Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - YƐKOTINƆ̀

YƐKOTINƆ̀ 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1M birɛ, kéntɛ́ n ciì, kɛ́tũnnɛ n yɛ̀mmɛ̀.
2Mɛm̀mɛ n tié mbo dɑ teemmɛ̀ kɑ̀ɑ nyɛ̃́ ɑ nɑ́ɑ́ ntì.
3Onitipòkù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ o nɑ́ɑǹtì wɛ̀ɛ̀ti mɛcekùɔ̀ kɔ̃mɛ mmɛ, kɛ yɔɔ̀ nkɛ dò mmɛkùɔ̀.
4Kɛ nɛ́ ɔ̃ nyóó dentɛnɛ̀ kɛ tii kɛ dò mmɛdɔ̀mmɛ̀, kɛ kɔùrì kɛ dò ndisiè mɛnɑtimɛ̀ mɛ̀dɛ́mɛ̀ kpɛri.
5O cɛ kɔrìnɛ̀ mukṹṹ mmu, kɛ tɑɑ̀nɛ̀ kudɔnkù.
6Ò í tũ mmufòmmu kó kucɛ, ò fetimu bɑ́ ò í yɛ̃́.
7M birɛ kéntɛ́ n nɑ́ɑǹtì, bɑ́ɑ́ yetɛ n tié,
8kɛntɛ́ o cɛ, bɑ́ɑ́ nɑ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀,
9ɑ yɑ̀ɑ̀ bo fétìnnɛ ɑ sɑ̃nni, onitiyonkuwe yɑ̀ɑ̀ bo cɑkɛ ɑ fòmmu.
10Kɛ̀ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ bɑ́ɑ́ di ɑ kpɛrɛ, kɑ̀ɑ fɛ̃̀ṹtɛ́ kɛ pɛ̀tɛ́ dɛ̀ɛ nɑɑ́ nhotɔù kpɛrɛ.
11Kɑ̀ɑ dentɛnɛ̀ didɑbònnì ɑ fòmmu cɑ̀kɛ dìì mɔ̀nnì,
12kɛ́ntú: Dɛ̀ yĩ́mɛ kɛ̀ n yetɛ itié, kɛ yetɛ bɛ̀ ǹ nɑ̀kɛ́ tì,
13kɛ í kèńtɛ́ bɛ̀ɛ̀ m bɑkɛ́ bɛ kpɛti? Kɛ yetɛ bɛ̀ɛ̀ ǹ tié mbɛ kpɛti?
14Ntɛ mí nkɛ kɑ̀ɑ́tɛ́ mɛyɛi bo n tuɔkɛnímɛ̀ n kɔbɛ cuokɛ̀ nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ cuokɛ̀.
15A pokù dònnɛ̀ tɛbintɛ sɑ̀ɑ̀tɛ̀ ntɛ, ńyɔ̃ ntɛ kó mɛniɛ.
16Bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ mɛ̀ mpũɔ̃̀ nyicɛkɔtí nɛ̀ kupììti,
17m mmɛ̀ te ɑmɑ́ɑ̀, bɑ́ɑ́ mɛ̀ totɛ́nɛ̀ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀.
18Diwɛ̀ì ndɑ bonɛ̀ ɑ pokù ɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́ wè, kɑ̀ɑ nhò pĩ mmɛsɑ̀ɑ̀.

19A pokù wenni kɛ dò ntɛhontɛ̀ ntɛ, kɑ̀ɑ níí kɑ̀ɑ́kɛ́ o kɔ̃̀ntì dɛ̀ dɑ nɑrikɛ. Diwɛ̀ì nwe ndɑ bonɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀.
20Bɑ mbo nte kɑ̀ɑ ndɔ́ onitipòkù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ kɛ́nkɑ́ɑ́ nho mɛ?
21Kuyie nwùómmu bɑ́ wè o dɔɔ̀rìmɛ̀, kɛ yɛ̃́ ò tũ nkùù cɛ.
22Ocɑɑ̀rìwè yɛi mmɛɛ̀ ò pĩĩ. Mɛ̀ ò pĩĩ ncɛ̃́ũ nwe timɑ́tì kɔ̃mɛ.
23Wèè í nɔ nkɛ pĩĩ nhomɑ́ɑ̀, ò buɔ̀ nhomɑ́ɑ̀ ndi, koò yɛìntì ò kɔ̀ù.