Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Leemiso Maxaafaa

Leemiso Maxaafaa 30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hagaappe kaallidi xaafettidaagee Yaaqe na7ai Aguri haasayido hayyo haasayaa. He bitanee Iti7eelassinne Ukaalassi hagaa haasayiis.
2Tumu taani ai asappekka eeyyaa darais; asassi de7iya akeeki taassi de7enna.
3Taani aadhdhida eraa tamaarabeikke; Geeshsha Xoossaabaakka aibanne erikke.
4Saluwaa pude kiyidi, duge wodhdhidai oonee? Carkko ba kushen oiqqidai, haatta ba afalan yiicidai, sa7aa gaxaa a sohuwan sohuwan wottidai oonee? Ane erikko a sunttaa taayyo oda. A na7aa oona giyo?
5Xoossai odiyo qaalai ubbai tuma; baakko baqatidi biya ubbaassi i gonddalle.
6A qaalaa bolli aibanne gujjoppa; gujjikko i nena seerana; neeni worddanchcha gidiyoogaakka i qonccissana.
7Abeet GODAU, taani nena naa77ubata oichchais; taani haiqqana gakkanaashin, eta tana diggoppa.
8Koiruwan, taani asa cimmennaadaaninne worddo haasayennaadan tana naaga; naa77anttuwan, taayyo koshshiya keesa qumaa immappe attin, tana dure woikko manqqo kessoppa.
9Hinna xayikko, dure gidada, “GODAI oonee?” gaada nena kaddana; woikko manqqo gidada, wuuqqana; yaatada ta Xoossaa sunttaa cayissana.
10Nena qanggenna malanne i qanggin neeyyo gometenna mala, ashkkaraa a godaa sinttan boroppa.
11Bantta aawata qanggiyaanne bantta aayeta anjjenna asati de7oosona.
12Daro tunaa tuni uttidi, banttana geeshshadan qoodiya asati de7oosona.
13Otoruwaa meexxiya asatinne asa karidi xeelliya asati de7oosona.
14Eta achchai biso mala gidin, eta manggaagai billama mala gidin, hiyyeesatanne metootanchchata naaqqidi, etabaa bonqqiya asati de7oosona.
15Ullatteessi naa77u macca naati de7oosona. Eti, “Hamma! Hamma!” yaagidi waassoosona. Mulekka kalli erenna heezzubati de7oosona; oiddanttoi qassi mule, “Gidana” gi erenna.
16Hegeetikka: duufuwaa, maine maccaasaa, haatti kalissi erenna mela biittaanne, “Tau gidana!” gi erenna tamaa.
17Ba aawaa baceessiya na7aa aifiyaa, ba aayyiyaa cimin kariya na7aa aifiyaa, zanggaaran de7iya quuroti woocana; a ashuwaa ankkoti maana.
18Tana heezzubati maalalissoosona; oiddanttoi ubba taayyo gelenna.

19Hegeetikka: arggantti saloora paalliyo paaluwaa, shooshshi shuchchaa bollaara sololiyo sololettaa, markkabee abbaa bollan solddiyo soldduwaanne wodallinne geela7oi siiquwaa doommiyo doomettaa.
20SHaaramuxa maccaasiyaa haniyo hanoikka hegaa mala. A muussaa mausu; shin miidoogaappe guyyiyan, ba doona quccarggada, “Taani ainne moorabeikke” yaagausu.
21Heezzu yohotun biittai qaaxxees; oiddanttuwaa ubba tookkanaukka danddayibeenna.
22Hegeetikka: aillee kawotido wode, eeyyai kattaa kallido wode,
23asi ixxido maccaasiyaa azina gelido wodenne macca ashkkariyaa ba godiyo laattido wode merettiya hanotaa.
24Sa7aa bolli oiddu guutta meretati de7oosona; shin eti keehi aadhdhida eranchcha.
25Hegeetikka: Cunccalleta - cunccalleti wolqqi bainna mereta; shin banttau miyoobaa bone shiishshidi, minjjoosona.
26Guppalleta - guppalleti guutta wolqqai de7iyoogeeta; shin bantta keettaa shuchchaa kooppuwan keexxoosona.
27Booleta - booletussi kawoi baawa; shin eti ubbaikka maaran mankkan zattoosona.
28Zareta - zareti kushiyan oiqqinkka oiqettoosona; shin eti harai attin, kawo keettankka de7oosona.
29Bantta maataa bessiiddi hemettiya heezzu meretati de7oosona; oiddanttoikka lo77o hemetaa hemettees.
30Hegeetikka: do7a ubbaappe minniyanne yayyidi baqati erenna gaammuwaa;
31inddetu giddon ayyiiddi hemettiya adde kuttuwaa, deeshsha orggiyaanne ba olanchchatu giddon eqqiya kawuwaa.
32Neeni eeyyada otorettidabaa gidikkonne, iitabaa oottanau halchchidabaa gidikko, ane takki gaada qoppa.
33Maattaa bukkiyoogee oissaa kessiyoogaadan, siiriyaa yimppiyoogeekka suuttaa ehiyoogaadan, hegaadan hanqquwaa denttettiyoogee ooshshaa ehees.