Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Agoago Podo

Agoago Podo 30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Aanei la nia helekai hagalabagau a Agur, tama daane a Jakeh: “God la hagalee i dogu baahi, God la hagalee i dogu baahi, au gu deai dogu hagamaamaa ai.
2Au guu hai be di manu, gu hagalee hai be tangada, Au e hagalee modongoohia be di hai o nia daangada.
3Au digi kabee ina di kabemee, gei au e de iloo a God dela e dabuaahia.
4Ma tangada i golo gu iloo di kabemee o di langi? Ma tangada i golo guu kumi di madangi gi lodo dono lima? Be e hii ana wai gi lodo di mee gahu? Be e haga noho nia hagageinga o henuailala? Maa goe e iloo, tangada la koai? Dana dama la koai?
5“God e daahi ana hagababa huogodoo ala e hai. Mee e hai be di abaaba ang gi digau huogodoo ala e halahala dono duuli.
6Maa goe ga helekai bolo Mee gu helekai dahi mee digi helekai ai, Mee gaa hai goe gii donu, ga hagamodongoohia adu bolo goe tangada kai tilikai.”
7Meenei God, au e dangi adu gi dumaalia ina mai nia mee e lua i mua dogu made:
8Daahia au gi daha mo nnelekai kai tilikai, heia au gi hagalee maluagina, ge gi hagalee hagaloale. Gaamai hua nia meegai ala e dohu mai.
9Maa au gaa logo agu meegai, holongo au e helekai bolo au hagalee hiihai gi dahi mee mai doo baahi. Maa au ga hagaloale, holongo au ga gaiaa, ga haga balumee dogu God.
10Hudee leelee hagahuaidu nia hege gi nadau dagi. Goe ga hagahuaidu mo di hagaduadua maa goe gaa hai beelaa.
11Nia daangada i golo e hagahuaidu halauwa nadau damana, gei digaula hagalee haga maluagina nadau dinana.
12Nia daangada i golo e hagamaanadu bolo ginaadou e madammaa giagia, gei digaula e dogolia hua giibeni.
13Nia daangada i golo e hagamaanadu bolo ginaadou e humalia huoloo, uaa, e humalia behee go di nadau hagamaanadu bolo ginaadou e humalia!
14Hunu daangada e hai hagahuaidu digau hagaloale mo digau nadau mee ai. Deelaa di nadau hai e mouli ai.
15Tangada madamadau mee ana dama ahina dogolua, meemaa huogodoo e haga ingoo boloo, “Gaamai! Gaamai!” Nia mee e haa aanei le e deemee di hagahonu:
16- Tenua digau mmade. - Di ahina ana dama ai. - Tenua maangoo e hiihai gi di uwa. - Di ahi ulaula deemee di diinai.
17Maa goe e haga balumee do damana be e hagauwwou do dinana i di nau mmaadua, goe e humalia e wanga gi nia manu gi geina, be e wanga gi nia manu mamaangi lodo geinga gi kabe ina o golomada.
18Nia mee e haa aanei le e de modongoohia eau di iloo:

19- Di manu ‘eagle’ dela e maangi i di ahiaalangi. - Di gihaa lodo geinga dela e tolo i hongo di hadu. - Di wagabaalii dela e dele i di moana gi tenua. - Di hai o taane mo di ahina e aaloho i nau mehanga.
20Deenei di mouli hai be di manu o di ahina hai lodo dela e mouli hua i dono hiihai: Mee gaa hai di huaidu, ga gaugau, ga helekai boloo, “Au digi hai dagu mee hala!”
21Nia mee e haa aanei le e hai henuailala gi bolebole:
22- Di hege e hai di king. - Tangada dadaulia e hai mee gi nia meegai huogodoo ala e hiihai e gai.
23- Di ahina hai lodo hagalee aloho ai dono lodo. - Di hege ahina e kae di lohongo o dono dagi ahina.
24Nia manu e haa aanei i hongo henuailala ala e lligi gei e koia e kabemee:
25- Nia loada: digaula e paagege gei digaula e benebene nadau meegai i di madagoaa mahanahana.
26- Nia manu lodo hadu: digaula e paagege labelaa, gei digaula e hau nadau hale i lodo nia hadugalaa.
27- Nia manu geinga tolo ‘locust’: digaula nadau king ai, gei digaula e mmaanege haga madatau.
28- Nia manu mogo: goe e mee di daahi dau mogo e dahi i lodo doo lima, gei goe e gidee digaula i lodo nia hale king.
29Nia mee e haa aanei le e hagagoboina di mmada ginai i di nadau haele:
30- Nia laion, nia manu kaedahi maaloo gei hagalee mmaadagu i dahi manu.
31- Nia kuudi. - Nia deduu daane madamada. - Nia king i mua nadau daangada.
32Maa goe e tau gi tadaulia e bida hagalaamua goe mo di haganohonoho nia mee huaidu, dugu ina nia maa, gei goe gi hagabaubaulia!
33Maa goe ga ununugi nia milugu, nia paadaa ga gila mai. Maa goe ga hagamaawa di uhi tangada, di uhi tangada le e dotodo. Maa goe gaa haga gila aga di hagawelewele, gei di hagahuaidu ga gila aga.