Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Taalie

Taalie 30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yake xa di Aguru xa masenyi nan ya a naxan masenxi Itiyɛli nun Ukala bɛ:
2N ma lɔnni mu gbo alɔ booree, n mu gɛxi fahaamui gbegbe sɔtɔde.
3N mu findixi lɔnnila ra, n mu lɔnni sɔtɔxi Ala xa Sɛniyɛntɔɛe xa fe ra.
4Nde texi koore, a man naxa goro? Nde foye malanxi a bɛlɛxɛe kui? Nde ye ragataxi a xa sosee kui? Nde duniɲa naaninyie saxi? A xili di? A xa di xili di? I na kolon?
5Ala xa masenyi birin findixi nɔndi nan na, a findi kantari ra mixi bɛ naxan lama a ra.
6I naxa se sa na masenyi xun ma, alako Ala naxa i suxu, a fa i xa wule to.
7N wama fe firin maxɔrinfe i ma beenun n xa faxa. I naxa tondi.
8Madaxuɲa nun wule makuya n na. I naxa n findi setare ra, i naxa n findi banna ra. Baloe gbansan fi n ma, naxan n wasama.
9Xa n sa se gbegbe sɔtɔ, n gaaxuma nɛ n naxa nɛɛmu i ma, n fa a fala, «Nde na Alatala ra?» Xa n sa lu setareɲa fan kui, n gaaxuma nɛ n naxa muɲɛ ti, n fa i tan n Marigi Ala xili kana.
10I naxa konyi xili kana a kanyi bɛ, alako a naxa i danka, na haakɛ lu i ma.
11Mixi ndee e baba dankama, e e nga finsiriwali.
12Mixi ndee e yɛtɛ findima sɛniyɛntɔɛe ra, kɔnɔ e mu nɔma sɛniyɛntareɲa bade e ma.
13Mixi ndee e yɛtɛ itema, e a maɲɔxun e dangi mixi birin na.
14Mixi ndee na naxee luxi alɔ sube xaaɲɛe naxee wama setaree faxafe, e xa e ba duniɲa.
15Di firin na nisi bɛ naxee a falama, «N ki, n ki.» Se saxan na na, xa na mu a ra, se naani, naxee mu wasama, naxee mu a falama, «Na lan.»
16E tan nan ya: aligiyama, ginɛ dibaritare, gbengberenyi, nun tɛ. Nee sese mu a falama, «Na lan.»
17Mixi naxan yoma a baba ma, naxan mu a nga xui rabatuma, xaaxae kelima nɛ gulunba yire e a yae sakun, sɛgɛ yɔrɛe fa a donde.
18Se saxan na na, xa na mu a ra, se naani, n mu naxee fahaamuma e xa tilinyi xa fe ra.

19E tan nan ya: Sɛgɛ xa kira koore ma, bɔximase xa kira fanye fari, kunkui xa kira baa ma, xɛmɛ xa kira ginɛdimɛdi xɔnyi.
20Ginɛ yɛnɛla xa wali nan ya: A na gɛ a dɛgede, a a dɛ raxa, a fa a fala, «N mu fe ɲaaxi yo rabaxi.»
21Se saxan na na, xa na mu a ra, se naani, naxee mu nɔma lude duniɲa fari.
22E tan nan ya: Konyi findife mangɛ ra, xaxilitare findife banna ra,
23ginɛ maxanutare dɔxɔfe xɛmɛ taa, konyi ginɛ naxan findife a kanyi kɛ tongoe ra.
24Sube naani na naxee xurun duniɲa subee birin bɛ, kɔnɔ e xa lɔnni dangi a birin na.
25E tan nan ya: Dondoli naxan sɛnbɛ mu gbo, kɔnɔ e baloe fenma a fen waxati.
26Yere maniyɛ nde naxan sɛnbɛ mu gbo, kɔnɔ a yili gema gɛmɛ longori yigiya sɔtɔde.
27Mangɛ mu na katoe bɛ, kɔnɔ e e ɲɛrɛma xunlande ki ma.
28Kasa naxan nɔma tongode bɛlɛxɛ ra, kɔnɔ a toma mangɛ xa banxi kui.
29Se saxan na na, xa na mu a ra, se naani, naxee ɲɛrɛ ki tofan.
30E tan nan ya: Yɛtɛ naxan sɛnbɛ gbo, a suusa sube birin bɛ,
31konkore naxan ɲɛrɛma a xun nakelixi ra, si kontonyi, nun mangɛ, sɔɔrie na naxan fɔxɔ ra.
32Xa i bara i yɛtɛ igbo xaxilitareɲa kui, xa i bara wa fe ɲaaxi nde rabafe, i xa gbilen na fɔxɔ ra,
33barima xiɲɛ na bɔnbɔ, a binyama nɛ, ɲɔɛ na din, wuli minima nɛ, xɔnɛ xun na masa, a findima nɛ gere ra.