Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Gutpela Sindaun

Gutpela Sindaun 30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dispela em ol tok Agur, pikinini man bilong Jake, i bin autim long Itiel na Ukal.
2Agur i tok olsem. Mi no olsem man, long wanem, mi no save tingting olsem man. Tingting bilong mi i nogut tru.
3Mi no bin kisim gutpela tingting na save. God em i gutpela na stretpela olgeta, tasol mi no save long em.
4Husat i bin go antap long heven na i kam daun gen? Na husat i bin holim win long han bilong en? Na husat i bin putim wara long ol klaut, olsem man i putim wanpela samting long laplap na karamapim? Husat i bin strongim olgeta hap bilong graun na nau graun i stap? Wanem nem bilong en na nem bilong pikinini man bilong en? Ating yu save, a?
5Tok bilong God i tru olgeta. Olgeta samting em i tok long mekim, em i save kamap tru. Na em i save banisim gut olgeta man i go long em, olsem hap plang i haitim soldia long taim bilong pait.
6Yu no ken autim tok bilong yu yet na tok dispela em i tok bilong God. Nogut em i krosim yu na bihain olgeta manmeri i save, yu man bilong giaman.
7God, mi laik askim yu long tupela samting, na mi laik bai yu mas givim mi. Long olgeta taim mi stap long graun
8yu ken helpim mi na mi ken givim baksait long olkain pasin bilong giaman, na yu no ken larim mi i kamap maniman o rabisman. Nogat. Yu ken givim mi kaikai inap long skel bilong mi.
9Nogut mi gat planti samting tumas na mi givim baksait long yu, na mi tok, “Bikpela em husat?” Na nogut mi kamap rabisman na mi stilim ol samting na mi daunim nem bilong yu, God bilong mi.
10Yu no ken i go long bosman na tok baksait long wanpela wokboi bilong en. Nogut wokboi i askim God long mekim nogut long yu, na bai yu gat hevi.
11Sampela manmeri i save tok, God i ken mekim nogut long papamama bilong ol.
12Sampela manmeri i save ting, ol i no gat asua long wanpela samting. Tasol sin bilong ol i stap yet na ol i doti tru long ai bilong God.
13Sampela manmeri i ting ol i gutpela tru, na ol arapela man i samting nating.
14Sampela manmeri i save mekim nogut tru long ol rabisman. I olsem bainat na naip i pulap long maus bilong ol na i laik kaikai ol rabisman na pinisim ol olgeta.
15Liklik snek bilong dringim blut i gat tupela pikinini meri. Tupela i gat wankain nem. Em i olsem, Givim Mi. I gat 4-pela samting i no inap pinisim laik bilong ol.
16Em ples bilong ol man i dai pinis, na meri i slip planti taim wantaim man bilong en, tasol em i no kisim bel, na graun i save kisim wara, tasol em i laik kisim planti wara moa, na paia i save kukim ol samting, tasol ol dispela samting i no inap long em.
17Sapos man i sakim tok bilong papamama bilong en, na i tok bilas long tupela, orait long taim em i dai pinis ol bai i no inap planim bodi bilong en. Ol kotkot na ol bikpela tarangau bai i kam na kamautim ai bilong en na kaikai bodi bilong en.
18I gat 4-pela samting i narakain tru na mi no inap save long ol.

19Em pasin bilong tarangau i flai antap, na pasin bilong snek i wokabaut antap long traipela ston, na pasin bilong sip i raun long biksolwara, na pasin bilong man i laikim meri.
20Meri i brukim marit i save mekim pasin olsem. Em i kaikai na wasim maus na bihain em i tok, “Mi no bin mekim rong.”
21I gat 4-pela pasin i save kamap long graun. Ol dispela pasin i nogut tru, na i olsem graun yet i no laikim ol dispela pasin na i guria moa yet.
22Ol dispela pasin i olsem. Pasin wokboi nating i save mekim long taim em i kamap king, na pasin man i no gat tingting i save mekim, long taim em i kaikai planti,
23na pasin bilong meri i bin stap nating longpela taim na bihain tasol em i marit, long wanem, pastaim ol man i no bin laikim em, na pasin wokmeri i save mekim long taim em i kisim ples bilong bosmeri bilong en.
24Long dispela graun i gat 4-pela kain animal na binatang i liklik, tasol ol i gat gutpela tingting tru.
25Ol anis i no gat strong, tasol ol i save bungim kaikai na putim i stap bilong taim kaikai i sot.
26Ol mumut i stap long ples ston, ol tu i no gat strong, tasol ol i save wokim haus namel long ol bikpela ston.
27Ol grasopa i no gat king bilong ol, tasol ol i lain gut na wokabaut.
28Ol liklik palai, yumi inap kisim long han bilong yumi, tasol ol i save stap long bikpela haus bilong king.
29I gat 4-pela samting i save wokabaut smat tru.
30Ol laion i strong tumas na i winim ol arapela animal. Taim ol i wokabaut, ol i no save surik long wanpela samting.
31Ol kakaruk man i save apim het na wokabaut, na ol meme man, na king, taim em i save em i strong tumas na ol birua i no inap winim em.
32Sapos yu bin mekim longlong pasin na yu hambak na litimapim nem bilong yu yet, o sapos yu bin tingting long mekim pasin nogut, orait yu mas pasim maus na lusim dispela pasin.
33Sapos yu kisim susu bilong bulmakau na tanim tanim, bai bata i kamap. Na sapos yu paitim nus bilong wanpela man, bai blut i kamap. Olsem tasol, sapos yu mekim ol man i kros, bai pait i kamap.