Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Gutpela Sindaun

Gutpela Sindaun 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pikinini, putim yau gut long tok bilong mi. Mi laik givim gutpela tingting na save long yu.
2Olsem bai yu inap wokabaut long stretpela pasin, na bai olgeta tok bilong yu i olsem tok bilong man i gat gutpela save.
3Yu mas mekim olsem, long wanem, sapos wanpela meri i lusim man bilong en, na i aigris long yu, orait em bai i mekim planti switpela tok gris bilong pulim yu.
4Na sapos yu bihainim tok bilong en, bihain bai yu pilim em i samting nogut, olsem marasin i gat pait, na em i pen olsem bainat i sutim yu.
5Dispela kain meri bai i bringim yu i go stret long ples bilong ol man i dai pinis.
6Em i no save bihainim stretpela rot bilong laip. Nogat. Em i no save em i bihainim ol rot nogut, olsem na em i go nabaut tasol.
7Orait pikinini, putim yau gut long tok bilong mi. Yu no ken sakim dispela tok.
8Yu mas i stap longwe tru long kain meri olsem. Yu no ken i go klostu long dua bilong haus bilong en.
9Nogut yu lusim gutpela nem bilong yu. Man bilong en i no inap marimari long yu. Nogat. Bai em i kilim yu i dai long taim yu yangpela yet.
10Na ol gutpela samting yu bin hatwok long kisim bai i go long han bilong ol arapela man.
11Bai sik i kisim yu na yu kamap bun nating. Na long taim yu laik i dai, bai yu slip long bet na krai nogut.
12Na bai yu tok olsem, “Mi longlong tru. Bilong wanem mi bikhet na mi no larim ol man i stretim mi?
13Mi no bin bihainim tok bilong ol tisa bilong mi.
14Nau mi bagarap olgeta na mi kamap nogut pinis long ai bilong olgeta manmeri.”
15Yu no ken i go long hul wara bilong narapela man. Yu mas i stap gut wantaim meri bilong yu, na slip wantaim em wanpela tasol, olsem man i dring wara long hul wara bilong em yet.
16Sapos yu kamapim pikinini long ol meri nabaut, bai ol dispela pikinini i no inap helpim yu bihain. Olsem na meri bilong yu tasol i mas karim ol pikinini bilong yu.
17Maski pamukim ol meri nabaut na bai ol pikinini bilong yu i stap long lain bilong ol dispela meri.
18God i ken mekim gut long meri bilong yu. Meri i olsem hul wara bilong yu na yu ken amamas long em.

19Em i naispela tumas na pasin bilong en i gutpela tru. Em i save laikim yu tumas, olsem na oltaim yu mas tingting long em na laikim em tru. Na yu mas amamas oltaim long susu bilong en.
20Pikinini, nogut yu tingting oltaim long meri bilong narapela man na yu laik holim susu bilong en.
21Bikpela i save lukim olgeta samting yumi mekim, na em i glasim gut olgeta pasin bilong yumi.
22Sin bilong man nogut i save kalabusim em yet olsem umben na holimpas em olsem baklain.
23Kain man olsem i no save daunim laik bilong em yet. Nogat. Em i save mekim longlong pasin tru, na dispela pasin i save kilim em i dai.