Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Agoago Podo

Agoago Podo 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dagu dama daane, hagalongo malaa mo di daudalia ogu kabemee mo ogu iloo.
2Gei goe ga iloo laa nnangaahai humalia, gei au helekai ga haga modongoohia aga laa do kabemee.
3Nia malaungudu o di ahina hai lodo o tuai daane e maangala be nia mee maangala lodo henua, dono ngudu koia e malali i nia lolo olib.
4Malaa, i di hagaodi gi muli, deai dana mee e gowadu gi di goe ai, dela hua di lodo huaidu mo di hagammaemmae.
5Mee gaa lahi goe gi tenua o digau mmade. Di ala e haele iei mee la go di ala dela e hana gi di made.
6Mee hagalee haele i hongo di ala e hana gi di mouli, e haele hua laa daha gei e de iloo ia.
7Hagalongo mai agu dama daane, hudee haga de langahia ina agu helekai.
8Hudee haga hoohoo gi di ahina beelaa! Hudee hana gi hoohoo gi di bontai dono hale.
9Maa goe e hana hua, goe guu wanga do hagalaamua gi digau ala i golo, gei digau hagamuamua ga daa gi daha do mouli do madagoaa e dama daane hua iei goe.
10Digau hua gee gaa kae o maluagina huogodoo, digau i golo ga hai mee gi au mee ne ngalua ginai goe.
11I di hagaodi, i di madagoaa do huaidina ma ga bagege, ga deai ono mahi ai, goe gaa moe ga nguunguu laa,
12goe ga helekai boloo, “Ma ne aha au digi kaabe ina? Ma ne aha au digi dumaalia gi tangada gi heia au gii donu?
13Au digi hagalongo gi nia daangada ala ne agoago au. Au digi hagalabagau ina digaula.
14Au gu limalima hua dogu gidee au dogu haga langaadia i mua nia daangada.”
15Manawa dahi hua gi doo lodo donu, aloho hua i mee modogoia.
16Au dama ala ne gila mai i baahi nia ahina ala i golo la dono hadinga adu gi di goe ai.
17Au dama gi tomo aga e hagamaamaa goe, hagalee go nia daangada mai i daha.
18Tenetene gi doo lodo donu, halahala ina oo tene i baahi di ahina ne hai lodo ginai goe,

19dela e madamada gadoo be di ee. Ono hangahaihai humalia gi hagatenetene ina goe. Dono aloho gi daabui ina goe.
20Dagu dama daane, goe e aha dela e aloho i tuai ahina? Goe e aha dela e hiihai gi nia hangahaihai humalia mai baahi di lodo o tuai dangada?
21Dimaadua e gidee Ia au mee huogodoo ala e hai. Mee e gidee Ia goe i nia gowaa huogodoo ala e hana ginai goe.
22Nia hala o digau huaidu la go di hele. Digaula e kumi i lodo di hele o nadau ihala.
23Digaula e mmademmade idimaa digaula e deemee di dugu nadau hiihai. Nadau helekai dadaulia huoloo e dagi digaula gi nadau daalunga.