldighimu yéqin yolima!
9Bolmisa, izzet-abruyungni bashqilargha tutquzup qoyisen, Yashliq yilliringni rehimsizlerning qoligha tapshurisen!
10Yat ademler bayliqliring bilen özini tolduridu, Japaliq ejirliringning méwisi yaqa yurtluqning öyige ötüp kétidu;
11Ejilingde nale-peryad kötürginingde, Ezayi-bedining yem bolghanda,
12Shu chaghda sen: — «Ah, nesihetlerdin némanche nepretlen'gendimen! Könglümde tenbihlerni némanche kemsitkendimen!
13Némishqa ustazlirimning sözini anglimighandimen? Manga terbiye bergenlerge qulaq salmighandimen?
14Jemiyettimu, jamaet aldidimu herxil nomusqa qalghandek boldum!» — dep qalisen.
15Özüngning kölchikingdiki suni ichkin, Öz buliqingdin éqiwatqan sudin huzurlan.
16Bulaqliring urghup her yerge tarqilip ketse bolamdu? Ériqliringdiki sular kochilarda éqip yürse bolamdu?
17Bular sangila xas bolsun, Yat kishilerge tegmisun!
18Buliqing bext-beriketlik bolghay! Yashliqingda alghan xotunung bilen huzurlan.

19U chishi kéyiktek chirayliq! Jerendek söyümlük! Uning baghridin hemishe qanaette bolghaysen, Uning qaynaq muhebbitidin daim xushalliqqa patqaysen.
20I oghlum, némishqa yat ayalgha sheyda bolisen? Némishqa yat xotunning qoynigha özüngni atisen?
21Chünki insanning hemme qilghanliri Perwerdigarning köz aldida ashkaridur, U uning hemme mangghan yollirini tarazigha sélip turidu.
22Yaman ademning öz qebihlikliri özini tuzaqqa chüshüridu, U öz gunahi bilen sirtmaqqa élinidu.
23U yolyoruqtin mehrum bolghanliqidin jénidin ayrilidu, Chékidin ashqan hamaqetliki tüpeylidin yoldin ézip kétidu.