Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Proverbio

Proverbio 30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Da nay di kalin Diyos ay inbagan Agur ay anak Jakeh. Kanana: Apo Diyos, palalo ay nabbayak, enggay magay pigsak.
2Kamanak animal, adiak maibilang ay ipogaw tan magay nemnem ko.
3Magay sirib ay inadal ko et magay ammok maipanggep en Diyos ay Nasantoan.
4Sino di nakaeey ed langit ay nantaoli isnan daga? Ay waday makabael ay manpap sin dagem? Sinoy makabongon sin danom si lopot ya nangikeddeng si beddeng isnan daga? Mo waday ammom si makabael isna, ibagam di ngadana ya ngadan di anak na.
5Din kalin Diyos et napaneknekan ay kostokosto. Kaman salida ay manalaknib sin komamang en sisya.
6Adi ka taptapian din kalin Diyos tan yamyaman daka ya ipaila na ay maetek ka.
7Apo Diyos, waday dowa ay banag ay kedawek en sik-a sakbay ay mateyak:
8Panbalinem kod sak-en ay matalek ta adiak polos man-etek ya adi kan palaloan ay pabaknangen ono pabitegen sak-en. Say idawat mo koma din kostokosto ay kasapolak,
9tan mo mansobsobraak, into et mo dokogak sik-a yan kanak, “Sino od si Yahweh?” Mo bomitegak abe, mangakewak et ibabain kos sik-a ay Diyos ko.
10Adi kan palawlawaen di esa ay baa sin apo na tan baosan daka sin baa ay sana et man-ikaro ka.
11Waday odom ay ipogaw ay pankalian das lawa da ama da en ina da.
12Din odom yan kanan da en magay basbasol da olay mo kinmadodogis da si basol da.
13Din odom yan palalo ay ipapangato da di awak da.
14Waday palalo di kinagamgam da et posen da din sanikwan di nabiteg ya kakkaasi.
15Waday singin ay matek. Kanan da ay dowa, “Omya ka, omya ka.”
16Wada abey opat ay banag ay adi kapkapnek, adi dan polos kanan en kosto: din kad-an di natey, din basig ay babai, din nakgang ay lota ya manbidbidang ay apoy.
17Din manglasoy en ama na ya adi manongpal en ina na, awni et okiten di gayang sin tanap din mata na ya isidan di dadakke ay titit din lamlames na.
18Waday opat ay nakaskasdaaw ay adiak maawatan:

19din iyat di agila ay tomayaw ed kayang, din iyat di eweg ay manbodos sin kabatbatoan, din iyat di bapor ay manbalasat sin baybay ya din iyat di baro ya balasang ay manlinayad.
20Siya nay kaiarigan di makikamalala ay babai: mangan asi na ponasan din tepek na yan kanana en magay basol na.
21Waday opat ay banag ay panpayegpegan di kaipoipogaw isnan lobong, tan adi dan maanosan:
22din bag-en ay manbalin ay ari, din naong-ong ay mawadaan si ad-ado ay makan ya amin ay kasapolana,
23din sinigsigaan da ay babai ay maasawaan ya din balasang ay bag-en ay maiskat sin babai ay among na.
24Waday opat ay kinittoy ay animal isnan daga, ngem nankalalaing da:
25Din koton, nakapsot da ngem ammo da ay man-idolin si makan sin tiyagew.
26Din koneho, nakapsot da abe, ngem manbeey da sin deppas.
27Din dodon, magay ari da, ngem naolnos da ay mankokoyog.
28Din alalakkap, nalaka da ay depapen, ngem wada da sin palasyo.
29Waday opat ay mo manmandan da yan maila ay napigsa da:
30din layon ay kapigsaan sin am-in ay animal ya magay egyatana en daida,
31din taraki ay kawwitan, din kalakian ay kalding ya din ari ay mangipangolo sin sosoldado na.
32Mo naong-ong ka et it-it-ek mo di awak mo ya manpanggep kas lawa, opopem san tepek mo ta iginek mo.
33Tan mo ikolog ya pespesan di gatas, mawada di mantikilya. Mo despegem abe din eng di ib-am, bomala di dada. Siya abe ay mo sepsepem di bonget mo et pawadaem di ibaw.