Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YAASINƆ

YAASINƆ 30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yake nɛ́ Agu yã'onaamɛ. Ma kpasa Luda, ma kpasa manamana,
2zaakũ ma yↄ̃nkↄkɛ de dakenↄ pↄ́la, má bisãsiri asãnsĩni vĩro.
3Mádi ↄ̃ndↄ̃ dadaro, má Luda dↄ̃na vĩro.
4Dí mɛ́ à gɛ̀ɛ ludambɛ yã à sùu? Dí mɛ́ à ĩa kàkara à kũ̀ a ↄĩi? Dí mɛ́ à legũ'i kòko a pↄ́kasann? Dí mɛ́ à zĩtɛ lɛ́zɛkinↄ kɛ̀ɛ? A tↄ́n deraa? A Nɛ́ tↄ́n deraa? Tó ń dↄ̃.
5Luda yãnↄ pínki à mamberu vĩro, àdigↄ̃ de sɛ̃gbako ũ gbɛ̃ kũ à nàaiinɛ.
6Ǹsun yãke kara a yã gũnlo, de àsun n ɛ́kɛ kánnɛ n ↄĩro yãi.
7Yã mɛ̀n plan matɛn gbɛkamma Dikiri, ǹsun gíomɛnɛro ari màgↄ̃ gɛ́ ga.
8Ǹ ma kɛ̃ yãpã'onaaa kũ ɛ́kɛtonaao, ǹgↄ̃ ma gba pↄ́ble mↄkↄ̃ana. Ǹsun ma kɛ takaside kesↄ̃ ↄgↄdaside ũro,
9de pↄ́ súngↄ̃ dimai mà ledi kpányĩ mà pi dímɛ Dikiri ũ yãi, de takasi sún ma kũ mà kpãni o mà n tↄ́ yakaro yãi.
10Ǹsun yã dí zↄ̀ↄa a dikiri kĩnaaro, de àsun n ká à wí n musuro yãi.
11Gbɛ̃kenↄ kun òdi ń denↄ tↄ́ bɛ̃̀nɛ sí, òdi ń danↄ sↄ̃sↄ̃.
12Gbɛ̃kenↄ kun òdigↄ̃ da ò gbãsĩro, ama ń vãnikɛ dí kɛ̃ḿmaro.
13Gbɛ̃kenↄ kun òdi ń zĩda bi, òdi gbɛ̃nↄ gwa ò mì zu.
14Gbɛ̃kenↄ kun ń saka de lán fɛ̃nɛda bà, ń saka sↄ̃ntɛnↄn de lán fɛ̃nɛnↄ bà, òdi andunia takasidenↄ kũ bisãsiri wɛ̃ndadenↄ kɛo yákiyaki.
15Toro nɛ́nↄgbɛ̃nↄ vĩ mɛ̀n pla, òdi pi: Ǹ ó gba, ǹ ó gba. Pↄ́ mɛ̀n aakↄ̃ kun kũ òdi kãro, à kà siikↄ̃ se, òdi pi pↄ́ mↄ̀ḿmaro:
16Gyãwãn kũ para nɛ́'isↄↄo kũ zĩtɛ kũ í dì mↄ́aroo kũ tɛ́ kũ àdi pi a kãroo.
17Wɛ́ kũ nɛ́ dì a de foboo akũsↄ̃ àdi a da gya boo, swawɛɛ kãakãannanↄ ni a wɛ́ pì bo, yumburukunↄ ni a gɛ̀ ble.
18Yã mɛ̀n aakↄ̃ kun kũ ò de ma dↄ̃nala, à kà mɛ̀n siikↄ̃ se má ń mì dↄ̃ro:

19Zɛ́ kũ vãu dìgↄ̃ tɛ́o musu, zɛ́ kũ mlɛ̃̀ɛ dìgↄ̃ táa on gbɛ̀ sàraaa, zɛ́ kũ gó'itɛ dìgↄ̃ tɛ́n ísira dagura kũ zɛ́ kũ gↄ̃gbɛ̃ dìgↄ̃ ye nↄkpareiio.
20Nↄ zinakɛri yãkɛnaan dí: Àdi pↄ́ ble à ↄ má a lɛ́a à pi ádi yã vãni kɛro.
21Yã mɛ̀n aakↄ̃ mɛ́ àdi tó zĩtɛ lukaluka, à kà siikↄ̃ se, zĩtɛ ni yã pìnↄ fↄ̃ro:
22Zↄ̀ kũ à kpata blè, yↄ̃nkↄ kũ à pↄ́ blè à kã̀,
23nↄgbɛ̃ kũ ò zã̀agu akũ à zã kɛ̀ kũ zↄ̀ nↄkpare kũ à gↄ̃̀ a dikiri zã nↄ ũo.
24Pↄ́ fítinↄn kú zĩtɛ mɛ̀n siikↄ̃, ama ò ↄ̃ndↄ̃ vĩ manamana:
25Babarenↄn kun pↄ́ gbãnanↄ ũro, ama òdi pↄ́ble zàna kɛ sakaremɛ.
26Gbɛ̀'ɛ̃nɛnↄn kun pↄ́ zↄ̃kↄ̃nↄ ũro, ama òdi bɛ bo gbɛ̀ daguramɛ.
27Kwanↄ dìgↄ̃ kína vĩro, ama òdi bↄtɛ ò zɛzɛ gã̀ kũ gã̀aomɛ.
28Ĩni fↄ̃ ǹ zukpata kũ kũ ↄo, ama àdi gɛ́ na kína kpɛ́ sakaaimɛ.
29Pↄ́ mɛ̀n aakↄ̃ kun kũ ń tɛna mana, à kà siikↄ̃ se, ń táa'ona nna:
30Músu kũ à de gↄ̃sa ũ nↄ̀bↄnↄ tɛ́, àdi boru kpɛ pↄ́kenɛro
31kũ kosa kũ à tuke bòoo kũ blèkofĩniio kũ kína kũ à kú a zĩ̀karinↄ arɛo.
32Tó n yↄ̃nkↄyã kɛ̀ zĩdabinaa gũn ke tó n yã vãni laasun lɛ̀, ǹ ↄ kú n lɛ́a,
33zaakũ lákũ òdi vĩ fakam pá à nísi bo nà, ke lákũ òdi yĩ kũ ò fĩ à aru bo nà, lɛn gbɛ̃ pↄfɛ̃naa dì fìti da lɛ.