Text copied!
CopyCompare
Anumzamofo Ruotage Avontafere - Proveps-Knare Nomaniza

Proveps-Knare Nomaniza 30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ama'na nanekea, Jake nemofo, Aguri Itielintegane Ukalintega huama huno kre zanami'nea naneke.
2Tamage nagra mago'a vahe'mo'zama nehaza havizana agaterena havizantfa nehu'na, vahe'mozama antahi ama'ma nehazaza hu'na antahiamara nosue.
3Nagra knare antahizana rempi hu'na e'orina, Anumzamoma Ruotage hu'nemofoma keno antahinoma hu antahi'zana e'ori'noe.
4Iza monafinka mareriteno ete erami'ne? Iza zahora aza agu'safina azeri'ne? Iza tvarave'afina tina anakino ante'ne? Iza mopa ometre emetretera mikazana antegeno fore huno me'ne? Agri agi'a iza'e, nemofo agi'a iza'e? Antahinesunka nasamio!
5Anumzamofo kema maka ke'za antahizama hu'nazana tamage ke me'ne. Agra mika zamagu vazinoguma Agritema neaza vahe'mokizmia hankogna hu'neno zamagu nevazie.
6Anumzamofo nanekerera kagra'a kagesafintira amerasenka ruokamaro, ru kazeri korino havige vahe maninane huno kazeri ama hugahie.
7Anumzamoka tare zantfanku kantahige'za huanki kavresra huonanto, ama mopafi ofrina kasefa hu'na maninesurera,
8ese' zanku'ma kantahigesuana, nazahuge'na vahe'ma revatgahu avu'avazane havigea osaneno. Anante'zana natrege'na rama'a feno vahera omanige, namunte omane vahera omanisuanki magoke magoke knama nesugeno namuma hania avamente namio.
9Na'ankure nagrama rama'azama antesuna, namefi hunegamina ru Ra Anumzamoka kagena antahina osu'noe huge, ru namunte omanena musufa nesena, kagi eri haviza huzankura, avamente namio.
10Mago kazokzo eriza nemofona kva'amofontera vunka ome azeri haviza hu kea osuo. Kagrama anama hnankeno'a, ana kazokzo eriza ne'mo'a antahi haviza hugantena, hazenkefi manigahane.
11Mago'a vahe'mo'za nezmafana hu haviza hunezamante'za, nezamrerana musenkea hunozmantaze.
12Mago'a vahe'mo'zama antahi'zana kumitia omne'ne nehazanagi, Anumzamofo avurera agrua osu'naze.
13Mago'a vahe'mo'za knare hu'none huza zamavufga ra nehu'za, mago'a vahe'mokizmia zmage fenkami netraze.
14Mago'a vahe'mokizmi zamavemo'a, vahe'ma zamahe bainati kazinkna higeno, tuke zmavemo'a kazinkna huno asaneneankino zamunte omane vahe ene, mago'a zanku'ma upama hu'nesnaza vahera, ama mopafintira zamasga huvazigahaze.
15Kukufamo'a taremofatre znante'ne. Zanagi'a, Namio, Namioke! Zmavesizama eriknarema nosia zana 3'a za me'ne. Zmamuma nosia zana 4'a za me'neankino,
16e'i anazantamina, fri vahe kumaki, venema mase a'mo'ma mofavrema nontea naravo aki, tima anihuma nehia hagege mopagi, ke'onke zama tefananema nehia tevemofonena zamura nosie.
17Nefama negeno azanava kema hunenteno, nererama kefenkami atresnia vahe'mofo avurga, kotkoti nama zgamo'za ana avurga ani kasonepesageno, tumpa namamo'za avufga nevgaregahaze.
18Nagritera 3'a zamo ruzahukna zana megeno, antahi ama'ma nosua zana 4'a zana me'ne.

19E'i anazana ina kante tumpamo'a monafina hareno nevie, ina kante osifavemo'a have agofetura regraroheno vanoa nehie. Ina kante ventemo'a, tusi'a hagerimpina vano nehie. Hagi na'a hu'nea zanku venenemo'za, vene omase akura zamavenesie.
20Savri a'mofo avu'avamo'a amanahu hu'ne, venema maseteno'a, ne'za neteno agiteti eri ho'mu hiankna nehuno, kefo zana osu'noe nehie.
213'a zamo ama mopamofona azeri tore nehanigeno, 4'a zamo rga oregosie.
22E'i kazokzo eri'za ne'mo'ma kini mani'zane, neginagi antahizane vahe'mo'za nezama nezamuma hu'zane,
23ave'sinontaza a'mo'ma ve'ma eri'zane, kazokzo eri'za a'mo'ma kva'ama maninesia a'mofo ve'ama rehanareno manizamo'a, ama mopa azeri tore nehie.
24Ama'na mopafina 4'a onensa zgaramina mani'nazanagi, knare antintahimo'a, zamagripina avitene.
25Kipzuvemofona hanave zmimo'a osi hu'neanagi, ko knafima nesagura ne'zana zgegnafi eritru nehaze.
26Krofamofona hanavezmia omne'neanagi, havefi nozmia negize.
27Kenumofona kini vahe'zamia omni'neanagi, sondia vahe'mo'zama hazaza hu'za, vugota huza nevazageno, ana amage amage hu'za nevaze.
28Tagovira kazanteti amne fru hunka azeriga zgamo'agi, kini vahe'mokizmi marerisa nompina ufregahaze.
293'a zgamo'za knare huza kana nevazagena kenasane nehuanagi, 4'a zgamoza fatgo hu'za nevazagena negoe.
30E'i ana zga laionigino mika zgamofona hanave'amo'a zmagatere'neankino, mago zgagura korora huno manigane ozamantegahie.
31Ve kokoremoza zmahihiza eri antesga hu'za vazageno, ve memeki afumo'za zmasenia eri antesga hu'za vazankna huno, kini ne'mo'ma sondia vahe'anema nevuno'a, ana nehie.
32Kagrama neginagi kavukavama hunka kavufa ra nehunka, kefo avu'avama hu antahizama retro'ma nehanunka, kazanu kagite refintenka kea osuo.
33Mememofo amirima tatizana bata tronehaze. Hagi kagona ru hapati'sazana, kora hugahie. E'ina hu'negu arimpama ahezamo'a, ha' eri fore nehie.