Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yáasiↄ

Yáasiↄ 30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yakɛ nɛ́ Aguu yã'oa. Ma kpasa Lua, ma kpasa dúuduu,
2asa ma sↄũkɛ dɛ dãↄla, má gbɛ̃nazĩna wɛzɛ̃ vĩo.
3Mi ↄ̃nↄ dadao, mɛ́ má Lua dↄ̃a vĩo.
4Démɛ gɛ̀ luabɛ yãa à sùi? Démɛ ĩ́ana kã̀aa kũ̀ a ↄzĩi? Démɛ lou yè a pↄkasaui? Démɛ tↄↄlɛ lɛ́ dài? Aà tↄ́n lai? Aà nɛ́ tↄ́n lai? Tó ń dↄ̃.
5Lua yã́ↄ pípia píiɛ, ìↄ dɛ sɛ̀ngbao ũ gbɛ̃́ pↄ́ nàaàziɛ.
6Ńsu yãe kã́fĩ aà yã́ guuo, kɛ́ asu ń ɛɛkanɛ ń ↄzĩo yã́i.
7Yã́ mɛ̀n pla málɛ gbɛama Dii, ńsu giomɛɛ e màↄ gao.
8Ma kɛ̃ yãpã oa ń ɛɛtoaowa. Nìli ma gba blɛ ma lɛ́ lɛ́u. Ńsu ma da taasi ge ↄdekɛuo,
9kɛ́ pↄ́ su àↄ dimazi mà lelekpanzi mà mɛ, démɛ Lua ũio, mɛ́ kɛ́ taasi su ma kũ mà kpã́i'o mà n tↄ́ ↄ̃̀ↄkpao.
10Ńsu yãdↄ zↄwa a dii kĩ́io, kɛ́ asu n ka, à wi n musuo yã́i.
11Gbɛ̃eↄ ku, aaì ń mae kaɛ, aali samaa'o ń daɛo.
12Gbɛ̃eↄ ku aaliↄ e wa gbãsĩo, kási an ã́makɛ i kɛ̃́máo.
13Gbɛ̃eↄ ku an wɛ́pɛkĩi zã̀, aaì ń mi ga da ía.
14Gbɛ̃eↄ ku an swaaá fɛ̃ndaɛ, an kãnkãnaá fɛ̃naɛ, aaì dṹnia taasideↄ ń gbɛ̃nazĩn wɛ̃nadeↄ taitaiò.
15Too nɛnↄɛnaↄ vĩ mɛ̀n pla, aaì mɛ: Wá gba, wá gba. Pↄ́ mɛ̀n àaↄ̃ ku aali kã́o, à kà síiↄ̃ se, aali mɛ pↄ́ mↄ̀máo:
16Bɛda ń nɛasakpɛ giio ń tↄↄlɛo asa í lí mↄ́wào ń tɛ́o asa ìli mɛ a kã ziio.
17Wɛ́ pↄ́ nɛ́ ì a mae láanikɛò mɛ́ ì sakaò a dau, swa'ɛ gbagbaaↄ mɛ́ aa aà wɛ́pi bↄ, yãamusuↄ i gbasa aa aà gɛ ble.
18Yã́ mɛ̀n àaↄ̃ ku aa dɛ ma dↄ̃ala, à kà síiↄ̃ se kɛ́ má ń midↄ̃o:

19Zɛ́ pↄ́ yãamusu ìↄ bɛò musu, zɛ́ pↄ́ mlɛ̃ ìↄ táa'oò gbɛsɛɛnaa, zɛ́ pↄ́ gó'ilɛna ìↄ bɛò ísia guo ń zɛ́ pↄ́ gↄ̃ɛ ìↄ yeò wɛ̃́ndiazio.
20Nↄɛ dↄ́ɛ'ĩide yãkɛan kɛ: Ì pↄble, ì ↄma a lɛ́wa, ì mɛ i vãikɛo.
21Yã́ mɛ̀n àaↄ̃ ì tↄ̃ tↄↄlɛwa à lualua, à kà síiↄ̃ se a yã́piↄ fↄ̃o:
22Zↄ kpalablea, sↄũ pↄble kãa,
23nↄɛ pↄ́ wa zau zãkɛa, zↄ̀ wɛ̃́ndia gↄ̃a a dii zã́ nↄ ũ.
24Pↄ́ nɛ́naↄ ku tↄↄlɛ mɛ̀n síiↄ̃, kási aa ↄ̃nↄ vĩ maamaaɛ:
25Bↄↄnaↄ dɛ pↄ́ gbãaↄ ũo, kási aaì blɛ kũ̀sũa di saɛɛ.
26Ɛ̃n'ui'uinaↄ dɛ pↄzↄ̃ↄↄ ũo, kási aaì bɛkpa gbɛ̀sↄↄuɛ.
27Kwaↄ líↄ kía vĩo, kási aaì bↄlɛ zɛ́zɛ gã ń gãoɛ.
28Ńyↄ̃ fↄ̃ zↄ̃ kṹ ń ↄo, kási ì e gɛ na kía kpɛ́ saaiɛ.
29Pↄ́ mɛ̀n àaↄ̃ ku an bɛa maa, à kà síiↄ̃ se an táa'oa kɛfɛũ:
30Nↄ̀ↄmusu pↄ́ dɛ gↄ̃sa ũ nↄ̀bↄↄ guu, ìli pↄ̀ↄbↄzãkɛ pↄeɛo
31ń kosa pↄ́ toe bↄo ń blesan giio ń kía pↄ́ kú a zĩgↄ̃ↄ aɛo.
32Tó n sↄũyã kɛ̀ zĩasɛa lɛsĩ guu ge tó n vãi làasookɛ̀, ↄku n lɛ́wa,
33asa lá wì vĩ disaa í fɛ̃́ à gↄ̃ wàagase ũ, ge lá wì ní kṹ wà fĩ à aubↄ, màa gbɛ̃́ↄ pↄfɛ̃anɛ ì sòleda.