Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - YAASINƆ

YAASINƆ 30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yake nɛ́ Agu yã'onamɛ. Ma kpasa Luda, ma kpasa maamaa,
2zaakɛ ma yↄ̃nkↄkɛɛ dɛ danↄ pↄ́la, má gbɛ̃nteekɛ asãnsi vĩro.
3Mɛ́ɛ ↄ̃ndↄ̃ↄ dadaro, má Luda dↄ̃na vĩro.
4Dé bé à gàa ludambɛ yã à sù? Dé bé à ĩa kàkↄ̃a à kũ̀ a ↄzĩi? Dé bé à lou'i kòko a pↄ́kãsãan? Dé bé à tↄↄtɛ lɛ́ kɛ̀? À tↄ́n diaa? À Nɛ́ tↄ́n diaa? Tó ń dↄ̃.
5Luda yãnↄ píngi see vĩro, ègↄ̃ dɛ sɛngbango ũ gbɛ̃ kɛ̀ nàzinɛ.
6Ǹton yãke kaara à yã guuro, lɛ àton n ɛgɛ kánnɛ n ↄzĩro yãnzi.
7Yã mɛ̀n plaaan mɛ́ɛ gbekaamma Dii, ǹton gíomɛro ai màgↄ̃ gá ga.
8Ǹ ma kɛ̃ yãpã'onaa kↄ̃n ɛgɛtonao, ǹgↄ̃ ma gbaa pↄ́blee mↄkↄ̃anayão. Ǹton ma kɛ takaaside kesↄ̃ ↄↄde sà ũro,
9lɛ pↄ́ tóngↄ̃ dimazi mà lɛ́ sɛ́nzi mà be dén Dii ũu yãnzi, lɛ takaasi tón ma kũ mà kpãi o mà n tↄ́ yakaro yãnzi.
10Ǹton yã di zↄ̀a a dii kiiaro, lɛ àton n ká à n lero yãnzi.
11Gbɛ̃kenↄ kuu aↄ̃è ń denↄ kámɛ, aↄ̃è sa maaa o ń danɛro.
12Gbɛ̃kenↄ kuu aↄ̃ègↄ̃ daa wà gbãsĩro, mↄde aↄ̃ zaakɛɛ e kɛ̃ḿmaro.
13Gbɛ̃kenↄ kuu aↄ̃è ń zĩnda sɛ́ lezĩ, aↄ̃è gbɛ̃nↄ gwa wà kwɛ́ɛ.
14Gbɛ̃kenↄ kuu aↄ̃ swaa dɛ lán fɛ̃ɛdaa bà, aↄ̃ swaa sↄ̃ntɛnↄↄ dɛ lán fɛ̃ɛnↄ bà, aↄ̃è anduna takaasideenↄ kↄ̃n gbɛ̃ntee wɛ̃ndadeenↄ kɛo gyaigyai.
15Mìsi nɛ́nↄgbɛ̃nↄ vĩ gↄ̃ↄn plaa, aↄ̃è be: Ǹ wa gbaa, ǹ wa gbaa. Pↄ́ mɛ̀n aagↄ̃ kuu kɛ̀ aↄ̃è kãro, à kà siigↄ̃ se, aↄ̃è be pↄ́ mↄ̀ḿmaro:
16Gɛ̀wãa kↄ̃n pãa nɛ́'isↄo kↄ̃n tↄↄtɛo zaakɛ í è mↄ́aro kↄ̃n tɛ́o zaakɛ è be a kãro.
17Wɛ́ɛ kɛ̀ nɛ́ è a de faboo bensↄ̃ è kyakao a dan, swawɛɛ gbáa kãnkãnanↄ é à wɛ́ɛ pì bↄ, yeberekunↄ é à gɛ̀ ble.
18Yã mɛ̀n aagↄ̃ kuu kɛ̀ aↄ̃ↄ dɛ ma dↄ̃nala, à kà mɛ̀n siigↄ̃ se má ń mì dↄ̃ro:

19Zɛ́ kɛ̀ kúu ègↄ̃ tɛ́o musu, zɛ́ kɛ̀ mlɛ̃̀ ègↄ̃ táa oon gbɛ̀ sàraa, zɛ́ kɛ̀ góro'itɛ ègↄ̃ tɛ́n ísiaa dagura kↄ̃n zɛ́ kɛ̀ gↄ̃gbɛ̃ ègↄ̃ yeo nↄkparɛzio.
20Nↄ zinakɛri yãkɛnan yɛ̀: È pↄ́ ble à ↄ ma a lɛ́a à be ée yã zaaa kɛro.
21Yã mɛ̀n aagↄ̃ bé è tó tↄↄtɛ lugaluga, à kà siigↄ̃ se, tↄↄtɛ é yã pìnↄ fↄ̃ro:
22Zↄ̀ kɛ̀ à kpata blè, yↄ̃nkↄↄ kɛ̀ pↄ́ blè à kã̀,
23nↄgbɛ̃ kɛ̀ wà zàn ben à zã kɛ̀ kↄ̃n zↄ̀ nↄkparɛ kɛ̀ gↄ̃̀ a dii zã nↄↄ ũuo.
24Pↄ́ nɛ́ngonↄↄ kú tↄↄtɛ mɛ̀n siigↄ̃, mↄde aↄ̃ ↄ̃ndↄ̃ↄ vĩ maamaa:
25Babannɛnↄ kuu pↄ́ gbãaanↄ ũro, mↄde aↄ̃è blɛ zi di kwɛɛmɛ.
26Gbɛ̀'ɛ̃ɛnↄ kuu pↄ́ bítanↄ ũro, mↄde aↄ̃è bɛɛ bo gbɛ̀kotoommɛ.
27Kwaanↄ ègↄ̃ kína vĩro, mↄde aↄ̃è bↄɛ wà zɛzɛ gãli kↄ̃n gãliomɛ.
28Nɛ́ fↄ̃ ǹ zↄ̃̀ kũ kↄ̃n ↄↄo, mↄde è gá na kína kpɛ́ sàtazimɛ.
29Pↄ́ mɛ̀n aagↄ̃ kuu kɛ̀ aↄ̃ tɛna maa, à kà siigↄ̃ se, aↄ̃ táa'ona nna:
30Músu kɛ̀ bíta nↄ̀bↄnↄ tɛ́, è bↄru kpɛɛ pↄ́kenɛro
31kↄ̃n kokya kɛ̀ toke bↄ̀o kↄ̃n blèkofĩi lɛ̀tãdeeo kↄ̃n kína kɛ̀ kú a zĩ̀kpɛɛnↄ aɛo.
32Tó n yↄ̃nkↄyã kɛ̀ zĩndasɛna lezĩ guu ke tó n yã zaaa laasuu lɛ̀, ǹ ↄ kú n lɛ́a,
33zaakɛ lán wè zwii fagaa pá à nↄ́si bↄ nà, ke lán wè yĩ kũ wà fĩ à aru bↄ nà, lɛn gbɛ̃ pↄfɛ̃na è swèe da lɛ.