Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sandane

Sandane 30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yakɛ a dii xɛmɛna Aguri a waliyiya falane. A fala nɛn Itiyeli nun Yukala xa, a naxa:
2Xaxilitaren nan n na dangu muxun birin na. Adamadi xaxili mi n ma.
3N mi fe kolonna sɔtɔxi, n mi Ala Sariɲanxina kolonna sɔtɔxi.
4Nde texi kore xɔnna ma, a mɔn yi godo? Nde foyen malanxi a yiine kui? Nde igen naxudu a domani? Nde bɔxɔn danne birin nafalaxi? A xili di, a diin fan xili di? I na kolon ba?
5Alaa falane birin sariɲan. Naxanye e luxunma a yi, a ne yɛ masansanma nɛn.
6I nama sese sa a falane fari alogo a nama i maxadi, i yi kolon wule falan na.
7N fe firin nan maxɔdinma i ma, Ala. I nama tondi e ma n xa, benun n xa faxa!
8Fuyantenyaan nun wulen masiga n na. I nama bannayaan fi n ma hanma yiigelitɔyana, fɔ n mako donseen naxan ma
9alogo n nama lugo ɲaxi ra, n na n mɛ i ra n yi a fala, n naxa, “Nde Alatala ra?” Hanma n findi yiigelitɔɔn na, n yi muɲan ti, n yi n ma Ala xili kala.
10I nama walikɛ mafala a kanna xa alogo a nama i danga, a hakɛn yi lu i ma.
11Muxuna ndee na naxanye e baba dangama, naxanye mi dubama e nga xa,
12naxanye sariɲan e yɛtɛ yɛɛ ra yi anu, e xɔsin mi baxi e ma
13naxanye yɛɛ rawaso e muxune matoma yɛtɛ yigboni,
14naxanye ɲinne luxi alo silanfanne e gbɛgbɛne maxɔlɔn tima alo filɛne, alogo e xa yiigelitɔne raxɔri bɔxɔn fari e tɔrɔ muxune ɲan adamadiine yɛ.
15Dii firin yi nusun yii naxanye yi a falama tun, e naxa, “N ki! N ki!” Se saxan nan na naxanye mi wasama mumɛ, han se naanin naxanye mi a falɛ, e naxa, “Na lan.”
16E tan ni i ra: Laxira nun gbantan nun bɔxɔn naxan mi wasama igen na, e nun tɛɛn naxan mi a falan mumɛ, a naxa, “Na lan.”
17Muxun naxan yɛɛ yoma a baba ma, naxan tondima a nga xuiin suxɛ, xude xɔn xaxane a yɛɛne gema nɛn a kui, dugane yi e don.
18Se saxan na naxanye dangu n na, han naanin n mi naxanye famuxi.

19E tan ni i ra: Singbinna kirana kore, saɲina kirana gɛmɛn fari, kunkina kirana fɔxɔ igen xun ma, e nun banxulanna kirana sungutunna konni.
20Ɲaxalan yalunden kɛɲaan ni ito ra: A na a dɛge, a a dɛɛn nasugusugu, a yi a fala, a naxa, “N mi sese ligaxi a ɲaxin na.”
21Bɔxɔn xuruxurunma se saxan bun, han naanin a mi tiyɛ naxan bun.
22E tan ni i ra: Konyin na findi mangan na, kɔmɔn na lugo donseen na,
23ɲaxalan naɲaxuxin na futu, e nun konyi gilɛn na a kanna kɛɛn tongo.
24Sube naanin xurun bɔxɔn ma koni e tan nan fekolonna sɔtɔxi:
25Dondonle fanga mi na, koni e e donseen namarama a waxatini.
26Fanye ra siine sɛnbɛ mi na, koni e sodene rafalaxi gɛmɛne nin.
27Manga mi tuguminne xun na, koni e birin minima e gali yɛ ma.
28Dangene suxɛ nɛn yiin na, koni e toma manga banxine kui.
29Se saxan na naxanye rayabu, han naanin naxanye sigati kiin tofan.
30Yatana, susulaan subene tagi, naxan mi a gima muxu yo bun,
31donton kanbaxina, hanma kɔtɔna, e nun mangana a ganli.
32Xa i bata i yɛtɛ yigbo xaxilitareyani, xa i bata kɔtɛni tɔn, nayi, i dɛɛn suxu.
33Amasɔtɔ muxun na nɔnɔn naxi, na nan findin fɛnɛn na, i na muxun ɲɔɛɛn din, wunla nan minima, i mɔn na xɔlɔn nakeli, na raɲanma yɛngɛn nan ma.