Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Mɔnnu

Mɔnnu 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nɛn bii, ɑ nɛn ɡɑri bwisiɡii kɑ lɑɑkɑriɡii swɑɑ dɑkio ɑ nɔ.
2Sɑɑ ye sɔɔrɑ, kɑɑ ɡiɑ nɡe mɛ kɑɑ kɑ sĩ dee dee. Wunɛn ɡɑri koo sɔ̃ɔsi mɑ ɑ yɛ̃ru mɔ.
3Domi kurɔ tɑnɔn ɡɑri yi rɑ n dowɑ nɡe tim kpɑ yi n kokumɔ nɡe ɡum yɑrum.
4Adɑmɑ ɑmɛn biru, yi rɑ sosiewɑ nɡe ɡbiri kondu, kpɑ yi tɔnu mɛɛrɑ ko nɡe tɑkobi ye bɑ dɛ̃ɛrɑ biru kɑ wuswɑɑɔ.
5Gɔɔwɑ win kookoosu rɑ mɑ, kpɑ su kɑ nùn dɑ sere siki wɔruɔ.
6U ku rɑ swɑɑ mwɛ ye yɑ koo nùn wɑ̃ɑru wɛ̃. U rɑ n torewɑ u kun kɑ bɑɑru.
7Tɛ̃, nɛn bii, ɑ mɑn swɑɑ dɑkio. A ku nɛn ɡɑri ɑtɑfiiru ko.
8A de ɑ kɑ kurɔ win bweserun swɑɑ tondɑ. A ku dɑ win dii kɔnnɔwɔ ɑ sere nɛɛ, kɑɑ du win dirɔ.
9Kpɑ ɑ ku rɑ tii ɡoo nɔmu bɛriɑ, kpɑ wɔnwɔndu sɑriruɡii u nun ɡo.
10Sɑɑ ye, kpɑ tɔn tukobu bu wunɛn ɑrumɑni ɡurɑ, kpɑ bu wunɛn sɔmburun ɑre di.
11Sɑnɑm mɛ wunɛn dɑm mu kpɑ, ɑ ɡɔɔ turuku sɑ̃ɑ, kpɑ ɑ n wuri mɔ̀ nɡe ɡbeeku yɑɑ.
12Sɑɑ ye sɔɔ, kpɑ ɑ nɛɛ, mbɑn sɔ̃nɑ ɑ bwisi kɛ̃ru ɑtɑfiiru kuɑ, ɑ ǹ yi mɛm nɔɔwɛ.
13A ǹ wunɛn bwisi kɛ̃ɔbun ɡere wure, ɑ ben ɡɑri ɑtɑfiiru kuɑ.
14Tɛ̃, wee, ɑ sekuru wɔrim dɔɔ tɔmbu kpuron wuswɑɑɔ.
15Wunɛn kurɔ u sɑ̃ɑwɑ nɡe bwiɑ yèn nim mu dɛɛre. A ye tɔnɑn nim nɔruo.
16A ku de yen nim mu n kokumɔ swɛɛ sɔɔ kɑ wuun bɑtumɑbɑ sɔɔ.
17A de mu n wɑ̃ɑ wunɛ turon sɔ̃. A ku de ɡɑbu bu kɑ nun mu bɔnu ko.
18A de nuku dobu bu n wɑ̃ɑ wunɛ kɑ wunɛn kurɔ ɡbiikoon wɑ̃ɑsinɑɑ sɔɔ.

19U sɑ̃ɑwɑ kurɔ burɔ nɡe nɛm tɑɑkɔ. A de win wɑsi yi n dɑ nun nuku dobu wɛ̃, kpɑ win kĩru tɑ n nun nɛni bɑɑdommɑ.
20Nɛn bii, mbɑn sɔ̃nɑ kɑɑ n ɡoon kurɔn binɛ mɔ. Mbɑn sɔ̃nɑ kɑɑ n nuku dobu kɑsu ɡoon kurɔn mi.
21A de ɑ n yɛ̃ mɑ Yinni Gusunɔ u tɔnu bɑɑwuren dɑɑ mɛɛrɑ, u bɑɑwuren sɑnu sɑnusu wɑɑmɔ.
22Tɔn kɔ̃so u rɑ wɔriwɑ win torɑru sɔɔ, kpɑ nu nùn mwɑ nɡe yinɑ.
23U koo kɑm kowɑ domi u kpɑnɑ u tii nɛnɛ. Win wiirɑ kookoosu su koo nùn ɡo.