Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sandane

Sandane 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N ma diina, n ma fe kolonna fe liga i yeren ma, i tuli mati n ma xaxilimaya falane ra
2alogo i xa feene yɛ fen, i lu falan tiyɛ fe kolonni.
3Yalunden ɲaxanla fala xuiin ɲaxun nɛn alo kumina, a fala xuine masalaxun alo turen fatin ma.
4Koni dɔnxɛn na, se xɔlɛn nan na ɲaxanla ra alo mɛnla, a maxɔlɔn tima nɛn alo silanfan dɛ firin kanna.
5A sigati kiin sa tixi sayaan nan ma, a tinxinxi gaburun nan na.
6A mi tima siimayaan kiraan xɔn, a bata tantanna kiraan tongo, anu a mi a kolon.
7N ma diina, nayi n xuiin namɛ, i nama n fala xuine rawoli ayi.
8Siga kiraan xɔn naxan makuya na ɲaxalan sifan na i nama i maso a banxin dɛɛn na
9alogo i nama i ya binyen nadangu muxu gbɛtɛne ma, kininkinintaren yi i ya siimayaan kala
10muxune yi lugo i ya nafunla ra, i ya wanla tɔnɔn yi lu muxu gbɛtɛ xa.
11Dɔnxɛn na, i fatin na xunna kala, i fasa, i lu kutunɲɛ,
12i a falama nɛn, i naxa, “A mi yi rafan n ma nun muxun xa n xuru, naxan na yi n sɔnna fala, na yi raɲaxuma n bɔɲɛn ma nɛn han!
13N mi yi n karamɔxɔne falane ramɛma, n mi yi n tuli matima e xaranna ra.
14Iki, n bata fa raɲan a ɲaxin na mafurɛn yamaan birin yɛtagi.”
15Igen min naxan namaraxi i konni naxan minima i yɛtɛ gbee xɔɲinna ra.
16I nama lu i gbee tigi igen naxuyɛ ayi taa yi kirane xɔn a din yamaan malandene ra.
17A xa findi i kedenna gbeen na! Ɛ nun muxu gbɛtɛye nama a taxun i mi naxanye kolon.
18Ala xa barakan sa i ya tigina fe yi, i yi sɛwa na ɲaxanla xɔn i naxan dɔxɔ i ya foningeya waxatini

19naxan nayabu alo xɛnla, a fan alo bolena. I wasa so a tan nin waxatin birin. A marafanna nama ba i rasɛwɛ mumɛ!
20N ma diina, nanfera gbɛtɛ a ɲaxanla xɔnla i suxuma? Nanfera i marafanna fenma ɲaxalan gbɛtɛ ra i mi naxan kolon?
21Amasɔtɔ Alatala muxun birin sigati kiin toma, a kɛwanle birin nakɔrɔsima.
22Muxu ɲaxin kɛwali ɲaxine nan a suxuma a yulubine yi a xidi alo lutina.
23Naxan mi nɔɛ a yɛtɛ xurɛ, na a yɛtɛ faxama nɛn. A daxuya gbeena a ralɔma ayi nɛn.